งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนทิชา    สินภูธร
2. เด็กหญิงปาริตา    แหยมพิมาย
1. นางสาวสุกัญญา    ธรรมนูญรักษ์
2. นางสาวสุชาดา    อมฤกษ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    ทองคำ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    วงศ์วิวัฒน์เสรี
1. นางสาวแขนะภา    เพียผือ
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพชรลดา    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปัทมา    สลางสิงห์
1. นางสุพร    ไชยสมบัติ
2. นายอนุกูล    ขอสินกลาง
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาญณรงค์    บันโท
2. เด็กชายสิทธิโชค    เชยงูเหลือม
1. นางพิมพ์จรัส    อิทธิวิศวกุล
2. นางสาวสุรัตน์ดา    โหมกจันทึก
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวพราว    ตรีสันเทียะ
2. เด็กหญิงจันทิมา    เสาทองหลาง
1. นางจิรนันท์    ภักดีณรงค์
2. นางศิรินรัตน์    โครตพันธ์
6 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายโสภณ    ภักดีพุดซา
2. เด็กชายกีรติ    ช่วยงาน
1. นายณธายุ    ตีบจันทร์
7 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัญธาวุธ    ศรีน้อย
2. เด็กหญิงวิภาวดี    เขียนโพธิ์
1. นางวชิราวัลย์    เชื้อไชย
8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชพล    ภิริยารมย์
2. เด็กชายธาดา    ตระกูลดนัย
1. นายมาณพ    วงษ์คำ
2. นายศรันย์    บรรจงปรุ
9 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัสกร    หงส์กลาง
2. เด็กชายณัฏฐชัย    ช่วยบุญเทียม
1. นายทศพล    ยวงจอหอ
2. นางทิพยาธร    สีแก้ว
10 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงชนิสรา    ปัญญาเอก
1. นายพงศธร    อินทเอื้อ
2. นางสาวรมิดา    รุ่งกรพาณิชย์
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญภา    ปริพันธ์วงค์กุล
2. เด็กหญิงเปรมมิกา    มนัสสา
1. นางสาวสุทธสินี    จันภักดี
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ไพลรัมย์
2. เด็กหญิงนภาดา    บริบูรณ์
1. นางกรรณาภรณ์    สุดหอม
13 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    จงกลาง
2. เด็กชายกวี    วรรณมน
1. นางสาวสุริวิภา    จันทร์แจ่มศรี
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิธา    เศรษฐาธิวัฒน์
2. เด็กชายคุณานนท์    จินตบัณฑิตวงศ์
1. นางสาวกมลวรรณ    อรรคดี
15 โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิชานันท์    น้อยมะดัน
2. เด็กหญิงระพีพรรณ    น้อยกลาง
1. นางสาวจิตรปราณี    แพงบุญ
2. นายอริยพงษ์    ศรีสุพัฒน์
16 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎา    ฉิมนอก
2. เด็กชายนราวิชญ์    จรโพธิ์
1. นางกุสุมา    กุนหนองแดง
2. นางสาวฉัตรสุดา    ยายพิมพ์
17 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมเกียรติ    ตั้งวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปัตชัยโย
1. นางกนกจิตต์    หลาบนอก
2. นายอาณัติ    ขวานทอง
18 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายรักษ์นาวี    พันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วาปีเตา
1. นายอนุรักษ์    โพธิ์โพ้น
19 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภา    บุญประโคน
2. เด็กหญิงโสภิภัทร    เผื่อนงูเหลือม
1. นางมัญฑนา    ลาภยิ่งยง
20 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเศรษฐ์พล    อ่อนคำ
2. เด็กหญิงเอื่องฟ้า    คะเชนเนียม
1. นายนัทธี    สมทอง
2. นางประเสริฐ    แก้วกลาง
21 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิรภัทร์    แตงอยู่
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    จันทาจังหรีด
1. นายประกายเพชร    อ่อนทองหลาง
2. นางสถาพร    เชิดฉาย
22 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ตันกระโทก
2. เด็กหญิงเก็จพลอย    เรือนคง
1. นางสาวนงนุศ    ดวดกระโทก
2. นางประคอง    ใยงูเหลือม
23 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทนานันท์    กลั่นบุญ
