งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 704
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุปรียา    ศิริภาพรรณ
2. นางสาววรินทร    เจริญสูงเนิน
1. Mr.Luzhou    Quan
2. นายปฐมพงศ์    เจริญศรี
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกิตติ    รวบกระโทก
2. นายธนวัฒน์    กุลณราวุฒิพันธุ์
1. นางสาวฐิตาพร    จบสัญจร
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกวิสรา    แสนนา
2. นางสาวรติพิมพ์    มีสัตยานันท์
1. MissLi    Ya
2. นางสาวกันทิมา    พุทธิพลโสธร
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติมา    ผาดไธสง
2. นางสาวจิดาภา    จันทร์จิตร
1. Miss Yan    Qiao
2. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง    วิริยะจารุ
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนารักษ์    โภชนะคง
2. นางสาวธนัชชา    เชื้อทอง
1. นางสาวนิภาวรรณ    ล้อประโคน
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิตา    ตินตะสุวรรณ
2. นางสาวอรกัญญา    ไกลกลาง
1. MissJin    Yabin
2. นางสาวสุวิมล    นกกลาง
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพีระพัฒน์    จุ้ยทองหลาง
2. นางสาวอาริดา    ขวัญยืน
1. MissWang    Yanfei
2. นางสาวนิภาพร    คุ้มกลาง
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐวิทย์    ศรีเตชะ
2. นายณัฐวีร์    ฉวีวงศ์
1. นางสาวฐาปนีย์    ศรีสุทโธ
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิกานต์    นวมโคกสูง
2. นางสาวกนกวรรณ    จันทสอน
1. MissLui    Yao
2. นางสาวสุภีร์    โลไธสง
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอทิตญา    แรมสระน้อย
2. นางสาวภัสภรณ์    ฤทธิ์ดอน
1. MissWang    Xue
2. นางสาวโศภิษฐ์    ภักดีนอก
11 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษณา    ศรีธาตุ
2. นางสาวนิศารัตน์    พิมานรัมย์
1. MissJin    Yujia
2. นางสาววชิราพรรณ    สุวิทยศักดิ์
12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรษา    นนท์คำพันธ์
2. นางสาวอาทิตยา    จันทสิทธางกูล
1. นายณัฐชัย    เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร    ศรีบุญเรือง
13 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภูมินทร์    พรมสาด
2. นางสาวแพรพรรณ    สัยวุฒิ
1. นางสาวประทุมทิพย์    สุขชูศรี
2. นางสาวสุภนิตย์    ลีนาค
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัฐฌา    ฤทธิ์ศรีบูรณ์
2. นางสาวอรณี    แก้วมณี
1. Mr.WU    WENJUN
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ    แก้วกำชัย
15 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนิศารัตน์    พิมวงศ์
2. นางสาวนฤมล    เซียมตะคุ
1. นางสาวประภัสสร    บุญไชย
16 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนวรัตน์    แก้วทุ่ง
2. นายจักรภัทร    อยู่เย็น
1. นางสาวอัมพร    กลอนดอน
17 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอริสา    มุ่งเสริมกลาง
2. นางสาวจุฑามาศ    ดีขามนอก
1. นางอารีรัตน์    ขอผลกลาง
2. นายอุดมยุทธ์    กลิ่นธงชัย
18 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิภา    กัวะขุนทด
2. นางสาวอิสริยา    ชุมศรี
1. Mr.Zhu    Xinjian
2. นางสาวศิริวรรณ    จั่นขุนทด
19 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอนงค์นาถ    เนตรกระจ่าง
2. นางสาวธิดารัตน์    ศีลา
1. นางสาวคณิตศา    อินทร์ชีลอง
2. นายพีรวุฒิ    ขอบแก้ว
20 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรรณก์กนก    นิธิสุทธิรัตน์
2. นางสาวอรปรียา    พัฒนพูล
1. นางสาวกัลยา    สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา    โตสนั่น
21 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธนัชพร    เดิมทำรัมย์
2. นางสาวพรทิพา    มามาก
1. นางสาววรรนิภา    กองมี
2. นางอัญชลี    ลับสันเทียะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................