งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    แก้วกลาง
1. นางสาวสุชาดา    อมฤกษ์
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัทธมน    น้ำสระ
1. นายอนุกูล    ขอสินกลาง
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอมรเทพ    ประสิทธิ์
1. นางภคิณี    บัวเผื่อน
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีสงคราม
1. นายจิตติพัทธ์    สาทกลาง
5 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายมนัส    อินทร์กลาง
1. นายณธายุ    ตีบจันทร์
6 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ    แก้วเพชร
1. นางสาวชลนภา    คงคิด
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชตะ    รัตนิยะ
1. นายมาณพ    วงษ์คำ
8 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริภิญ    อุราสาย
1. นางสาวกรรณิกา    ถาดสำโรง
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจินธรา    หอมประทิน
1. นางสาวอุไรรัตน์    ธุระสุข
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์    น้อมเมืองปัก
1. นางมนัส    ขันธสมบัติ
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชา    เลิศสูงเนิน
1. นางสาวกมลลักษณ์    โยแก้ว
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา    ทิศกระโทก
1. นางสาวณัฐพร    ประจักษ์สูตร์
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤติยา    โฮตา
1. นางอรัญญา    อะทอยรัมย์
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยกร    ชินโคกกรวด
1. นางกนกจิตต์    หลาบนอก
15 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมินทร์    วิชัย
1. นายกิตติศักดิ์    แก้วเด่น
16 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวริศา    โง่นสูงเนิน
1. นางสาวสุกัญญา    เชื้ออินทร์
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเนตรชนก    นาคเสนอินทร์
1. นางรำพึง    ช่วยสำโรง
18 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พรมเดช
1. นางสาวเบญจวรรณ    สร้อยจิตร
19 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอย    พ่อค้า
1. นางสาววรรณทวี    นิตย์กระโทก
20 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนครินทร์    แสงกล้า
1. นายคมกริด    พรมนัส
21 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ชูศักดิ์
1. นายรัชชานนท์    เลิศสุริยะไพศาล
22 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชารินดา    ช่างบุ
1. นางสาวสุนทรี    หมั่นวาจา
23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิรักษ์    อมรกิตติถาวร
1. นางสาวจารุวรรณ    ปะกัง
24 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิพย์มณี    พระเวทบรินรักษ์
1. นายสถิตย์ธรรม    ทบธรรม
25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานระพี    ขั้วกลาง
1. นางวลัยรักษ์    อภิเกียรติสกุล
26 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนริศรา    กุณแจทอง
1. นายรัตนชัย    สอดกระโทก
27 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาวิณี    ทะคำวงษ์
1. นางสาววิชุดา    ศรีนาค
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายจีรทีปต์    ใกล้โพธิ์
1. นางสาวรัชนีวรรณ    พิมพ์ปรุ
29 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์    นารถสิทธิ์
1. นายกิจธนา    ฉ่ำสูงเนิน
30 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชานน    ดอกลา
1. นางโสภิตรา    จิตชู
31 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    มูลเขียน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา    พานคำ
32 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์    หารบุรุษ
1. นายสุพจน์    รัศมีเพ็ญ
33 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วิเชียรรัตน์
1. นางสุกัญญา    บุญแท้
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ซ่อมจันทึก
1. นางสุพัชรี    วงค์บุญเอื้อ
35 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนากร    เฝดสูงเนิน
1. นางสาวสุปราณ๊    ทนเถื่อน
36 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลนิสา    อินทร์พงษ์พันธ์
1. นางศศิธร    สุขมา
37 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงระวิวรรณ    คูรัมย์
1. นางสาวสุพัชชา    พลจันทึก
38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอนุชธิดา    สิทธิ์สูงเนิน
1. นางสาวรัชชารีย์    จิตกลาง
39 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรปรีญา    หงษ์ทอง
1. นางสาวกุ้งนาง    จิตจันทึก
40 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเมธา    ชาระวัน
1. นางสาวปัญจพร    คำคง
41 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธวัชชัย    พันธุมาศ
1. นางสาวชุตธิมา    ชดขุนทด
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอมรารัตน์    พงศ์เมธาวัชร์
1. นางสมปอง    เชื่องสุวรรณ
43 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลทิชา    มูลมาตร
1. นางสาวปรางค์    ไพลดำ
44 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สินปรุ
1. นางฐิติวรรณ    เพชรนอก
45 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สกขุนทด
1. นายวิวัฒน์    ทิพย์ขัน
46 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูวนัย    วัฒนรัตน์
1. นางสาวคณิตตา    ไวยขุนทด
47 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    เบิกขุนทด
1. นางสาวญาตา    กมลวุฒิโชค
48 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภคพร    เสาศิริ
1. นายวาทิตย์    คำสิงห์นอก
49 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมนัญชยา    สมน้อย
1. นางสาวพวงเพชร    แป้นนอก
50 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธีระวัฒน์    จันทร์มณี
1. นายอภิรักษ์    นิราราช
51 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรพิมพ์    สีปัตถา
1. นางเนาวรัตน์    โตประศรี
52 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    คำโคตร
1. นายนครินทร์    วินทะวุธ
53 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกชกร    ศรีขวาชัย
1. นายเฉลิมเกียรติ    เสริมเปล่งศรี
54 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายจืิรายุ    แจ่มใส
1. นายเชาวฤทธิ์    ภูบัวเพชร
55 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรวรรยา    ชาอินทร์
1. นางรุ่งณภา    สายานุรักษ์
56 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนิศร    ยามดี
1. นายแสน    ดำขุนทด
57 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสิรินภา    ศรีนอก
1. นางดวงธิดา    ประเสริฐ
58 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เชื้อคำฮด
1. นางสาวอิสรีย์    เรืองธนานุรักษ์
59 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสิทธิธรรม    แก้วเรือง
1. นางสาวสมปรารถนา    กองคำ
60 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์    คงอิน่ทร์
1. นางอรรวรณ    สีหาวงษ์
61 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายทิชชานนท์    สืบสอน
1. นายเปรียว    ฝันดี
62 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงบูรณา    บุญล้อม
1. นางสุวรีย์    ขอพิมาย
63 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สว่างโสดา
1. นางสาวสิณาภรณ์    สุดใด
64 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายเมธา    กัลยาณรุง
1. นางสาวปานตา    นรินยา
65 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายประพัทธ์    สินอยู่
1. นางสาวจริยา    โพธิ์เจริญ
66 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายก้องภพ    สุทจันทร์
1. นางสาววลัยลักษณ์    จันคำวงษ์
67 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายปฏิภาณ    เลไลลำ
1. นางสมบูรณ์    หวังประสพกลาง
68 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอรณัฐ    ชั้นกลาง
1. นางสาวอารีรัตน์    สวัสดี
69 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรภัทร    โสภาบุญ
1. นางจินตนา    สุขรี
70 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    มาตุลี
1. นายสมพร    ประกอบเลิศ
71 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจิดาภา    รักพุดซา
1. นายสุวิทย์    สีบาง
72 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ยินดีสุข
1. นางสาริณี    เพียรการ
73 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุภัตรา    บุญลาภ
1. นางสมใจ    ไปแดน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................