งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 697
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    อยู่คง
1. นางสาวชัญญานุช    นวลเสาวภาคย์
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุจลดา    จันตา
1. นางอุบลรัตน์    มากจันทึก
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพาทิศ    ศรีศิลา
1. นางสาวสิริพร    พิสุราช
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    สืบแก้ว
1. นางจุรีรัตน์    ม่วงไตรรัตน์
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนวปรัชญ์    ศาสตร์สูงเนิน
1. นางสาวสมส่วน    สมสะอาด
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณสิริ    พงษ์ชวรัตน์
1. นางรติกร    วงศ์พยัคฆ์
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภสร    สามัคคี
1. นางกฤษดา    ลิ้มพงษา
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    บรมโคตร
1. นางสาวศศิวิมล    เกิดหมื่นไวย
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพฤษนภาร์    สังขีด
1. นางสาวสุดาชา    หล่าบรรเทา
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุท    เมธานุวัฒน์
1. MissJunilyn    Fabillar Abasanta
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    สร้อยมาลัย
1. นางสาวฑิพาพรรณ    นุชมี
13 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์    ยอดสังวาลย์
1. นางสาวนารถวลี    ทรายเพชร
14 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพีรดา    จิระวัฒนภิญโญ
1. นางสาวสายสุดา    แสนสรศรี
15 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ    แก้วศรี
1. นางสาวพรรณอร    พรมด่าน
16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    เนียมอินทร์
1. นางธณต    เลิศล้ำ
17 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญชนก    เที่ยงกระโทก
1. Mr.KEVIN    MINJA
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลินีย์    คำจันดา
1. นางขวัญนภัทร    สืบสุนทร
19 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    เครือนิล
1. นายชัยวิชิต    สายแก้ว
20 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนฤเดช    บาลโพธิ์
1. นางสาวแสงเดือน    ใจมนต์
21 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชญานิษฎ์    ช่วยงาน
1. นายพงศ์ธนัท    ยอดครุฑ
22 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุชา    ชัยกิ่ง
1. นางสุวรรณา    เนื่องกระโทก
23 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ขยันงาน
1. นางสาวสุภาพรณ์    พิลาดรัมย์
24 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชยณัฐวีร์    ฤทธิ์ระแหง
1. นางสาวจินตนา    นุ่มนวลศรี
25 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี    ชวดชัยภูมิ
1. นางสาวสุนทรีลักษณ์    แทนสูงเนิน
26 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจีรนันท์    ดีครบุรี
1. นางสาวเขมศาสตร์    หืดสันเทียะ
27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิระดา    คำเพชร
1. นางสาวจุฑามาส    ขันโยธา
28 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรวา    เนตรโสภา
1. นางศุภกานต์    สิตวงษ์
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัชยา    ปราบภัย
1. นางสาวพิชามญชุ์    กว่างสนิท
30 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศักดิ์สิทธิ์    เสริฐศรี
1. นางสาวณัฎฐานันตร์    ประธาน
31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    เกตุแก้ว
1. นางสาวพุทธชาติ    สอนสุด
32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชญาดา    เชาว์มานะเดช
1. นายสุรินทร์    อำนาจอารีย์
33 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนนทกร    วีระวัฒน์
1. นางศิวพร    สายจันดา
34 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอิสริยา    ปรกแก้ว
1. นางกิตติมาพร    เถียรกระโทก
35 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ    สมพันเพียง
1. นางสาวรุ่งเรือง    เกยดอน
36 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมธาวดี    ชาญนอก
1. นางสาวอมรา    วิชัยยุทธ์
37 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ปานทอง
1. นางสาวรุจาภา    เรือนพิมาย
38 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพลอย    ยิ่งนอก
1. นางวาสนา    ขันจันทึก
39 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    เสนาฤทธิ์
1. นางฐิติรัตน์    พินพัฒนกุล
40 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    แซ่อึ้ง
1. นางสาวศิริพร    ชาญเจริญ
41 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทิพธนาภา    วัชรภาสกร
1. Mrs.Venus Aileen    Macias
42 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรพิมล    แซ่สันเทียะ
1. นางสาวธันยาภรณ์    เกงขุนทด
43 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ที่รัก
1. นางสาวสาวิตรี    ปิ่นทุมา
44 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรัญญา    จอดสันเทียะ
1. นางสาวกรชวัล    สุวรรณกลาง
45 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิรินาฏ    กามขุนทด
1. นางอุทัยวรรณ    บรรจงจิตร
46 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสริตา    พิทักสง
1. นางสาวอวิกา    สุขแสวง
47 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรพิมล    เชิดสูงเนิน
1. นางสาวจันทิมา    หันสันเทียะ
48 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐิตาภา    ภูมิโคกรักษ์
1. Mr.Dave    Agcaoili
49 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐภรณ์    ออมวิหาร
1. นางสุจิตราภรณ์    มาตย์วังแสง
50 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงทักษินา    เจียมไทยสง
1. นายสุรธีร์    รวงน้อย
51 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสุรสีหนารถ    วงศ์ดิษฐ์
1. นางสาวเกวลี    กิ่งนอก
52 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอาภัสรา    ทึมหวาย
1. นางสุดารัตน์    กว้างนอก
53 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภัทราพร    ละครพล
1. นางสาวศศิธร    แสนภูมี
54 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศักดิ์ดา    วาดงูเหลือม
1. นางสาวสกุลรัตน์    ดอนประดู่
55 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชณาลัย    ทรงศิริเลิศ
1. นางกัญจน์ญาพิม    ดุษฎีนืศากร
56 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลลดา    จารุพิสิฐไพบูลย์
1. นางสาวกาญจนา    สรสิทธิ์
57 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชลชญา    หนูชัย
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ปากะตัง
58 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนิรดา    ศรีพิภพพันธ์
1. Mr.Albert    San Jose
59 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจารุมน    แก้วหนองแสง
1. นางสาวรมณภัทร    เหลือสุข
60 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสวรรยา    สมนอก
1. นางสาวสุภาพรรณ์    หลงทะเล
61 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิจิตรา    ติฉัน
1. นางอัญชลี    ลับสันเทียะ
62 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวริษา    ศรีสุข
1. นางละออง    วงษาเวียง
63 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชลดา    พุฒทอง
1. นางสาวจันทร์แรม    ทุมมาโต
64 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    กุไรรัตน์
1. นางพจนา    นวลไธสง
65 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    แย้มทองหลาง
1. นางสาวสุรัศวดี    สร้างนา
66 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสรวรรณ    ขันธะรักษา
1. นางสาวปภาพิต    สุไธสง
67 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชนะพล    คนคล่อง
1. นางสาวกิ่งแก้ว    ศรีโพนาม
68 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐภัทร    โนนใหม่
1. นางสาวกัลยา    ไตรศรีศิลป์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................