งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 687
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ทั่งทองมะดัน
1. นางสาวพจนีย์    บุพรัง
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์พกานต์    ไทยเดชา
1. นางเดือนเต็ม    ดอกดวง
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตสิริ    ปณิธานธรรม
1. นางปาณิสรา    ภวณัฐกุลธร
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววลิษา    ธงฉิมพลี
1. นางดาราพร    รอดพยันต์
5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    หมั่นกิจ
1. นางสาวสุภาวดี    หง่อยกระโทก
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ฤทธิ์    ทรัพย์งาม
1. นางสาวบุษบา    หงษ์สกุล
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนโชติ    มงลชาติ
1. นางอาภาพรรณ    เพ็ชร์สงคราม
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอนุศาสนีย์    ห่านคำวงษ์
1. นางทัศนี    ฆารเจริญ
9 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธนพลธ์    มลเดช
1. นางสาวจินต์จุฑา    ดีมา
10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนริศรา    ชาแก้ว
1. นางสาวนาถนารี    นรินทร์นอก
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธรากุล    กรุยกระโทก
1. นางปิยะวรรณ    แก่นกระโทก
12 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    พึ่งครบุรี
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
13 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวทัตติยา    เนตรน้อย
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
14 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจุไรรัตน์    ฉูดกระโทก
1. นายพิสิฏฐ์    ชาวเสมา
15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกานดา    สีสำโรง
1. นายวิริยะ    อยู่เย็น
16 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธนัชพร    ค้ากระบือ
1. นางสาวอภิญญา    อรัญศักดิ์
17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศุภัชญา    สมภาร
1. นางสาวภัทราวรรณ    ปาประโคน
18 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยะวดี    รู้ประเสริฐ
1. นางสาวรัศมี    ปิยะพรหมศิริ
19 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐธิดา    กิ่งแก้ว
1. นางศิริพร    สุพรรณรัง
20 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสุทธิพงศ์    ปัตตาลาโพธิ์
1. นางสาวศศิพร    สัญญาถนอมรัช
21 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชลดา    มงคลแพทย์
1. นางมลิวัลย์    กลิ่นจันทร์
22 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสุรเดช    สอดกระโทก
1. นางสาวพัณณิดา    อันศรีแก้ว
23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพรพรรณ    อุ่นจันทึก
1. นายธีรเดช    ว่องงามอนันต์
24 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกฤษณะ    แดขุนทด
1. นางพัชนี    บริบูรณ์
25 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5
26 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธีรภัทร    พูนพนัง
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
27 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพีรพล    ขานสันเทียะ
1. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
28 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุนิสา    โกฎสันเทียะ
1. นางสาวสุรางคณา    จงปั้น
29 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริยากร    แก้วระวัง
1. นางสาวประภาพร    สิงห์สุพรรณ
30 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปริชาติ    มีทรัพย์
1. นางสุชาติ    โมสูงเนิน
31 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุรภา    บำรุง
1. นางวาสนา    กองอุนนท์
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวดลยา    จันทบุตร
1. นางสาวสุกัญญา    เป้ทรัพย์
33 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสุนิชัย    สัวขุนทด
1. นางสุภัทรา    วิเศษมงคลชัย
34 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพันธกรณ์    สีชาดา
1. นางสาวกาญจนา    มีเสมอ
35 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกนกวรรณ    ม่วงสูงเนิน
1. นางสุภาพร    มาศงามเมือง
36 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวยูฟ่า    ยุทธกลาง
1. นางสาวอรฤดี    ผู้นอก
37 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจารุวรรณ    วงษ์ศิลา
1. นายสุรชาติ    มะลัยไทยสงค์
38 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายภควัฒน์    บุญใหญ่
1. นางสุภาพร    อุ่นประชา
39 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวทิวาพร    ใสชาติ
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
40 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายศักดิ์สิทธิ์    เสือแก้ว
1. นายมนูญ    มูลบุญ
41 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวรพีพรรณ    หิงไธสง
1. นางนันทวรรณ    วงเพ็ญ
42 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุกัญญา    สาสุข
1. นายอนุพันธ์    อินทร์พงษ์
43 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายจตุวิทย์    แสนเมือง
1. นางสาวนิภาพร    ภักดี
44 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพัชราภรณ์    อุตรัตน์
1. นางพีชาวิกา    เพชรเรืองแสงชัย
45 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวิชญะ    หงษาหลวง
1. นางนงคราญ    จันทะสาร
46 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวมาลีวัลย์    สีโสม
1. นางสาวสมหมาย    อุตส่าห์การ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................