งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 694
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพาวรรณ    หมั้นทรัพย์
1. นางสุดาวดี    เจริญสุข
2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจิรายุ    ลี้สุวัฒนกุล
1. นายโกวิท    ไม้พยัก
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายก้องภพ    อ่อนวิมล
1. นางเยี่ยมโพยม    ใบโพธิ์
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    ตุ้ยเจริญ
1. นางมาลีรัตน์    นิลสาริกา
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกู่ไท    ศรีอำนวย
1. นางพธูทิพย์    กรโคกกรวด
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศตพร    คงสัตย์
1. นางลดาวัลย์    อูปแก้ว
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจริยาพร    คงบรรทัด
1. นายอัคคเชษฐ์    แตงโสภา
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกา่นดา    ทองศิริ
1. นางสาวปิยวรรณ    คำใสแสง
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอาทิตยา    ชัยชนะ
1. นางสาวมนภรณ์    ลีลาน้อย
11 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเนตรอัปสร    เพ็ชรสูงเนิน
1. นางธัญวรัตม์    โคตรบรม
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัสนันท์    ศรียงยศ
1. นางสาวอรกัญญา    บุญชุมวงศ์
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    เฝือดกระโทก
1. นางสาวอรพินท์    พูนผล
14 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนัดดาชนก    คงอักษร
1. นายนพรัตน์    พลายน้อย
15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวภูมิใจ    ช่วยเพ็ญ
1. นางสาวพวงใจ    เกษฎางสี
16 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวมัชฌิมา    การงาม
1. นายอภิสิทธิ์    กิจสอ
17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาภรณ์    นานไธสง
1. นางสาวปาริชาติ    ผินภักดี
18 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวินทร์    จอห์นสัน
1. นายอุทิศ    สารเดช
19 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววัลวารี    เนียรมงคล
1. นางศิวพร    สายจันดา
20 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปวิชญาดา    อุทัย
1. นายฉัตรชัย    มนิตรัมย์
21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกีรติยาพร    โหจันทึก
1. นางสาวเด่นดวง    บัวทองหลาง
22 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวลักษณา    รักษากูล
1. นางรุ่งฤดี    อัดอั้น
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวประเสริฐศรี    ยี่รัมย์
1. นายสนาญชัย    วงษ์ชาลี
24 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญรัตน์    สิงห์วงษ์
1. นางสาวบุษรา    ลายทอง
25 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชนัญณิชา    อรุณเรือง
1. นางสาวกัลยาณี    พาขุนทด
26 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุพัตรา    ลาภใหญ่
1. นายสุขุม    อินทรทะ
27 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววิไลลักษณ์    เสาศิลา
1. นางสาววราลักษณ์    ทวีศักดิ์
28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายภูมินทร์    คำทะนี
1. นางสาวศิริญญา    ภิญโญ
29 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววสิตา    จรูญไธสง
1. นางสาวกัญญาณัฐ    สันเต
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพุทธินันท์    ยินดีตระกูล
1. นางปาริยา    พงษ์นิยะกูล
31 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวรัชนีกร    รุ่งกฤษดาพร
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา    จันทร์สม
32 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอ้อมมณี    สังเกตจิต
1. นางสาวสุภาพร    สันจรโคกสูง
33 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวงศธร    เปาอินทร์
1. นายพงษ์นรินทร์    เจริญรัมย์
34 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพฤกษา    สัตย์ซ้ำ
1. นางสาววนิดา    ริมไธสง
35 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวดาราวรรณ    บัวขาว
1. นางพรรณพัชร    เฉลิมพล
36 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกฤษณธร    ชนะค้า
1. นายอภิชาติ    โฮนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................