งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 699
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    จำลอง
1. นางสาวเกษรา    มีลาภ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยนันท์    สิงห์เลิศ
1. นางสาวสุจิภรณ์    ปนิทานัง
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกิจ    ตุ้มทอง
1. MissNancy    Palita Raquel
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรินทร์    โอโร๊ค
1. MissMary-ann    Laus Bao-il
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ครองบุญ
1. นางสาวอมรศรี    ธรรมะ
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทริชา    วันดี
1. นางสาวธัญลักษณ์    สุวรรณกลาง
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิสรานันท์    กุลเดชอัครโรจน์
1. นางพรรณทิพย์    พิมพ์ศิริ
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    กรโคกกรวด
1. นางสาวกนกอร    จันทรจิต
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงริญญ์รภัส    ภูริเอกวีรพงศ์
1. นางสาวอุ้มบุญ    พินทะ
11 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    อมรรัตนสิริโชค
1. นางสาวอภิญญา    แจ่มเจริญ
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ศักดิ์ทองหลาง
1. นายณัฐเสฐ    โคตรบรรเทา
13 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารยา    อะโน
1. นางอาทิตยา    นันกระโทก
14 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์    พินงูเหลือม
1. นางอารีย์    แสนธิ
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนนท์    ธีระรัตนานนท์
1. นางสาวกาญจนา    พิมพ์ปรุ
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครพล    พลอยกระโทก
1. นางอาภรณ์    ถาดครบุรี
17 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรสิน    มีครไทย
1. นางชลลัดดา    พูนผล
18 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสริตา    มังตะคุ
1. นางสาวณัฐวดี    รำพรรณนิยม
19 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    สายอุบล
1. นางสาวจุฑามาส    ฉ่ำสูงเนิน
20 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมชาย    รองทอง
1. นางสาวโสมฉัตร    เที่ยงธรรม
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชัญญาภัค    เจียระกุล
1. นางกัณวิศรณ์    แก้วเจริญสันติสุข
22 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิดาภา    สมยาเย็น
1. นางสาววิรมณ    มีโชค
23 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    วันชัย
1. นางสาววีร์นัสยานันท์    สิทธิสุข
24 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุวรรค์นสา    ชินจันทึก
1. นางสาวภาคินี    คำมะณี
25 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพรพชร    ศรีไพรสนธิ์
1. นางสาลินี    บวรรัตนพัฒน์
26 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายฉัตรชัย    จรสายออ
1. นางสาวศิริพร    ชาญเจริญ
27 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุติภัค    ว่องเกษการ
1. Mr.Hamilton John    Vonhollstein
28 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชุติกัญญา    เชี่ยวชาญ
1. นางนฤมล    ทองภักดี
29 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิตยา    พลทามูล
1. นางสาวสาวิตรี    ปิ่นทุมา
30 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤตยชญ์    เพ็ญจันทร์
1. นางรังสิยา    กลึงกลางดอน
31 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    สายน้ำเย็น
1. นางสาวสุรีรัตน์    พันชนะ
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมณฑิรา    สินประเสริฐ
1. นางสาวนงนุช    แพนไธสง
33 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนาภา    ดงสันเทียะ
1. นางพิมพ์ณิศา    ศิลป์บุญประกอบ
34 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิราภา    ตาพยุง
1. นางสาวนงนุช    เผาะสูงเนิน
35 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    แตงยอนรัมย์
1. นางศุภวารี    วีระนันท์
36 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงธิติญา    ศักดิ์กุลพิทักษ์
1. นางสุกัญญา    ขีดเข้ม
37 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพรณิภา    ไทยธานี
1. นางพรรณ์พิมล    แสนศรี
38 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมิ่งกมล    แทนรินทร์
1. นายธัชกร    ชนม์นภัทร
39 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชุติมา    วรรธนะสุพร
1. นายเจนวิทย์    ศิริเกตุ
40 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศตวรรษ    บุญกิจ
1. นางสาวกาญจนา    สรสิทธิ์
41 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวิวิธวินท์    อังสถาพร
1. นายอรรตพล    พงษ์ไพร
42 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายมนต์ณัฐ    ประกอบผล
1. นายปองวิชญ์    ศรีพิริยกุล
43 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกฤษณะ    กนก
1. นางสาวมฆพร    เกษนอก
44 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์    อันพิมพ์
1. นางละออง    วงษาเวียง
45 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    วรรณสุข
1. นางปัทมา    สิทธิสังข์
46 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศรันยภัทร    ขาวสุข
1. นายกิจปกรณ์    พูนศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................