งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 718
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนัชชา    คัมภิรานนท์
2. นางสาวพรภัทร    อมรโมฬี
1. Mr.Wataru    Sasaki
2. นางสาวพิมพ์ลภัส    ห่อไธสง
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎิ์ติน    ภูตินันท์
2. นายพุทธาภิบาล    แข็งขัน
1. MissAsabe    Ayumi
2. นางทิพย์วรรณ    สุโธ
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวีรยา    วงษ์วิเชียร
2. นางสาวณัฏฐา    ญาติจังหรีด
1. นางสุดารัตน์    ตรรกโชติ
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอรสิณี    ไผ่โคกสูง
2. นางสาวนธิดา    จงฟุ้งกลาง
1. นางสาวสุพัตรา    สิงหะ
5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    สมควร
2. นายสิทธิโชค    ซิ้มฉันท์
1. นางสุนิสา    แต้มทอง
6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศราวุฒิ    แก้วหล้า
2. นางสาวขวัญฤทัย    ครสระน้อย
1. Mr.Shunsuke    Nakayama
2. นางสาวณัฐธิดา    ทวีเดช
7 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพัชชา    นิจันทึก
2. นางสาวบุณยวีร์    เลื่อนศรีอินญากูล
1. นางสาวสุจิตรา    สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา    นันตระกูล
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอภิญญา    วังกะธาตุ
2. นายศราวิน    เนาว์กระโทก
1. นางสาวศศิธร    แอบโคกสูง
2. นางสาวอัมพร    ทรงบรรพต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................