งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 713
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    ชอบสวน
2. นางสาวสุวรรณรัตน์    พัดมา
3. นางสาววีรดา    อยู่สว่าง
4. นางสาวนพัฒพร    เข็มสุข
5. นางสาววาสิตา    อยู่สว่าง
1. นางสาวกู่    สวี้ถง
2. นางสาวเมธิตา    เมืองวงษ์
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปรมีย์    ปิขุนทด
2. นายสุวิจักขณ์    ช่างเกวียน
3. นายพงษ์พันธ์    ฉายะพงษ์
4. นายราธา    พุฒนอก
5. นายชลธร    พันตาเอก
1. นางสาวปทุมพร    ทิมแก้ว
2. นางสาวสุนิษา    เสรืมสิน
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลิสรา    จิตรสมัคร
2. นางสาวพิมลพรรณ    สกุลเลิศวัฒนา
3. นางสาวศิรินภา    ชุมสาย
4. นางสาวแพรวา    สุทธิรักษา
5. นางสาวทัศน์ธนัช    น้อมชอบ
1. Miss Qiao    Yan
2. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง    วิริยะจารุ
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอาทิตย์    นาคสมบูรณ์
2. นางสาวปริณดา    เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวศยามล    ดวงมงคลสิริ
4. นายชัชวาลย์    เดชกลาง
5. นางสาวกนกพร    รอดวินิจ
1. นางสาวกาญจนา    ผิวขำ
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะดา    ขอโน้มกลาง
2. นางสาวสมัญญา    แสงสุข
3. นางสาวศิริพร    มาหนองหว้า
4. นางสาวทักษพร    ก้ามสันเทียะ
5. นางสาววิชญาพร    หุ้นกลาง
1. MissJin    Yabin
2. นางสาวสุวิมล    นกกลาง
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายบัณฑิต    จันทร์เพ็ง
2. นายณัฐพล    ตังกิตติพงศ์
3. นายธนิสร    ยงไธสง
4. นางสาวนริศรา    หน่องกระโทก
5. นางสาวอัจฉรา    พ่วงทองหลาง
1. นางกัญญา    เครื่องกลาง
2. นางสาวรัตนาวดี    พลสำโรง
7 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ    มีศรี
2. นางสาวกชามาส    ภานุพิทยานันท์
3. นางสาวปนัดดา    ทองเสริม
4. นายคณาธิป    ดากิ่งประทุม
5. นางสาวทิพย์สุดา    ศรีมาตร์
1. นางสาวฐาปนีย์    ศรีสุทโธ
8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชริดา    แสงอรุณ
2. นางสาวเมษินี    แต่งศรี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    บุญเรือง
4. นางสาวจิรัฐติกาล    หุนตะคุ
5. นางสาวดารินทร์    ทราบพรมราช
1. MissWang    Xue
2. นางสาวโศภิษฐ์    ภักดีนอก
9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายทวีศักดิ์    พันณรงค์
2. นางสาววิมลวรรณ    ขาวเลิศ
3. นายอนุวัฒน์    วังคีรี
4. นางสาวกิตติมา    กันเทพา
5. นางสาวบุษราคัม    จรัสรัมย์
1. นางสาววชิราพรรณ    สุวิทยศักดิ์
2. Miss๋Jin    Yujia
10 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศริญญา    แสนโครต
2. นางสาวดวงตา    เงี้ยวสูงเนิน
3. นางสาวกรรณิการ์    นวนจันทร์
4. นางสาวสโรชา    ทศพิมพ์
5. นางสาวกมลวรรณ    จุลทัศน์
1. นายณัฐชัย    เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร    ศรีบุญเรือง
11 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนครินทร์    กันดุล
2. นายกิตติพัฒน์    บุญมา
3. นายณัฐดนัย    สมัครการ
4. นางสาวพิมพกานต์    สมใจเพ็ง
5. นางสาวโยษิตา    พรามประ
1. นางสาวกนกวรรณ    ศิริชัย
2. นางสาวประทุมทิพย์    สุขชูศรี
12 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวบุศมารินทร์    โกมลไสย
2. นางสาวจิติมา    พจน์สูงเนิน
3. นางสาวคีทภัทร    เพียซ้าย
4. นางสาวฤดีพร    เทียนขุนทด
5. นายอนุกุล    ราชบุรี
1. นางสาวพรวิมล    กูบโคกกรวด
2. นางสาวศิริพร    ศิริปรุ
13 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนริสรา    โนนนก
2. นางสาววาทินี    เจือจันทึก
3. นางสาวศิวพร    ศรีสังข์
4. นางสาวรุ่งลาวัณย์    นนท์ขุนทด
5. นางสาวจีระประภา    ฝ่ายสอน
1. Mr.Yu    Weiqiang
2. นางสาวศิริวรรณ    จั่นขุนทด
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปิยวรรณ    มาตบัณดิษฐ
2. นางสาวสุธาศิณี    รัตนวิจิตร
3. นางสาวปาณิสา    พิมพา
4. นางสาวอรพิมพ์    บุญสวา
5. นางสาวนันทวัฒน์    พ่วงสูงเนิน
1. นางสาวคณิตศา    อินทร์ชีลอง
2. นางสาวรักสุดา    สุคำวัน
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฐธิดา    หมายไร่กลาง
2. นางสาวภัทธริน    โคตรสมบัติ
3. นางสาวปลายฟ้า    พรหมสิทธิ์
4. นางสาวอมรรัตน์    สียางนอก
5. นายอิทธิพล    กะเบา
1. MissZhamg    Yinyin
2. นางสาวกัลยา    สรใชญาติ
16 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปวริศ    จักรวาลวิชัย
2. นางสาวอาทิตยา    รัตนยศ
3. นางสาวปัทมพร    นิติชัยตระกูล
4. นางสาวปาริชาติ    ยางนอก
5. นางสาววิภารัตน์    สีดา
1. นางสาวสิริยา    ขาวศรี
2. นายเอกชัย    วิชัยวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................