งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา    กลัดนวม
2. เด็กหญิงอรพิน    แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงสุธินัน    ทองกระทุ่ม
4. เด็กหญิงจริญญา    มายอด
5. เด็กหญิงปุณยาพร    แก้วพวง
1. นายฉัตรรวินท์    วรภพสูติปัญญา
2. นายวัลลภ    ชั่งทอง
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาริยา    นันทะรัตน์
2. เด็กหญิงอารียา    ปิดสุวรรณ์
3. นางสาวปริยากร    เกตุกรรณ์
4. นางสาวนภสร    ทองพราว
5. นางสาวอัมมิกา    อินติสร้อย
1. MissAljerri    P.Loren
2. นางปรียาภรณ์    รัตนธนิกุล
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุ    ถิระปรารมณ์
2. เด็กชายชลันธร    จีนดอน
3. เด็กชายพัชรเมษฐ์    ศิริรัตน์
4. เด็กชายกร    สรณาคมน์
5. เด็กชายพิสิษฐ์เดช    อัศม์สิริ
1. นางสาววนิดา    ฉาบกิ่ง
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนรินทร์    เอกศิริ
2. เด็กหญิงณัฐวศา    สุวรรณสิทธิ์
3. เด็กหญิงอิศราพรรณ    ประวรรณา
4. เด็กหญิงศุภิสรา    คมฤทัย
5. เด็กหญิงนันท์นภัส    วาสสามัคคี
1. นางสาววาสนา    เสมามอญ
2. นางสาวสุดาดวง    เกิดโมฬี
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนาตยา    ลักษมีเศรษฐ
2. นางสาวอภิสรา    อุโฆษไตรภพ
3. นางสาวภัทรภร    หาคุ้มคลัง
4. นายฐิติวัสส์    ภวภูตานนท์
5. นายภัทรพล    ภัทรบัญชา
1. MissJanette    Daguailanea
2. นางเมทิณี    รามมะเริง
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายทรงพล    แก้วมะดัน
2. เด็กชายธนภัทร    นอกกระโทก
3. เด็กชายภานุพงศ์    จารุบูรณ์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์    เหล่ามะโฮง
5. เด็กหญิงฐิตาพา    ทรัพญ์ฉายกลาง
1. นางจันนิกา    ถองกระโทก
2. นางถิราดา    ชวนขุนทด
7 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เขียนสำโรง
2. เด็กชายภัทรพงษ์    อาชญาเมือง
3. เด็กหญิงพัชลิดา    อินณรงค์
4. เด็กหญิงสุพรรษา    สิงห์คีรี
5. เด็กหญิงวิสาวดี    มานอก
1. นางสาววรัสนันท์    เครื่องกลาง
8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    มากกลาง
2. เด็กชายรพีพัทร    ปองดี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    บาริศรี
4. เด็กหญิงศศิวิมล    จาวกระโทก
5. เด็กหญิงอริสา    เป็นกระโทก
1. นางสาวยุพา    มวยกระโทก
2. นางสาวเมรี    งอยปัดพันธ์
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยวัฒน์    โบสถ์จะโปะ
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ทองแกมนาค
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    โกจันทึก
4. เด็กชายธราธร    รัตนสิงห์
5. เด็กหญิงกฤษณี    ศรีแก้ว
1. นางสาวพรรณวรท    สวัสดิ์ปรุ
2. นางสาวแพรวพรรณ    แก้วประเสริฐ
10 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนนธนพล    สุขสากล
2. เด็กหญิงมอลลี่ ดอลิส    แลงด็อน
3. เด็กหญิงภาวินี อลิส    ฮุนสัน
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    หลาบสุดตา
5. เด็กหญิงกฤติมา    สกุลมหาบดี
1. นางสาวเบญจวรรณ    บุ่งง้าว
2. นางสาวเสาวลักษณ์    บรรดาศักดิ์
11 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    อิ่มลาภ
2. เด็กหญิงดุจเพชร    ตันวัฒนากุล
3. เด็กหญิงลลิลภัทร    สุขวัฒนมงคล
4. เด็กหญิงชนัญชิดา    ปาระมี
5. เด็กหญิงณิชารี    นิมมานนต์
1. นางสาวปรานดา    ปทุมวิฤทธ์
2. นางสาวอภิรดี    สร้อยสูงเนิน
12 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    ขิขุนทด
2. เด็กชายภูตะวัน    กองชนะ
3. เด็กชายนฤเดช    หนุนภักดี
4. เด็กหญิงภัทรนันท์    สร้อยทอง
5. เด็กหญิงพิยดา    จูมแพง
1. นางสาววิชุดา    พิมพ์ปรุ
2. นางสาวสุวรรณี    ศิริพิทักษ์ชัย
13 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ปูชี
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    คูณขุนทด
3. เด็กชายวรายุส์    ศรีทอง
4. เด็กหญิงจารวี    เดิงขุนทด
5. เด็กชายเกียรศักดิ์    พิกุลขาว
1. Mr.Jomar    A. Ocier
2. นางสาวนฤมล    กมขุนทด
14 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจันจิรา    อร่ามศรี
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์    วรชินา
3. เด็กหญิงสุนทรีย์    ใจมั่น
4. เด็กหญิงศริยา    กีขุนทด
5. เด็กหญิงพรรวษา    สวยขุนทด
1. นายธนวรรธน์    เทิ่งขุนทด
2. นางเบญญาภา    เทียวประสงค์
15 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปัทธิมาภรณ์    รวยสันเทียะ
2. เด็กหญิงดวงกมล    พลทามูล
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    บัวหลวง
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์    วงศ์พรม
5. เด็กหญิงรชฏ    ศรีฤทธิ์
1. นายรัชชานนท์    ภักดีราช
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร    เมืองศักดา
2. เด็กหญิงจิรนันท์    แหสกุล
3. เด็กหญิงณัฐรุจา    แลบัว
4. เด็กหญิงโมณิกา    ขำกล่อม
5. เด็กชายหัสวรรษ    มุ่งกลาง
1. นางวรรณวรา    กางถาง
2. นางสาวศิวพร    เพ็ชรนอก
17 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    แสนศิริ
2. เด็กชายปภังกร    เมืองกลาง
3. นางสาวปวันรัตน์    อัปมาโน
4. เด็กหญิงหรินทิพย์    หน่วงกระโทก
5. เด็กหญิงสโรชา    ลาเกิด
1. นางสาวรุ่งทิวา    ชาวด่าน
18 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ถนัดค้า
2. เด็กหญิงชวพร    ชัยกาศ
3. เด็กชายเปรเมศร์    นราพันธ์
4. เด็กชายจิรพัฒน์    กาศมณี
5. เด็กหญิงนันทิพร    ผลนา
1. นางฐิติวรดา    พิมพานนท์
2. นางสาวยุรฉัตร    ชูมี
19 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    เหล่าภักดี
2. เด็กหญิงณัฐชนัญ    พลแสน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุญจงรักษ์
4. เด็กหญิงปารถนา    ช่วยจะโป๊ะ
5. เด็กหญิงรมิดา    ภูมิสิงห์
1. นางสาวสุภาพร    สันจรโคกสูง
2. นางอัญชลี    ลับสันเทียะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................