งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 700
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายฉัตรดนัย    วิชัย
1. นางประไพพิศ    ชาญศิลป์
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาพร    ติ๊กคล้าย
1. นางเจษฎี    แดงน้อย
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดนิตา    โชติโสภณกิตติ
1. นางสาวกัลยารัตน์    แก้วตะพาน
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกิติยากร    อัครเลิศวัฒนะ
1. นางกรรณิการ์    วงศ์ภูดร
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวบุณยาพร    โยธารินทร์
1. นางจุฑารัตน์    กระโทกนอก
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    นิลกลาง
1. นางสาวอรนุช    ศรีสุข
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอุษณีย์    ใช้ฮวดเจริญ
1. นางสิรินทร์ชญา    บุณยเกียรติ
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    รามสันเทียะ
1. นางสาวอาทิติยาภา    พลแก้ว
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ภิญโญจิต
1. นางสาวจุรีวรรณ    กำเนิด
11 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์    รัตนพงษ์พันธ์
1. นางสาวอุไรวรรณ    ผันลา
12 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชนาเทพ    น้ำกระโทก
1. นางอภิญญา    มนัสพรหม
13 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอพิชญา    ตาชูชาติ
1. นางอรทัย    วงษ์แก้ว
14 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนัทธพงศ์    กลั้วกระโทก
1. นางชมพูนุช    ดอนพุดซา
15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภูมิกิติ    เทิดถิรนันท์
1. นางสาวพิศินาฏ    ศรีโชติ
16 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิดา    หยดสูงเนิน
1. นางสาวณัฐวดี    รำพรรณนิยม
17 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณิกา    ศรีแก้ว
1. นางกัญจน์ณิชา    กิตธินันท์วรากุล
18 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสตรีรัตน์    แหล่กระโทก
1. นางรัตติกาล    คิดร่วม
19 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอนิชา    สำแดงสุด
1. นางจุไรรัตน์    ปรากฏมาก
20 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววชิรญาณ์    สมโชค
1. นางสาววันวิสาข์    แสนเสริม
21 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุดารัตน์    สนุภาพ
1. นางศิริรัตน์    ท้าวเนาว์
22 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธนโชติ    ศรีกุลพล
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ    แก้วกำชัย
23 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสหรัฐ    ขำสุวรรณ์
1. นายอภิวิชญ์    พลรัตนศักดิ์
24 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกิตติภูมิ    อ่วมทอน
1. นางสาวเด่นดวง    บัวทองหลาง
25 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวรบรรณ    หาญณรงค์
1. นายชัชเดชา    ป้องกลาง
26 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิชญา    เฝ้าหนองดู่
1. นางสาวเพลินพิศ    กุลขุนทด
27 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศุภการ    ชาญสกุลชัย
1. นายสนาญชัย    วงษ์ชาลี
28 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิญญารัศม์    โพธิ์แก้ว
1. นางพิมพ์ณิศา    ศิลป์บุญประกอบ
29 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริลักษณ์    ปอสูงเนิน
1. นายสุวัฒน์    จันเทศ
30 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธันวา    ทองโชติ
1. นายสุขุม    อินทรทะ
31 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชลลดา    ช่างบุ
1. นางสาวสะอาด    คิดเห็น
32 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุจิตตรา    แจ้งคำพี้
1. นายนิติ    ภัทรบูรณ์
33 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนันทิตา    แก้ววิเศษ
1. นางสาวอัญชลี    สร้อยฉิมพลี
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอภิญญา    ฉิมกลาง
1. นางอรัญญา    บำรุงกลาง
35 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอริสา    เฉียงเมือง
1. นางสาวกัญญาณัฐ    สันเต
36 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกนกวรรณ    พงษ์สุขพะเนาว์
1. นางสาวรสลิน    วัชรพาณิชย์
37 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุขฤทัย    สุขใส
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา    จันทร์สม
38 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัญญารัตน์    ทนน้ำ
1. นางสาวเสาวลักษณ์    จงแผ่กลาง
39 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปรัชญา    แก้วละคร
1. นายพงษ์นรินทร์    เจริญรัมย์
40 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอทิตยา    แก้วพูน
1. นายทรงยศ    โพธิ์นอก
41 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนโชติ    พลดงนอก
1. นางสาวนริสรา    นาคแท้
42 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุทธิดา    กุดไธสง
1. นางสาวศิริพร    กลักโพธิ์
43 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเกวลิน    มัตตะนามะ
1. นางสาวกัลยา    ไตรศรีศิลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................