งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 693
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐมณี    วิปัสสโนภาส
1. นางสาวยุวณี    ครองสนั่น
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชกมล    ฉัตรภาณุวัฒน์
1. นางสาวสุจินดา    หีบแก้ว
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    จันทร์เสถียร
1. นางธารินี    ดีดพิมาย
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิจิตรา    สว่างพลกรัง
1. นางรดาณัฐ    มาศิริ
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    อินระวงค์
1. นางสาวชนม์นิภา    อุสาหะจิตต์
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรนภา    ชำนาญหัตถ์
1. นางพรรณทิพย์    พิมพ์ศิริ
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    ทรวงโพธิ์
1. นายอัคคเชษฐ์    แตงโสภา
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายก้องกิดากร    ขอผลกลาง
1. Mr.Rossel    E. Austria
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุภัทร    ทองประเสริฐ
1. นางสาวนัชนันท์    ปลื้มญาติ
11 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยิหวา    ไม้กระโทก
1. นางสาวนารถวลี    ทรายเพชร
12 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฐลฎา    บุญตา
1. นายปรัชญา    ประทุมปี
13 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    วงค์คำ
1. นางสาววรัสนันท์    เครื่องกลาง
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพัชร    พะเนาไธสง
1. นางสาวนงเยาว์    ประเข
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพิมล    คุ้มกระโทก
1. นางสุพัชรี    ก่ำสระน้อย
16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ชดพรมราช
1. นางจุฑารัตน์    พิมพ์ไทยสง
17 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ลิ้นทะเล
1. นางศุภัชชา    ธนูปกรณ์
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัชยา    มนตรีชน
1. นางจีราภา    พัดใหม่
19 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทักษิณี    หงษ์ศิลา
1. นางนงค์นาถ    ตุดาลจิตติ
20 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนภัคปภา    เพชรสำนัก
1. นางสาวโสมฉัตร    เที่ยงธรรม
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนวรัตน์    การินทร์รัตน์
1. นางสาวพรทิพย์    จิตจักร
22 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกมลชนก    แตงสุข
1. นางสาวณัฐธิดา    สินทรัพย์
23 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรันวรินทร์    คิรินทร์จิรเดช
1. นางสาวดุษฎี    จันทร์ศิลา
24 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวริศรา    ดับทุกข์รัฏฐ์
1. นางจารุมาศ    ฉางทรัพย์
25 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    วงศ์เพ็ง
1. นางสาวภัทราวรรณ    ทองเภ้า
26 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    พุ่มจันทึก
1. นางสาวเบญจมาศ    เศรษฐธรรม
27 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมุทิตา    ตู้ผาสุข
1. นางสาวศิริพร    ชาญเจริญ
28 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฑิพภากร    พิลัยโชติ
1. นางสาวกัญจนัฐ    หอมจันทึก
29 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์    เอิบอิ่ม
1. นางนฤมล    ทองภักดี
30 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิรประภา    จานนอก
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
31 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรรณภักดิ์ศา    สุกิจพงษ์
1. นางรุ่งฤดี    อัดอั้น
32 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวทรรศนีย์    สังเวียน
1. นางชุลีรัตน์    เกิดมั่นคง
33 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกรวี    หวังมีกลาง
1. นางสาวธนัชพร    มาลัยสันทัด
34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอริญชยา    ขามสันเทียะ
1. นางพิมพ์ณิศา    ศิลป์บุญประกอบ
35 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทัศนียา    บุญวิจิตร
1. นางศุภวารี    วีระนันท์
36 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเทพฤทธิ์    ปัจจัยนุกูล
1. นางสาวเกวลี    กิ่งนอก
37 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกฤษติกานต์    สาอุตม์
1. นางสุดารัตน์    กว้างนอก
38 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเพ็ญนภา    เล็กวารี
1. นางอรัญญา    เชื้อประทุม
39 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปานระพี    อาศัยนา
1. นางสาวกาญจนา    สรสิทธิ์
40 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวัชโรบล    บุญยรัตน์พันธ์
1. Mr.Albert    San Jose
41 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกฤตพร    เพ็งแจ่มศรี
1. นายพุฒิพัฒน์    อติวัฒน์อังกูร
42 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชุติพนธ์    ตามแต่รัมย์
1. นางสาวสุภาพร    สันจรโคกสูง
43 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวชิรญา    จันทะพิทักษ์
1. นางละออง    วงษาเวียง
44 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอาริยา    ราชาวงษ์
1. นางสาววิภารัตน์    วาจาจิตร
45 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงญาดา    ซาสุทสี
1. นางพรรณพัชร    เฉลิมพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................