งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัส    โภชน์เกาะ
2. นางสาวนันทัชพร    ปรี่กลาง
3. นางสาวพนิดา    สุทธิศักดิ์
4. นางสาวจิรัชญา    สดกลาง
5. นางสาวชลธิชา    เหมือนวาจา
1. นางยุพาภรณ์    ลอยมา
2. นางสาวเนาวรัตน์    แจ้งไพร
2 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ปลั่งกลาง
2. นางสาวกัญญา    เพียสา
3. นางสาวชัญญา    กองโพธิ์
4. นางสาวณัฐมน    จองโพธิ์
5. นางสาวธนัชพร    สารโคกสูง
1. นางพัทธนันท์    ฉัตรบวรยศธร
3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปรางทิพย์    แสพลกรัง
2. นางสาวศิรประภา    ยันกลาง
3. นางสาวพัชราภา    จัดโพธิ
4. นายวัฒนา    พรมงูเหลือม
5. นายอภิรัชต์    ขันนาค
1. นางญาณิศา    หวังสุข
2. นางสาววันโนร์ฟัดลีน    บินแวยาโกะ
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทร    ปัททุมมานนท์
2. นางสาวปาริชาต    ทองยืน
3. นางสาวพิมพ์ฬภัส    พัฒนา
4. นางสาวชัชศา    ชอบอิสระ
5. นางสาวมนสิตา    คงสมุทร
1. นางสาวจริยา    แสงเพ็ชร
2. นางเยาวลักษณ์    วาระรังสี
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    กมลกลาง
2. นางสาวณัฐกฤตา    กะลาม
3. นางสาวอาภัสรา    บุญศิริกาญจน์
4. นางสาวสิริโสภา    ชาญวิชิต
5. นางสาวตันติยากรณ์    ขิงชัย
1. นางบุษบง    ค้าขาย
2. นางวรัญพัชร์    ปั่นสันเทียะ
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกฤษฏิ์กมล    ผดุงจิต
2. นายลัทธพล    กะการัมย์
3. นางสาวพีรดา    อินธิแสน
4. นางสาวปิยพัชร์    ศรีวงค์ธนาชัย
5. นางสาวอาภานุช    สุธีรโรจน์
1. นางสาวจุรีวรรณ    กำเนิด
2. นางสาวปิยวรรณ    คำใสแสง
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาทิพย์    คุณสาร
2. นางสาวพีรยา    นิเรียงรัมย์
3. นางสาววิภาพักตร์    ลิไธสง
4. นางสาวเมย์สินี    ด่่านขุนทด
5. นางสาววิภาดา    เด่นกลาง
1. นางจันนิกา    ถองกระโทก
2. นางถิรดา    ชวนขุนทด
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายสถบดี    แสนมี
2. นางสาวกุลนิภา    พิมพ์ภักดี
3. นางสาววรรณภา    ลื่นโพธิ์กลาง
4. นางสาวชญานิศ    อิ่มเสถียร
5. นางสาวอาทิตยาภรณ์    กองกาญจน์
1. MissRhea Pascual    Mariano
2. นางสาวมาลี    วิลัยกลาง
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิทยากรณ์    ทิรัมย์
2. นางสาวมินญาดา    จอดกระโทก
3. นางสาวรัตนาภรณ์    งิมสันเทียะ
4. นางสาวมุกขริน    กระจายกลาง
5. นางสาวสุพิชชา    ไกรเนตร
1. นางสาวพรทิพย์    สุขเจริญ
2. นางสาวสุธารัตน์    พิงกระโทก
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอาภา    ศรีตระเวน
2. นางสาวเกศกนก    เฉียบตระกูล
3. นายธนวัฒน์    กายเมืองปัก
4. นายพัดยศ    ไฝกิ่ง
5. นายวโรดม    จิตจำเริญ
1. นางสาวมัลลิกา    ลัดนอก
2. นายอัมรินทร์    เหลาดี
11 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวระวีวรรณ    มหาเวช
2. นางสาวอารียา    ฤทธิ์ไธสง
3. นางสาวธันยรินทร์    เทพวงค์
4. นายธีรภัทร์    ทิทำมา
5. นายธวัชชัย    ทองประดับ
1. นางกัญจน์ณิชา    กิตธินันท์วรากุล
2. นางสาวเกษร    แหวนมุก
12 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพุฒิพงศ์    ปาปะขัง
2. นางสาววรรณนพร    อันทสิน
