งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุวิจักขณ์    พลสม
1. นายกิติรัฐ    เอกศาสตร์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุวิจักษณ์    พลสม
1. นายราโชต    ร่มสบาย
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนดล    คนรู้
1. นางสาวปภัสรา    เครือละม้าย
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    บุญมา
1. นางจิรนันท์    ภักดีณรงค์
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาภรณ์    บาตรโพธิ์
1. นางสุดาพร    ยอดโยธี
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐ์    วีระกุล
1. นางสาวิตรี    เกษมศรีวิวัฒน์
7 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอัษฎางค์    บุญศรี
1. นายทศพล    ยวงจอหอ
8 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑกานต์    เยี่ยงวิญญู
1. นางชญาภา    พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาณี    แสงนารี
1. นางลักษณ์นารา    ตะลาโส
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพวงทอง    เจียรพันธ์พงษ์
1. นางกรรณาภรณ์    สุดหอม
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปัณณวัฒน์    วงษ์ศาจันทร์
1. นางสาวกมลวรรณ    อรรคดี
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชุติเดช    ข่าขันมะลี
1. นางทิพรัตน์    แสงฤทธิ์
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    ถอยกระโทก
1. นางกุสุมา    กุนหนองแดง
14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจิรพงศ์    รวมคุณ
1. นางจิตรลดา    จันทร์ลี
15 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติกาญจน์    พิณศิริ
1. นางมัญฑนา    ลาภยิ่งยง
16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวรเมธ    เนื่องกระโทก
1. นายนัทธี    สมทอง
17 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายทรงวุฒิ    อิ่มพูล
1. นายประกายเพชร    อ่อนทองหลาง
18 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปาลิดา    ใยงูเหลือม
1. นางสาวนงนุศ    ดวดกระโทก
19 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิตาภา    ฉายขจร
1. นางสาววรนุช    แสงพา
20 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุตาภัทร    รื่นรัมย์
1. นางสาวอัจฉราวรรณ    สิงห์เทา
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอดุลวิทย์    เที่ยงกระโทก
1. นายโรจน์พงษ์    วิธีโรจน์
22 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธยาน์    มาลา
1. นางสาวเบญจวรรณ    สร้อยจิตร
23 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลณัฐ    ทุมนอก
1. นายเฉลิมวุฒิ    ตรีตรอง
24 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรษา    สีมัยนาม
1. นายมานพ    บูรณะ
25 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปรีชา    ศรีจำนงค์
1. นายสงบ    กมลเลิศ
26 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรนันท์    แจ้งจิต
1. นางสาวสุนทรี    หมั่นวาจา
27 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชนนิกานต์    ชาญมงคล
1. นายพิสิฏฐ์    ชาวเสมา
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ้งสง่า    สุขปิ่นแก้ว
1. นางสาวอรอุมา    ลายจันทึก
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    อินกอง
1. นางสาวสายพิน    รากกระโทก
30 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปรางทิพย์    เย็นประโคน
1. นายนพกุล    ปุคลิต
31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาวีร์    เพียดสิงห์
1. นางลาวัลย์    จำปาเทศ
32 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวบุญญรัตน์    งบกระโทก
1. นายภิญโญ    แก้วชูทอง
33 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายจิรพชร์    คุ้มอิ่ม
1. นางสาวอ้อย    ทองภู
34 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายจิรชัย    สายเที่ยงแท้
1. นายกิจธนา    ฉ่ำสูงเนิน
35 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวธันยพร    ดับสันเทียะ
1. นางสาวสมฤทัย    โคตบุตโต
36 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนิติพล    จันทร
1. นางสาวกนกวรรณ    พรานไพร
37 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพัชราพรรณ    สุขวงค์
1. นางสุกัญญา    บุญแท้
38 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายจตุรพิธ    จิตตรง
1. นายพรพนม    โพธิ์พะเนาว์
39 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกิติยา    เผียนอก
1. นางศศิธร    ธุรสุข
40 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพิพัฒน์    ไกลมณี
1. นางสาวพัชรี    แก้วมงคล
