งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวินชา    จินดาอินทร์
1. นางสาวสุกัญญา    ธรรมนูญรักษ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกันยารัตน์    กลิ่นจัตุรัส
1. นายราโชต    ร่มสบาย
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิทยาภรณ์    พิสิฏฐ์โรจน์พงศ์
1. นางขนิษฐา    ธำรงพัฒนารักษ์
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    เพาะกระโทก
1. นายจิตติพัทธ์    สาทกลาง
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุช    แถลงกลาง
1. นางสาวชลนภา    คงคิด
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวัฒนบูลย์    เชื้อรอด
1. นางสาวิตรี    เกษมศรีวิวัฒน์
7 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยชมพู    กลกลาง
1. นางสาวสุมาลี    การบรรจง
8 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชนะโชค    เส็งกำปัง
1. นางอุทุมพร    วรนาม
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวถิรดารัตน์    อัครไชยสิทธิ์
1. นางประณยา    ฐาวิรัตน์
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิชา    บรรจงปรุ
1. นางเกศสุดา    สุพรหม
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ดั้งขุนทด
1. นายวิทยา    ตุ่นกลาง
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายคุณัญญา    สว่างโสดา
1. นางทิพรัตน์    แสงฤทธิ์
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชโยดม    เฮฮา
1. นางอรัญญา    อะทอยรัมย์
14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลพร    กิแมน
1. นางจิตรลดา    จันทร์ลี
15 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    สนพะเนาว์
1. นายนัทธี    สมทอง
16 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร    เลิศวิวัฒน์
1. นางขณิดา    ช่างทองมะดัน
17 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัสนันท์    จุฑามณี
1. นายวินัย    เขตต์กลาง
18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวิภา    หนูแก้ว
1. นางสาวลักขณา    ปัญญาพูนตระกูล
19 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์    ยิ่งนอก
1. นางสาวเบญจวรรณ    สร้อยจิตร
20 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ    ยันสำโรง
1. นางสาววรรณทวี    นิตย์กระโทก
21 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศุภวิชถ์    สมบัติหลาย
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ไชยศาสตร์
22 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพ์วิมล    อะโนศรี
1. นางสาววราพร    องอาจ
23 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอานิตยา    ขันเกาะ
1. นางสาวสุนทรี    หมั่นวาจา
24 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายทินภัทร    ภักเกษม
1. นางพัชรินทร์    เภาตะคุ
25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอดิสร    บุญเลี้ยงมา
1. นายพีระณัฐช์    กลางสวัสดิ์
26 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิฐฏิยา    วรรณกัน
1. นายนพกุล    ปุคลิต
27 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนัฐวัฒน์    มิกขุนทด
1. นางสาวกฤติยาภรณ์    นุชกระโทก
28 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุธาพร    สิงห์ลอ
1. นายกิจธนา    ฉ่ำสูงเนิน
29 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอนุชาติ    จุดจันทึก
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร    บุตรราช
30 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภานุพงศ์    ทองอินทร์
1. นางสาวกนกวรรณ    พรานไพร
31 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวิรัช    สารี
1. นางสาวอรทัย    อาวรกูล
32 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปภิชญา    พลจันทึก
1. นางสุกัญญา    บุญแท้
33 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเยาวพา    ทับทิมกลาง
1. นางนัฏฐฑศา    ถิระธนบุตรศรี
34 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนิภาดา    คำบุญเรือง
1. นางสาวพัชรี    แก้วมงคล
35 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวธารารัตน์    กอสันเทียะ
1. นางสาวสุปราณี    ทนเถื่อน
36 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพรรณวรรณ    ไกรยา
1. นางขนิษฐา    สมหวัง
37 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอารียา    ถูกจิต
1. นางสาวสมจิตร    หงษ์ษา
38 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวลลิตา    โตพะไล
1. นางสาวธราภรณ์    ขันบำรุง
39 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปัญญาทิพย์    เรียงสันเทียะ
1. นายอภิชัย    เห็มวิพัฒน์
40 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรวิภัทร    เชี่ยวชาญ
1. นางสุนิสา    ศรีรักษา
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    กระฉอกนอก
1. นางสาวชาณิดา    ปนันท์ธนา
42 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอารยา    ทิศรักษ์
1. นางสาวเพ็ญประภา    กฤษฎาเรืองศรี
43 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพีรพล    พรั่งขุนทด
1. นางฐิติวรรณ    เพชรนอก
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธนนันท์    พจนะประดิษฐ์
1. นางณหทัย    อุดมสุขโสภณ
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวญาดา    เอื้อสันเทียะ
1. นางอาจารีย์    นาคขุนทด
46 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววาริน    ทานอก
1. นายวาทิตย์    คำสิงห์นอก
47 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพันธกานต์    วรรณปะเต
1. นายอภิรักษ์    นิราราช
48 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอัจฉริยะ    คลังทอง
1. นางอนงค์    ภูหัวตลาด
49 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพรรนิภา    แผ่วสูงเนิน
1. นายนครินทร์    วินทะวุธ
50 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววิภา    เทศชัยภูมิ
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์    วงศ์ประพันธ์
51 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศิริลักษณ์    เขาทอง
1. นายเชาวฤทธิ์    ภูบัวเพชร
52 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายณัฐวุฒิ    มาตรวังแสง
1. นางรุ่งณภา    สายานุรักษ์
53 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุชิตา    วัดสระจันทร์
1. นายแสน    ดำขุนทด
54 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายประวีณพล    โยแก้ว
1. นางดวงธิดา    ประเสริฐ
55 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเชิดชัย    สอนสี
1. นายจตุพล    หาญดี
56 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสสิภา    เสนามนตรี
1. นายศุภณัฐ    มุ่งผลกลาง
57 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิราณี    แก้ววิจิตร
1. นางสาวสิณาภรณ์    สุดใด
58 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเกศรินทร    ทับทัน
1. นางสาวปานตา    นรินยา
59 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอาทิตย์    หมายถมกลาง
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
60 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวิวัฒน์    โคตรสมบัติ
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
61 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอรณิชา    พลทองมาก
1. นางศิรีกานต์    งามพิพัฒนพงษ์
62 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชลธิชา    เปไธสง
1. นางสาวกนกวรรณ    หมั่นกิจ
63 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวภัทราพร    กูบโคกกรวด
1. นางจินตนา    สุขรี
64 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิวนารถ    พานสถิต
1. นายสุวิทย์    สีบาง
65 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพนธ์    วัดดอน
1. นางสาริณี    เพียรการ
66 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสาวิตรี    กองทรายกลาง
1. นางสาวอนงค์    สีโท
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................