งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 709
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัช    ดุจบัญชาอมร
2. นางสาวฐิติกานต์    วีระชัยรัตนา
1. Miss Mi Sook    Lee
2. นางสาวพิมพ์ชนก    พรหมศร
2 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววันเพ็ญ    เต้าโคกสูง
2. นางสาวธนาภรณ์    บุตรจันทร์
1. Mrs.HyunJeong    Seok
2. นายวสวัฒน์    พงษ์พันธ์
3 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเกศยามนต์    บุตรชานนท์
2. นางสาวเบญญาภา    เกาะสังข์
1. นางสาวจินตหรา    สร้อยกลาง
2. นางสาวนารีรัตน์    ปิ่นแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................