41 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุฑาศิณี    ปารีพันธ์
1. นางสาวสุปราณี    ทนเถื่อน
42 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพัทธ์ธิรา    แซ่เลา
1. นางสิรินีย์    ศรีทามาตย์
43 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัชนีกร    ม่วงมนตรี
1. นางขนิษฐา    สมหวัง
44 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตนศิริ    แจ้งสันเทียะ
1. นางสาวสมจิตร    หงษ์ษา
45 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเนตรบิดา    ยายืน
1. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
46 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายอิทธิพล    มีเงิน
1. นางสาวธีรนันท์    เทดี
47 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    ชินเชษฐ์
1. นางสาวปัญจพร    คำคง
48 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสงกรานต์    กุหลาบศรี
1. นางสุนิสา    ศรีรักษา
49 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวขนิฐา    อิ่มพร
1. นายสิรภพ    กันสิงห์
50 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชฎาธาร    รุ่งเรือง
1. นายไพบูลย์    รูปงาม
51 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายไชยวัฒน์    สิทธิ
1. นางชุมพร    แฉล้มไธสง
52 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนราวดี    บรรจง
1. นางสุดารัตน์    บาดกระโทก
53 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเชษฐา    วรรณชัย
1. นายวิวัฒน์    ทิพย์ขัน
54 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสหภาพ    กันขุนทด
1. นางปวีณา    จรสายออ
55 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    สีโนนสูง
1. นางสาวดาวรุ่ง    มากขุนทด
56 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวภัทรสุดา    เบญจขันธ์
1. นางสาวเนตรทราย    หิรัญศรี
57 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกาญจนาพร    ปักเขตานัง
1. นายณัฐพล    ผสมญาติ
58 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปิ่นเพชร    ปรางค์นอก
1. นายนครินทร์    วินทะวุธ
59 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจารุวรรณ    พิมพ์รัตน์
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์    วงศ์ประพันธ์
60 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวมลธิรา    จันภิรมย์
1. นายสันติ    อุตม์แก้ว
61 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนริศรา    มาตรวังแสง
1. นางสาวศศิฤทัย    ด่านกลาง
62 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวธีราภรณ์    จั่นขุนทด
1. นายแสน    ดำขุนทด
63 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณีรนุช    นิลพลกรัง
1. นางสาวชุติมา    เคลื่อนกลาง
64 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอรัญญาพร    สุทธิบุตร
1. นางอรรวรณ    สีหาวงษ์
65 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวรรณเกียรติ    รักษาไพร
1. นายจารุวิชญ์    วงศ์เจริญ
66 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอิทธิพล    แผนพิมาย
1. นายประสาน    เสถียร
67 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจันทร์เจ้า    แก้วเกิด
1. นางสาวปานตา    นรินยา
68 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเมธินี    แย้มศรี
1. นางสาวปาริฉัตร    เสนาโนฤทธิ์
69 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวโสวิภา    กางนอก
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
70 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริกัญญา    การเกตุ
1. นางกาญจนา    ภุมรา
71 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายภาคภูมิ    ยางนอก
1. นางสาวอัญชลี    อัยจักษ์
72 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนฤมล    ยงยุทธ
1. นางศิรีกานต์    งามพิพัฒนพงษ์
73 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสิรวิชญ์    อุทกะ
1. นางสาวธัญญ์ฐิตา    พงศธรภูริวัฒน์
74 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนากร    อัปกาญจน์
1. นายกิตติพงษ์    นวลสาย
75 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนัยพร    ผาเหลา
1. นายสุวิทย์    สีบาง
76 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกลวัชร    แหวนมุข
1. นายสังคม    ไกรปุย
77 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปิยธิดา    ไสลเพชร
1. นางสาวสุกิจ    นามพลกรัง
78 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพีรพัฒน์    วินทะจักร์
1. นางสาวอนงค์    สีโท
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................