2. เด็กหญิงศศินิภา    นามไธสง
1. นายประชา    ศรีหาบุญทัน
2. นางสาววีรนุช    เเสงพา
24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิรธีร์    ปัตตานัง
2. เด็กหญิงจิรัชยา    หุ้มไธสง
1. นางน้ำอ้อย    จงเพ็งกลาง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    สิงห์เทา
25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชุติพนธ์    กับกระโทก
2. เด็กหญิงชาลินี    กอบกระโทก
1. นางสาวกนกอร    โพธิ์กลาง
2. นายชนิสร    หลอดคำ
26 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิภาดา    บุญธรรม
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ยอดเพชร
1. นางสาวชุติมณฑน์    ถมกิ่ง
2. นางสาวเบญจวรรณ    สร้อยจิตร
27 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอินทิรา    พิมพ์เชื้อ
1. นายเฉลิมวุฒิ    ตรีตรอง
28 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนพสร    รอดศรีสมุทร
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ชาญกระโทก
1. นายพจพร    เพียงกะโทก
2. นางสาววราพร    องอาจ
29 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุวดี    จันปิยะ
2. เด็กหญิงฐิริมาษฎ์    ฮามีทเนียร์
1. นายรัชชานนท์    เลิศสุริยะไพศาล
30 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    จ๋าพิมาย
2. เด็กหญิงอัญธิชา    สินนา
1. นางสาวขวัญจิรา    เอี่ยมศุภมงคล
2. นายมานพ    บูรณะ
31 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวุฒิภัทร    วิชิตสระน้อย
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    กวนชา
1. นางสาวมาลิสา    ไชยทองทิพย์
2. นายสงบ    กมลเลิศ
32 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ดอนคา
2. เด็กหญิงดรุวรรณ    ขันธ์กระโทก
1. นายประจักษ์    ทองแจ่ม
2. นางสาวสุนทรี    หมั่นวาจา
33 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    ย่อมกระโทก
2. เด็กชายพงษ์เพชร    แหยมกระโทก
1. นายพิสิฏฐ์    ชาวเสมา
34 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์    ณธีไชยวงศ์
2. เด็กชายอาพันธ์ชนก    ควรตะขบ
1. นางสาวอรอุมา    ลายจันทึก
35 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์    ยะวงคะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มาลัยพลอย
1. นายปัญญา    ปราบราบ
2. นายวันชัย    ชาญสำโรง
36 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอิทธิพล    หวังอ้อมกลาง
2. เด็กชายกิตติมศักดิ์    เหยียดกระโทก
1. นางสาวกนกวรรณ    ผัดกระโทก
2. นางเรณู    โตเหมือน
37 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกรภัทร์    อ่อนศรี
2. เด็กชายจักรกฤษ    เดชา
1. นายรัตนชัย    สอดกระโทก
2. นายสมพงษ์    กลำเงิน
38 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    รอกระโทก
2. เด็กหญิงกัลยา    ด่านกระโทก
1. นางสาวนวรัตน์    ศรแสง
2. นางลาวัลย์    จำปาเทศ
39 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกฤต    รวมครบุรี
2. เด็กหญิงณิชา    พันโคกกรวด
1. นายทนงศักดิ์    หวานกระโทก
40 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศราวุธ    เจนหนองแวง
2. เด็กหญิงธัญญาพร    ตลันดา
1. นายนัฐพล    ปักเคยะกา
2. นางสาววิชุดา    ศรีนาค
41 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายรุจิภาส    เพิ่มพรพิพัฒน์
2. เด็กชายอัครสิชน์    รุจิภาสพรวดี
1. นางจุฑารัตน์    ดลพิมาย
2. นางหัทยา    บัวคำแสง
42 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิริษา    เทินสระเกษ
2. เด็กหญิงพัชจิระภรณ์    ภาคนอก
1. นายกิจธนา    ฉ่ำสูงเนิน
43 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสมเกียรติ    เจ๊กจันทึก
2. เด็กชายกฤษดา    วาทสิทธิ์
1. นางสาวสมฤทัย    โคตบุตโต
2. นางโสภิตรา    จิตชู
44 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูวเนศวร์    ต้นแก้ว
2. เด็กชายสุภคม    เที่ยวจันทึก
1. นางสาววรินยุพา    เวียงสันเทียะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา    พานคำ
