งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 692
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติยาภรณ์    เพ็ญจันทร์
2. นายธนารัตน์    เถาพุทรา
3. นายศุภวิชญ์    ต่อทรัพย์
4. นางสาวสุดธิดา    สานคล่อง
5. นางสาวภัทรสุดา    มารศรี
6. นายภูริภัทร    ทองเงิน
7. นายฉัตรมงคล    ปิ๊บกลาง
8. นายจาตุรนต์    ราวิชัย
9. นางสาวลภัส    เบ้าอินทร์จันทร์
10. นางสาวภัทราภรณ์    ศิริสวัสดิ์
11. นางสาวนิโลบล    กิตติปกรณ์
12. นางสาวพีรดา    คำพูล
1. นายกฤตนันท์    ศักดิ์ศิริ
2. นายกัมปนาท    โพธิ์ชูชัชวาล
3. นายชลิต    สุริยะสกุลวงษ์
4. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
2 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลวัต    แร่จั่น
2. เด็กชายกฤษณะ    เกตุกระสัง
3. เด็กชายเจษฎาพร    ตันตุลา
4. เด็กชายชนะชัย    วุฒา
5. เด็กชายอนุชิต    หุนทะเล
6. เด็กหญิงวิถี    ภู่ระหงษ์
7. เด็กหญิงพีรดา    วิศวะวาทิน
8. เด็กชายวายุ    เพชรกลาง
9. นางสาวจันทกานต์    ดีนารัมย์
10. นางสาวอัยญะปุระ    บรรจงอนุรีย์
11. นางสาวพรนภา    พูนณรงค์
12. นางสาวสุภาพร    อยู่ดีพะเนา
1. นายธีรศักดิ์    เกาะกลาง
2. นายพลกฤษณ์    ตรียมณีรัตน์
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศรธเนศ    ศรียาภัย
2. นายภาณุมาศ    พาณิชยนันต์
3. นายไมค์    เวิร์ดธี่
4. นายจตุรพร    ลาดนอก
5. นายเศรษฐพล    ศิริราชจันทึก
6. นายภูริภัทร    พูลทรัพย์
7. นายปัณณ์พัฒน์    ลบสันเทียะ
8. นายดนุพร    ศรีพนามน้อย
9. นายนภาเดช    ชมภูชา
1. นางสาวจริยวรรณ    ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย    กลินทะ
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกิติศักดิ์    ประโรกิจรักษ์
2. นางสาวธนวรรณ    อิ่มทะเล
3. นายชนะศักดิ์    คล่องขยัน
4. นายยิ่งรวย    สกุลพอง
5. นายพงศกร    ดวงกระโทก
6. นางสาวกนกกร    ติ่งสุวรรณ
7. นางสาวชุติมา    สายสุข
8. นางสาวสิริรัศตชล    สิริไพศาลโชค
9. นางสาววิรากานต์    เชื้อสีดา
10. นายชนะชัย    คเชนทร์ชาติ
11. นายพงศ์พิสุทธิ์    ศาร์ทรัตน์
1. นายพิพัฒน์    งานยางหวาย
2. นายอดุลย์    มีชำนาญ
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์มณี    เสถียรโกเศศ
2. นางสาวสุวภัทร    มะสูงเนิน
3. นางสาวปาณิสรา    อาจปรุ
4. นางสาวบุษราภรณ์    คินาวงศ์สกุล
5. นางสาวอธิชา    เสงี่ยมกลาง
6. นางสาวภัทรดา    แนวทองหลาง
7. นางสาวศศิวิมล    อาจปรุ
8. นางสาวญานิศา    อาจสุวรรณ์
9. นางสาวกัลยารัตน์    ตันวรรณรักษ์
10. นางสาวภัทรฉัตร    นาควิริยะพงศ์
11. นางสาวสุธินันท์    มธุรัสสกุล
12. นางสาวธนาภา    แตงอ่อน
1. นางช่ออัญชัน    เครือศุภมาส
2. นางสาวนาฎอนงค์    ประพิณ
3. นางพรทิพย์    โดมขุนทด
4. นายอภิวุฒิ    มินาลัย
6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสหรัถ    เวกสันเทียะ
2. นางสาวญาตาวี    ศิลปะ
3. นางสาวพรนิภา    มุ่งโป่งกลาง
4. นางสาวอังคนา    เขียวหนู
5. นางสาวพราวนภา    กำแพงดิน
6. นายธนากร    ภักดี
7. นายภูวไนย    เจนหนองแวง
8. นายชินวัตร    ดีสันเทียะ
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์    มุลม่อม
7 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชญาภา    พนมศิลป์
2. นางสาวชมปกร    ผูกพัน
3. นางสาวธิติภา    ศรีประทีบ
4. นางสาวธัญญารัตน์    ชัยอมรนุกูล
5. นายสิทธินนท์    ถนนกลาง
6. นายพนมพร    ทองพรม
7. นางสาวจันทกานต์    พลถาวร
8. นายปริญญา    สายใจ
1. นายมนตรี    มีศิลป์
2. นายวรวุฒิ    พันธุ์ธรรม
3. นายศรัณย์    ยอดมงคล
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธัญรัศม์    ธนะรุ่งเพชร
2. นางสาวธัญณีย์    ธนะรุ่งเพชร
3. นางสาววิลาสินี    แหลมหลาว
4. นางสาวสมฤทัย    แคสันเทียะ
5. นางสาวอาทิตญา    นาเท
6. นางสาวศรัณยพร    แขมพิมาย
7. นางสาววลัยพร    อุดมบุญ
8. นางสาวจิรวรรณ    แก้วจอหอ
9. นางสาวประภาภรณ์    นิตย์เกาะ
10. นายสหรัฐ    บุญนอก
11. นางสาวชลธิชา    สุนเจิม
12. นางสาวสุภาวดี    มนตรีปฐม
1. นายกฤษดา    ราชสีทา
2. นางสาวพิชญ์สินี    พวงจันทร์
3. นายสรชัย    จงกล
4. นายเอกรัฐ    ดมใหม่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................