งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 706
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวประภาภรณ์    ตากิมนอก
2. นางสาวธัญญาเรศ    บุญนาง
1. นายอำนวย    ทวี
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    สิงต๊ะนะ
2. นายพงศ์ดนัย    สุวรรณธาดา
1. นางทิพย์วรรณ    สุโธ
2. นางสาวเกษศิรินทร์    พิลาบุตร
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทนิจ    โนนสูงเนิน
2. นางสาวอริสรา    ภูผา
1. นางสาวสุทิษา    แพเกาะ
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐ์กานต์    ตรีสัตย์
2. นางสาวศรัยฉัตร    ฉัตรสูงเนิน
1. นางสาวกาญจนา    จันทะวงษา
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริโสภา    ดอกแคกลาง
2. นางสาวกานต์ธิดา    มุ่งอ้อมกลาง
1. นางสาวพรพิสุทธิ์    นารอง
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    ปอกกระโทก
2. นายอภิวัฒน์    ปักษา
1. นางสุนิสา    แต้มทอง
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาว่นันทัชพร    สร้อยขจิตกุล
2. นางสาวธัญญาเรศ    สุขใส
1. Mr.Shunsuke    Nakayama
2. นางสาวบุญละออ    อัตถาวงศ์
8 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสันติสุข    วิจิรัมย์
2. นางสาวสิรีธร    มาดี
1. นายสรพงษ์    อินโต
2. นางสาวสุจิตรา    นันตระกูล
9 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวโสรยา    คงวรรณ์
2. นางสาวจิรฐา    พฤติเศรษฐ์
1. นายมงคล    ทองจันทึก
10 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอนุสรา    เพ็ญสุข
2. นางสาวอังศุมารินทร์    ส่อนราช
1. นางสาวณิรัชดา    จันทรมะโน
2. นางสาวสาวิตรี    แก้วโสม
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรารัตน์    ต้นกะหาด
2. นางสาววิชุดา    พรมบุตร
1. นางสาวทวิรชา    พิมเสน
2. Mr.็็Hikaru    Todaka
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................