งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชร    ธงภักดี
2. เด็กชายภูรินท์    ปิ่นสุวรรณ
1. นางสาวปทุมพร    ทิมแก้ว
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอานันตญา    สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์    กุลธนานิธินันท์
1. นางกันทิมา    พุทธิพลโสธร
2. นางสาวสุธิตา    ศรีอุดม
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    ดาวประดับวงษ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์    ปาละวงษ์
1. นางสาวธิดาพร    มุละชิวะ
4 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    หนองบุญ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    ลาภกระโทก
1. MissYingli    Zhang
2. นางพจนีย์    สวยปาน
5 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    นามคำ
2. เด็กหญิงสุธารัตน์    ปานดอกสร้อย
1. นางสาวปภัสรา    ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุวรรณา    ใคร่กระโทก
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรวา    ชาญยุทธ
2. เด็กหญิงกมนนุช    ปะละฤทธิ์
1. นางกัญญา    กล้าหาญ
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายศรัณย์    บาลศิริ
2. เด็กหญิงกรุณนา    หล้าสุวงษ์
1. MissWang    Xue
2. นางสาวโศภิษฐ์    ภักดีนอก
8 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธาวัน    หลอนโพนทัน
2. เด็กหญิงปัญญาพร    สายบท
1. นางสาววชิราพรรณ    สุวิทยศักดิ์
2. MissัJin    Yujia
9 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสนธยา    พิเมย
2. เด็กหญิงเกศสุดา    จินาวัลย์
1. นายณัฐชัย    เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร    ศรีบุญเรือง
10 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอุดมพร    ช้อนทอง
2. เด็กหญิงธนัญญา    ชนะนา
1. นางสาวประทุมทิพย์    สุขชูศรี
2. นางสาวสุภนิตย์    ลีนาค
11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลลดา    มีกำปัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กลางสาธร
1. MissFAN    ZIWEN
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ    แก้วกำชัย
12 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ส่งเสริม
2. เด็กหญิงกาญจนา    โกเศยโยธิน
1. นางสาวประภัสสร    บุญไชย
13 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนัฐสุดา    จุติตรี
2. เด็กหญิงศุภนิดา    นิ่มสุดใจ
1. นางสาวจุรีรัตน์    ชูทอง
2. นางสาวอัมพร    กลอนดอน
14 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภสร    พงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงจุฑาษิณี    อ่างศิลป์
1. Miss Chen    Damin
2. นางสาวนุสลิน    กัมไชยคำ
15 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกนกพล    เหมือนเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา    เนียมไร่ขิง
1. นางสาวพรพิมล    สิงหกุล
2. นางสาวสุนันญา    พลเยี่ยม
16 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรัญชิดา    เอกบุตร
2. เด็กหญิงปณิดา    หมอยาดี
1. นางสาวชนิดา    สมสนิท
17 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวรพจน์    เพชรนอก
2. เด็กชายวิทยา    กลมกลาง
1. นางชุติมา    ดำขุนทด
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ขออยู่กลาง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ศิริหมั่น
1. MissLi    Xuejiao
2. นางสาวคณิตศา    อินทร์ชีลอง
19 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิติชญาภา    เมืองกลาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา    อยู่ศรี
1. MissLi Ping    Zhou
2. นายปิติ    เกี่ยวศรีกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................