งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 716
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐนิชา    แตงแก้ว
2. นางสาวฐิดาพร    เด่นอนุสรณ์
3. นางสาวพิมพ์ผกา    คูณกลาง
4. นางสาวพิมพ์ทอง    เหมวัฒน์
5. นางสาวนุชิตา    แก้ววิชัย
1. MissMi Sook    Lee
2. นางสาวพิมพ์ชนก    พรหมศร
2 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวยุพารัตน์    โภคทรัพย์
2. นายรชต    แสวงทอง
3. นายกิตติพงษ์    โสภาพรม
4. นางสาวรัชชประภา    ประดุงศักดิ์
5. นางสาวเนตรนภา    ภูมิวิจิตร
1. Mrs.HyunJeong    Seok
2. นายวสวัฒน์    พงษ์พันธ์
3 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอรทัย    เพ็งกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา    ร้อยลา
3. นางสาวมีนา    มูลจันทร์
4. นางสาวพัชรินธร    เหลืองสุภาพันธ์
5. นางสาวรัตน์ชนก    ชินนอก
1. นางสาวนารีรัตน์    ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี    แก้วโสม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................