งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 710
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภิญญาพัชญ์    เห็นกลาง
1. นางสาวจิตติมา    ภาษาฐิติ
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุมินตรา    ด่านกระโทก
1. นายชาญณรงค์    เอกนลินสุนทร
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภจิรา    พรหมคช
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    หาญนอก
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชยา    ทองอ้ม
1. นางสาวศิริพร    กล้าวาจา
5 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเกวลิน    บุญยิ่ง
1. นางสาวนิภาพร    คุ้มกลาง
6 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจริญญา    อาษาวิเศษ
1. นางสาวปภัสรา    ปิ่นแก้ว
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสวิตตา    ดือขุนทด
1. นางสาวสุภีร์    โลไธสง
8 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววาทินี    ศรีบุญชัย
1. นายณัฐชัย    เพชรสุวรรณ
9 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอรอนงค์    ส่งศรี
1. นางสาวสมหญิง    บรรลังครบุรี
10 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญลักษณ์    วังยายฉิม
1. นางสาวกนกวรรณ    ศิริชัย
11 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอจิรวดี    ศรีทับทิม
1. นางสาวพีรญา    รักงาม
12 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววนิดา    เจนไพร
1. นางสาวประภัสสร    บุญไชย
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนันทนา    มะลิรัมย์
1. นางสาวกัลยา    สรใชญาติ
14 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฐชยา    กฏมัจฉา
1. นางสาววรรนิภา    กองมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................