3. นางสาวกิตติวรรณ    เอนกธนะสุวรรณ
4. นายพัฒนพงษ์    รักษาชาติ
5. นางสาวธีร์วราฎา    ชูทอง
1. นางนงนุช    ศาสตร์สาระ
2. นายอำพล    เหงขุนทด
13 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรุ่งนภา    ผลยวง
2. นายเจตนิพัทธ์    ชมตะคุ
3. นางสาวศรุตยา    ชิ้นขุนทด
4. นางสาวจุไรรัตน์    วิคสันเทียะ
5. นางสาวหฤทัย    แซ่ตัง
1. นางสาวสุรีรัตน์    พันชนะ
14 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอริสรา    ฝ่ายกลาง
2. นางสาวล้อมเดือน    หวังฟังกลาง
3. นางสาวนิตยา    มุ่งแฝงกลาง
4. นางสาวจุฑาภัท    หวังอ้อมกลาง
5. นางสาวณัฐณิชา    ผุยโพนทัน
1. นางสาวธนัชพร    มาลัยสันทัด
2. นางสาวบุษรา    ลายทอง
15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเศกสัน    คูณสันเทียะ
2. นายอภิรักษ์    หาดขุนทด
3. นางสาวศุภลักษณ์    เพ็ดขุนทด
4. นางสาวฐิรกานดา    ชุ่มขุนทด
5. นางสาวสศิณา    ดุนขุนทด
1. นางจิรารัตน์    เพชรเจริญ
2. นางสาวโกสุมภ์    ภูมิโคกรักษ์
16 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจินดามณี    เสือโต
2. นางสาวสุดารัตน์    เข็มแก้ว
3. นางสาวสุธิตรา    หาระไกล
4. นางสาวกาญจนา    ศรีชุม
5. นายกิตติพงษ์    ตั้งขุนทด
1. นางสาววราลักษณ์    ทวีศักดิ์
2. นางสาวสะอาด    คิดเห็น
17 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเอมมิกา    ลครพล
2. นางสาวสุภาภรณ์    สิงขรอาจ
3. นางสาวปิยวดี    อาจธานี
4. นางสาวสุนิตา    ไลนอก
5. นายเกียรติศักดิ์    ภิรมย์จิต์
1. นายธวัชชัย    พรหมธิดา
2. นางรุ่งนภา    โกวิทธนภูวดล
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพัทธนันท์    พันธวิศิษฏ์
2. นางสาวจิรพรรณ    เวียงนนท์
3. นายรัชโยธิน    เพ็งจันทา
4. นายธนภัทร    บัวสำราญ
5. นายสาริษฐ์    ชมวงษ์
1. นายมนูญ    มูลบุญ
2. นางสาวสาวิตรี    แก้วโสม
19 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเกียรติภูมิ    เกลี้ยงกรแก้ว
2. นางสาวบุษบา    ปัตตาระโพ
3. นางสาวเบญจวรรณ    หะสูง
4. นางสาวชลธิชา    แม่นศรนรา
5. นางสาวจิตรลดา    ศิลป์ประกอบ
1. Mr.Albert    San Jose
2. นางสาวอารีวรรณ    เสริมวิลาสกุล
20 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธัญญรัตน์    กุลนอก
2. นางสาวภาสินี    บำรุงนอก
3. นางสาวณัฐวดี    จงอุ้มกลาง
4. นางสาวจุฬาลักษณ์    เดชพลกรัง
5. นางสาวนริศรา    นันดี
1. นางสาวสาวิตรี    แก้วเก่ง
2. นางอารยา    รอดพิพัฒน์
21 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปาระวี    โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุจาทิพย์    บุญพาชประเสริฐ
3. นางสาวพัชรดา    พร้าวหอม
4. นางสาวจามจุรี    อุดรเขต
5. นางสาวสุปรียา    พิผ่วนนอก
1. นางจิรัชยา    กล้วยกลาง
2. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา    จันทร์สม
22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายทัศน์ธนภูม์    อภิสิทธิ์สินสกล
2. นางสาวจริญญา    แปลนดี
3. นายอรรณนพ    ท่าพิมาย
4. นางสาวเมธินี    วิไธสง
5. นางสาวศิโรรัตน์    สุขสุทธิ์
1. นางสาวกัลยา    ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ    นามกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................