45 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจันทิมา    ด่านกลาง
2. เด็กหญิงสุภาดา    สอดกระโทก
1. นายสมานมิตร    ทะรังศรี
2. นางสุกัญญา    บุญแท้
46 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร    แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงกัญญา    มาลี
1. นายพรพนม    โพธิ์พะเนาว์
2. นางสาววาสนา    มิตตะขบ
47 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิลาสินี    หงษ์จันทึก
2. เด็กหญิงกันยรัตน์    โชติชื่น
1. นางโชติกา    ศรีขันธ์
48 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ชะนิดใหม่
2. เด็กชายภาณุพงศ์    พิพ่วนนอก
1. นายถาวร    มุ่งหมายผล
2. นางสาวสุปราณี    ทนเถื่อน
49 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกำธร    เกียเต๊ะ
2. เด็กชายณัชพล    ปะละกัง
1. นางศศิธร    สุขมา
50 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายทิวัตถ์    เพียซ้าย
2. เด็กชายธนวัฒน์    เจือไทย
1. นางสาวสุพัชชา    พลจันทึก
51 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิติพร    ชนะภัย
2. เด็กหญิงราณี    จีมสันเทียะ
1. นางสาวกชกร    หวังมวนกลาง
2. นางสาวสมจิตร    หงษ์ษา
52 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธัชพล    บุญเมธี
2. เด็กชายพงศกร    รอสูงเนิน
1. นางสาวนาฎนภา    มนตรี
2. นางสาวนิลนัดดา    อุดมโภชน์
53 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจณิตตา    สวัสนที
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จันทน
1. นางสาวจิตลดา    ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
54 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธาวัน    เชียงสันเทียะ
2. เด็กชายสราวุฒิ    หาญจันอัด
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี    เพ็งธรรมมา
2. นายไกรพล    วอนอก
55 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศักดิ์สุวรรณ    กล้ามสันเทียะ
2. เด็กชายรัฐพงษ์    สามารถ
1. นายอภิชัย    เห็มวิพัฒน์
2. นายไพรัตน์    ทวีลาภ
56 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิรทิปต์    ศิลาอาจ
2. เด็กชายพีรพล    อินทกูล
1. นางสาวชุตธิมา    ชดขุนทด
2. นางสุนิสา    ศรีรักษา
57 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวชิรพล    มะลิวัลย์
2. เด็กชายรุ่งอรุณ    หอมสันเทียะ
1. นางสาวเพ็ญประภา    กฤษฎาเรืองศรี
2. นายไพบูลย์    รูปงาม
58 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ    สงคราม
2. เด็กชายพีระพัฒน์    ภูมิโคกรักษ์
1. นายนคร    เสมเจริญธรรม
2. นางอรทัย    ศรีทอง
59 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูตะวัน    เจพันดุง
2. เด็กชายสิทธารถ    จันคล้อย
1. นางสุดารัตน์    บาดกระโทก
2. นางอุดมพร    ชื่นอาภา
60 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ่อ่อนชำนิ
2. เด็กหญิงอริสรา    โยนจอหอ
1. นางสาวคณิตตา    ไวยขุนทด
2. นางสาวสุภาวดี    เสถียร
61 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์    ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงนัดลิชา    เวินขุนทด
1. นางสาวดาวรุ่ง    มากขุนทด
2. นางสาวสุพรรณี    อัดอั้น
62 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวรรณิษา    ศรีดากุล
2. เด็กหญิงภคพร    เสาศิริ
1. นายวาทิตย์    คำสิงห์นอก
2. นางสาวเนตรทราย    หิรัญศรี
63 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจามณี    สุโพธิ์
2. เด็กหญิงภคพร    ศิริจิตร
1. นางสาวทิพากร    ลมสูงเนิน
64 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐภัทร    พุทธรักษา
2. เด็กชายบุญญากร    สอนโก่ย
1. นายสุวรรณชัย    แก้วหานาท
65 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปัทมพร    จงกล
2. เด็กหญิงธิดายุ    เทพสูงเนิน
1. นายนครินทร์    วินทะวุธ
66 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวบงกชกร    เขตคาม
