งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 714
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภูษิต    ชานุชิต
2. นายวชิรดล    แทนรินทร์
3. นางสาวธัญญารัตน์    ตันธิกุล
4. นางสาวชลลัดดา    โต้งกระโทก
5. นางสาวโสภิดา    ดงกระโทก
1. Mr.Wataru    Sasaki
2. นางสาวพิมพ์ลภัส    ห่อไธสง
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    พินิตตานนท์
2. นายดนัย    บานโพธิ์
3. นายณรรฐพล    ปฏิตัง
4. นายณัฐนันท์    เจียสำราญ
5. นายปรัญชัย    กลาบกลาง
1. นางทิพย์วรรณ    สุโธ
2. นางสาวอภิสรา    คงแสน
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเจณิศา    ฉัตรเมืองปัก
2. นางสาวณัฐชา    ทวีสุข
3. นางสาววรัญญา    กุกสันเทียะ
4. นายบาฤทธิ์    เจ็กสูงเนิน
5. นายพงษ์ฉัตร    ปัดสา
1. นายพงศ์พลิน    คณะบุตร
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิชญาดา    ธนัฐธีรโชติ
2. นางสาวปุณณภา    ราชเสนา
3. นางสาววิสสุตา    พึ่งพิมาย
4. นางสาวเปรมยุดา    เจนเกรียงไกร
5. นางสาวกมลวรรณ    กกอู่
1. นางสาวดาวรุ่ง    ชำนาญนาค
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิดา    วังศิลป์
2. นางสาวพิมพ์วิภา    เขตนิมิต
3. นางสาวอารยา    แสงดี
4. นางสาวฉัตรชฎา    แจ่มแจ้ง
5. นางสาวศุภกานต์    ชูกลาง
1. นางสาวอัจฉราพร    ภิมุขมาตยา
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสาริศา    สุพรรณ
2. นางสาวธนาภา    บุญชู
3. นางสาวจุฑาทิพย์    แรมจะบก
4. นายพัชรพล    ชาวกัณหา
5. นางสาวจิตพัต    สูงสนิท
1. นางสะใบทิพย์    บุฝ้าย
2. นางสุนิสา    แต้มทอง
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปฏิวัติ    วิชานนท์
2. นายปาลิน    รมยาคม
3. นางสาวจารุวัลย์    นิธิพรเพชร
4. นางสาวแอนนา    โฮนกระโทก
5. นางสาววาสินี    ย้อยสำโรง
1. Mr.Shunsuke    Nakayama
2. นางสาวณัฐธิดา    ทวีเดช
8 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายสุธางศุ์รัตน์    ยาเทพ
2. นายไพวัล    แหวนเพ็ชร
3. นางสาวจริยา    บัวทอง
4. นางสาวขนิษฐา    เนรมิตรครบุรี
5. นางสาวภัทรวดี    พรมพะเนา
1. นางสาววชิราพรรณ    สุวิทยศักดิ์
2. นายสุริยา    วานนท์
9 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุจิตรา    ปัดไชยสังข์
2. นางสาวแสงจันทร์    ฉุนชื่นจิตต์
3. นางสาวศิริกัญญา    กุมภาพันธ์
4. นางสาวสิริรัตน์    โพธิ์สมบูรณ์
5. นางสาวสุทธิดา    เจริญยิ่ง
1. นางสาวสุจิตรา    สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา    นันตระกูล
10 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปัณฑิตา    เพียรราษฎร์
2. นางสาวสิริยากร    ถาวร
3. นางสาวสุพัตตรา    ขอเชื้อกลาง
4. นายจิรภาส    มุ่งปั่นกลาง
5. นายธีรภัทร์    ถ้ำกลาง
1. นางสาวณิรัชดา    จันทรมะโน
2. นางสาวสาวิตรี    แก้วโสม
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฐฐินันท์    จันทร์ดี
2. นายรัฐภูมิ    อุยดอน
3. นายกิตติศักดิ์    สุริรัมย์
4. นางสาวธารทิพย์    ยังดี
5. นางสาวรักษิตา    ศาสนสุพินธ์
1. นางสาวทวิรชา    พิมเสน
2. นางสาวศศิธร    แอบโคกสูง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................