งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 698
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชฏาธาร    มะสิโกวา
1. นางสาวชัญญานุช    นวลเสาวภาคย์
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนงนภัส    นัดดาเวช
1. นางสาววรรณภา    ศิลป์ประกอบ
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    แซ่คู
1. MissNancy    Palita Raquel
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริรักษ์    ธีรวัฒนานนท์
1. MissMa.Luz    D.Unggay
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเปรมชนัน    รามัญ
1. นางวนิดา    สุริยา
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวมานิตา    จุฑาจินดาเขต
1. นางสาวชนนิกานต์    ชมชื่นดี
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวรส    เชิดชูมาลัยกิจ
1. นางสาวนรมน    แก้วมณี
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณัท    พันธ์ประชากุล
1. นางบุษบง    ค้าขาย
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนากร    เสริฐภูเขียว
1. นางสาวอาทิติยาภา    พลแก้ว
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิชา    เชิญกลาง
1. นางสาวชโลธร    เทศสา
12 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนภษร    จริงวัฒนเศรษฐ
1. นางสาวอนุสรา    สัตตะพันธ์
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรณิชา    ดงอนนท์
1. นางสาวปิยวรรณ    คำใสแสง
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชาคร    คุ้มไพทูลย์
1. นางวราภรณ์    เรืองเวชภักดี
15 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชานนท์    สืบสีสุก
1. นางผุสดี    โสรัตน์
16 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชนัญธิดา    ยุทธกลาง
1. นางวาสนา    จ่างโพธิ์
17 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายทองยืน    หาญไธสง
1. นางวราภร    จรรยาประเสริฐ
18 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    ทั่งทอง
1. นางสาวสุพัฒนุช    พรมศรี
19 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    สนทองหลาง
1. นางกนกวรรณ    ทิพย์กระโทก
20 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวีรวิทย์    จิตปิยวิทย์
1. Mr.KELVIN    MINJA
21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววรัชดา    รองแก้ว
1. นางสาวสุพัตรา    เกรัมย์
22 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาริณี    แซ่เฮง
1. นายอนุเทพ    ฝอยทอง
23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    เพชรกิ่ง
1. นางวีรนันท์    ม่วมกระโทก
24 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัณฐิกา    สาอุด
1. นายพงศ์ธนัท    ยอดครุฑ
25 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรษา    เชาวพัฒน์
1. นางสาววันฉวี    เพียรพิทักษ์
26 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิการ์    จิตจะโปะ
1. นางสาวบังอร    พร้อมสระน้อย
27 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเกศกนก    ผ่องศาลา
1. นางศุภกานต์    สิตวงษ์
28 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปฏิภาณ    เพ็ชรบุรี
1. นางสาววรัญญา    วิยาสิงห์
29 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณทิพย์    สังสุวรรณ
1. นางสาวยุพเรศ    สงครามศักดิ์
30 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐณิชา    เจ็กสูงเนิน
1. นายพรชัย    สุวรรณ
31 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธราธิป    รักไท้
1. นางสาวอุดมลักษณ์    เรืองมะเริง
32 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรมิตา    อำพันธ์
1. นางสาวศิริรัตน์    ท้าวเนาว์
33 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธนาดล    ช่ำชอง
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ    แก้วกำชัย
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลธิดา    โกฏสันเทียะ
1. นางศรินรัตน์    อนันท์ธนาศิริ
35 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวบุษกร    นิธิลาภ
1. นางปรึกษา    ณีสูงเนิน
36 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชลลดา    จันทราศรี
1. นางภัทรา    ถินสูงเนิน
37 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรสสุคนธ์    เหมือนสันเทียะ
1. นางชลลดา    เลิศสงคราม
38 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมาลียา    พิมพ์ชวด
1. นางรัตนา    ธรรมมาวุฒิกูล
39 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศุภกิจ    ชอบใจ
1. นางสาวรพีพรรณ    พลเจริญ
40 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศริญญา    นพภาลัย
1. นางสาวสุดาทิพย์    สถิรภัทรพร
41 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวลักษิกา    ปรุโปร่ง
1. นางณัฐรฎา    โอ่อาจ
42 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปรัดดา    วงศ์พรพัต
1. นางสุรีรัตน์    กล้าหาญ
43 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสิริยากร    ระพิณพิทักษ์
1. นายนัฐวุฒิ    ปานเพชร
44 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอารียา    คิดเห็น
1. นางทัณฑิกา    ไพรเขียว
45 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกัญญารัตน์    ทองนำ
1. นายธวัชชัย    พรหมธิดา
46 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวยุพา    เฉียบกลาง
1. นางสุรีย์    เตียศิริ
47 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนิษา    วิชิต
1. นายมนูญ    มูลบุญ
48 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธนิกา    นิคุณรัมย์
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ปากะตัง
49 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชนิดา    ชั้นดี
1. นางสาวอารีวรรณ    เสริมวิลาสกุล
50 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวภัทราวดี    ไชยโยราช
1. นางสาวสุชาดา    สินปรุ
51 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวภาวิณี    นาคดี
1. นางสาวพิมพ์ชนก    เหล็กพิมาย
52 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริภัสร    โพยนอก
1. นางสาวเสาวลักษณ์    จงแผ่กลาง
53 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพิมพ์วิมล    เหล่าหวายนอก
1. นางละออง    วงษาเวียง
54 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฐธยาน์    เหล็กกล้า
1. นางสาวจันทร์แรม    ทุมมาโต
55 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุจิตรา    ทุมมากุล
1. นางพจนา    นวลไธสง
56 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัลยา    วารินทร์
1. นางอัมพร    เก่าพิมาย
57 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัญญารัตน์    สีหานอก
1. นางสาวนิรชา    โสมาเกตุ
58 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิรัชยา    เนยกลาง
1. นางสาวพรทิวา    ร่มรื่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................