2. นางสาวพรทิวา    กาละนีโย
1. นางสาวนิตยา    วิเศษธร
2. นายพีระวิทย์    อุษาสันทิตย์
67 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธีรเดช    ชอบมาก
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    แสงจันทร์
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์    วงศ์ประพันธ์
2. นายเฉลิมเกียรติ    เสริมเปล่งศรี
68 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพรพรหม    วิชัยศึก
2. เด็กชายธราเทพ    เสนาสี
1. นายสันติ    อุตม์แก้ว
69 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเจตษณะ    กูดาลี
2. เด็กชายการัณย์    การงาน
1. นางสาวศศิฤทัย    ด่านกลาง
70 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    มูลนอก
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ    เกนอก
1. นายแสน    ดำขุนทด
71 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายจิตติกานต์    คะเนนอก
2. นางสาวรพีพรรณ    แสงศรี
1. นางสาวนัฏฐา    แต่งพลกรัง
72 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายยศกร    โสชาลี
2. เด็กชายศุภพัฒน์    เชตุใจ
1. นายบุญมี    พนมหอม
2. นางสาวอิสรีย์    เรืองธนานุรักษ์
73 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    แสงวงษ์ชัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    ลีหล้าน้อย
1. นางสาวมณีรัตน์    สุปะมา
2. นางอรรวรณ    สีหาวงษ์
74 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพิทักษ์ชนม์    เรืองศาสตร์
2. เด็กหญิงพิมศิริ    ศิริ
1. นางสาวนันทพัชร์    สุขประทีปศิลป์
75 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายรัชตะ    นาสวาสดิ์
2. เด็กหญิงนาถณัฏฐา    นาสวาสดิ์
1. นายประสาน    เสถียร
2. นางสาวสิณาภรณ์    สุดใด
76 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายเดชาวัต    ทวยไธสง
2. เด็กชายธนภูมิ    พรำขุนทด
1. นางสาวปาริฉัตร    เสนาโนฤทธิ์
2. นายสัจจา    ประเสริฐกุล
77 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    บุคคล
2. เด็กหญิงพิรุณทิพย์    จันทร์เพ็ง
1. นางปาริชาติ    ธุระทำ
2. นางสาววลัยลักษณ์    จันคำวงษ์
78 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สังข์สุทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ไสลเพชร
1. นางกาญจนา    ภุมรา
79 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกัลนิสา    ชมภู
2. นางสาวปรางฉาย    โสภาลัย
1. นางสาวอัญชลี    อัยจักษ์
80 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ขันผักแว่น
2. เด็กหญิงวิชญาพร    นาดี
1. นางสาวกฤตพร    พงษ์เสดา
2. นางศิรีกานต์    งามพิพัฒนพงษ์
81 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกษิดิศ    แทนไธสง
2. เด็กชายเปรมณัช    ธนะคำดี
1. นางสาวนิตยา    โคตรนารา
82 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพิชชา    กองโคกกรวด
2. เด็กหญิงยชนา    แก้วขวัญ
1. นายกิตติพงษ์    นวลสาย
2. นางจินตนา    สุขรี
83 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนภัทร    พวงเพ็ชร
2. เด็กหญิงธันยพร    แย้มศรี
1. นายสมพร    ประกอบเลิศ
84 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจันสุดา    ประจิระฆัง
2. เด็กหญิงนาตยา    อามาตย์สมบัติ
1. นายสุวิทย์    สีบาง
2. นายเกรียงศักดิ์    มูลศรี
85 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายทักษิณ    สมันกลาง
2. เด็กชายธีรพัฒน์    ระแวงสูงเนิน
1. นายพิทักษ์    ใจเที่ยง
2. นายอัมพัน    ชัยฤทธิ์
86 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเกษรา    ปักกาโร
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ    กาขาว
1. นางสาริณี    เพียรการ
2. นางสาวสุกิจ    นามพลกรัง
87 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพิทวัส    สันทิพย์
2. เด็กชายรัชชานนท์    ประสมศรี
1. นางสาวพัชรีย์    เรืองรอบ
2. นางสาวอนงค์    สีโท
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................