งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 717
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสิทธิภาคย์    มณที
2. นายกฤตชะภัช    จ่างโพธิ์
1. นางสาวปทุมพร    ทิมแก้ว
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติพร    อุสุภราช
2. นางสาวธัญชนก    วงศักดา
1. นางสาวดุสิตา    กำเหนิดพันธ์ุ
2. นางสาวสุกัญญา    ผินกลาง
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทิชา    ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร    สุนทรวีราทักษ์
1. Miss Qiao    Yan
2. นายชาญณรงค์    เอกนลินสุนทร
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ธีระรัตนะนุสิทธิ์
2. นางสาวสุชัญญา    อุน้อย
1. นางสาวกาญจนา    ผิวขำ
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    เชิญกลาง
2. นางสาวศิรินญา    ทรัพย์โคกสูง
1. MissJin    Yabin
2. นางสาวสุวิมล    นกกลาง
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทร    ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
2. นางสาวพิมมาดา    วิเศษฤทธิ์
1. นางสาวธนิตา    วิจิตรรณพัศดุ
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    ผาแสนเถิน
2. นางสาวกุลณัฐ    อ้อมทองหลาง
1. MissWang    Yanfei
2. นางสาวรัตนาวดี    พลสำโรง
8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมลวรรณ    พิมพ์โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุกัญญา    กรุดจังหรีด
1. นางสาวโศภิษฐ์    ภักดีนอก
9 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑารัตน์    สีสังข์
2. นางสาวกนกพร    ดอนเปตรง
1. นายณัฐชัย    เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร    ศรีบุญเรือง
10 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสลิลดา    ราชแสง
2. นายธรรมรัตน์    หอมกระโทก
1. นางสาวสมหญิง    บรรลังครบุรี
11 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายจิณณวัตร    อวยสูงเนิน
2. นางสาวฮุสนา    น้อยเรืองนาม
1. นางสาวสุภนิตย์    ลีนาค
12 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวุฒินันท์    กาหาวงษ์
2. นางสาวฐิตาภา    แซ่ตู่
1. นางสาวประภัสสร    บุญไชย
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวรุ่งอรุณ    อินทิน
2. นางสาวอุภาพร    กำลังเร่ง
1. นางสาวกัลยา    สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา    โตสนั่น
14 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชฎาภรณ์    แครกระโทก
2. นางสาวสุมิตา    คุ้มทั่ว
1. นางสาววรรนิภา    กองมี
2. นางอัญชลี    ลับสันเทียะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................