งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 705
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภรณ์สุชาดา    อภิพลภคสิทธิ์
2. เด็กหญิงภรณ์ สุจิตรา    อภิพลภคสิทธิ์
1. นางสาวชนกนันท์    สุริยะสกุลวงษ์
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตเมช    ชุมสงค์
2. เด็กชายธีรพัฒน์    สมิตินทุ
1. นางสาวอภิสรา    คงแสน
2. นางสาวเกษศิรินทร์    พิลาบุตร
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพสินธุ์    แก้วเล็ก
2. เด็กชายภูริวงษ์    นามวงษ์
1. นายพงศ์พลิน    คณะบุตร
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    มุขขุนทด
2. เด็กหญิงพรปรีณัน    ชาญสูงเนิน
1. นางอุไรวรรณ    สว่างงาม
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชชา    เอกประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนัดชา    แก้วอาจ
1. นางสาวกาญจนา    จันทะวงษา
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริมา    จันทร์กลาง
2. เด็กหญิงปริชาติ    ยกกระโทก
1. นางสุนิสา    แต้มทอง
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภัทรดนัย    หัสครบุรี
2. นางสาวฐาปนี    ชื่นฉิมพลี
1. Mr.Shunsuke    Nakayama
2. นางสาวบุญละออ    อัตถาวงศ์
8 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุมิตรา    ทักษิณ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    การสร้าง
1. นางสาววชิราพรรณ    สุวิทยศักดิ์
2. นายสุริยา    วานนท์
9 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    จันทะวงษา
2. เด็กชายชุติพนธ์    ตะสันเทียะ
1. นางสาวสุจิตรา    สู้ศึก
10 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธีริศรา    จันทร์พุดซา
2. เด็กหญิงธันยพร    ประเสริฐการ
1. นายมงคล    ทองจันทึก
11 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุชาดา    ศิริมั่น
2. นางสาวพัชราภรณ์    จ่าคำ
1. นางสาวจินตหรา    สร้อยกลาง
2. นางสาวณิรัชดา    จันทรมะโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................