งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวี    ชนะทะเล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชินรัมย์
1. พระจักรพล    นาคหนองหาญ
2. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง    อสิพงษ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลนภสร    สอนจันทึก
2. เด็กหญิงธนาภา    บัวเทศ
1. นางกชพร    นิคมคาย
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทรกานต์    ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอุมิญา    สิทธิเพ็ง
1. นางสาวปรียานุช    หนอกกระโทก
2. นายสิทธิศักดิ์    ชัยวงษ์
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    การปลูก
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ทองมาก
1. นางอัจฉริยา    ทองมูลชัย
2. นางเดือนเต็ม    ดอกดวง
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรวิชญ์    แดงสูงเนิน
2. เด็กชายวีรภัทร    อุ่นอาจ
1. นางสาวพัชรินทร์    สิทธิจินดา
2. นายสุระ    อินศรีเมือง
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    พร้อมจะบก
2. นางสาวชลนิศา    สมพินิจ
1. นางสาวกัญญารัตน์    จิ๋วนอก
2. นางสาวสุจินดา    ธงสันเทียะ
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลภัทร    ถีสูงเนิน
2. เด็กหญิงอริญรดา    เกาะสูงเนิน
1. นางกนกอร    ขอย้ายกลาง
8 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐติยา    ระยะ
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    รอสูงเนิน
1. นางสาวภัทรารัตน์    ทองเล็ก
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    พิศตะคุ
2. เด็กหญิงจิรัชญา    นิลด่านกลาง
1. นางสาวบุษบา    หงษ์สกุล
10 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนีกร    แสงวัฒนะ
2. เด็กหญิงญาณิศา    สวัสดี
1. นางอาภาพรรณ    เพ็ชร์สงคราม
11 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติทัต    หลาทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    นวลใหม่
1. นางดวงพร    วรสีหะ
2. นางทัศนี    ฆารเจริญ
12 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    โคตรไกรสร
2. เด็กชายสรยุทธ    บนสันเทียะ
1. นางเยาวรัตน์    รัชพงศ์ชญานนท์
13 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    บันดาลสิน
2. เด็กชายอภิชัย    ศรีวงศ์
1. นางสาวกฤติกา    แก้วเขียว
2. นายชูชาติ    อาจวิชัย
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา    สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    บุญครอง
1. นายมานพ    ศรีสวัสดิ์
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วพคุณ
2. เด็กหญิงเนตรนภา    จ้อกระโทก
1. นางปิยะวรรณ    แก่นกระโทก
16 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุประจิตร    เพชรดอน
2. เด็กชายธีรชาติ    บัวครบุรี
1. พระภัทรภณ    ภัทรญาโณ
2. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
17 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนาโอโกะ    โคอิเกะ
2. เด็กหญิงบุณยนุช    นกมีชัย
1. นางสาวชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนดล    แก้วพิกุล
2. เด็กชายดนุเดช    เมืองจันทร์
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
2. นางสาววิภาภรณ์    คำหงษา
19 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    ก้อนเทียน
2. เด็กหญิงนพรัตน์    สูญราช
1. นายพิสิฏฐ์    ชาวเสมา
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกรฤต    รัตนมงคล
2. เด็กชายณัฐดนัย    เผื่อนกระโทก
1. นางสาวศศิธร    โชติพรมราช
2. นางสาวสมพิศ    พรานสมัน
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชภร    ลัดหนองขี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    คำหวัน
1. นางธันยชนก    แก้ววิเศษ
2. นางสุวรรณี    อินธิแสง
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชญาดา    คชสูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตติพร    วงศ์หาญ
1. นางสาวภัทราวรรณ    ปาประโคน
2. นายสนอง    ผะเดียงครบุรี
23 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัณณวัฒน์    เพาะกระโทก
2. เด็กหญิงอัญญาณี    ยวงกระโทก
1. นางชมพูนุท    สุขรมย์
2. นางสาวรัศมี    ปิยะพรหมศิริ
24 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพล    ส้มดี
2. เด็กชายณัฐพล    กาแสงพงษ์
1. นางสาวธัญญา    ธัญญรัตนาทิตย์
2. นายวัชรวิชญ์    เรืองประโคน
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูริพัฒน์    ตาดไธสง
2. เด็กชายธนโชติ    สมหวัง
1. นางศิริพร    สุพรรณรัง
2. นางหทัยวรรณ    โหจันทึก
26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุวรรณา    นานอก
2. เด็กหญิงมานิตา    พลสิทธิ์
1. นางสาววราลักษณ์    รัตนสมบัติ
2. นางสาวสุภัสรา    ประดุจชน
27 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาจรีย์    ขัติทะจักร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ทรงจอหอ
1. นางขวัญชนก    เกษไธสง
2. นางเดือนฉาย    นาดี
28 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงญาณาธิป    สุทธิประภา
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา    วิลัยศรี
1. นายธีรเดช    ว่องงามอนันต์
29 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงศกร    ลาภเจริญ
2. เด็กหญิงธารทิพย์    นาคคำ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    สิทธิจันทร์เสน
2. นายยงยุทธ์    ทองเจริญ
30 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์    ซอสูงเนิน
2. เด็กชายตะวันฉาย    ชัยโคกสูง
1. นางสาวอรัญญา    วิจิตรจันทร์
31 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    จินากูล
2. เด็กหญิงกิตติลักษณ์    ชนไฮ
1. นางสาวกาญจนา    อยู่คง
2. นางตาริกา    ใจกันธิยะ
32 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงประภัสสร    ดีหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงณัฐพร    ธนกาญจน์
1. นายศุภฤกษ์    อุปมา
33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนฤมล    เดชสันเทียะ
2. เด็กหญิงปราณชล    บอกสันเทียะ
1. นางสาวสุรางคณา    จงปั้น
2. นายอณุลักษ์    เพียดขุนทด
34 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐพร    พึขุนทด
2. เด็กหญิงชุตินันท์    เกนขุนทด
1. นางสาวณิชกมล    เปียสันเทียะ
2. นางสาวนิตยา    ยวนทะเล
35 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัลยา    อาสาวงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา    สังคด
1. นางสาวพิชญาภา    ภาษาสุข
2. นางสุชาติ    โมสูงเนิน
36 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์    เมียกขุนทด
2. เด็กหญิงปิยพร    ศรีอาภัย
1. นางสาวศิราณี    ยิ้มเสงี่ยม
37 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงอาภาภัทร    หาญศรีวัฒนกุล
1. นายสมชาย    จันทิมา
2. นางสาวสุกัญญา    เป้ทรัพย์
38 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์    โค้งนอก
1. นายคมสัน    พรหมคำ
2. นางธัญชนก    พลไธสง
39 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเนตรนภา    บินขุนทด
2. เด็กหญิงกัลยาณี    พันธุมาศ
1. นางสุพิชชา    หอขุนทด
40 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวริศรา    สร้อยสะวะ
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์    ศรีโคตร
1. นางสาวกาญจนา    มีเสมอ
41 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจันทิมา    บ่าพิมาย
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี    มหาสาโร
1. นางสุทธินีย์    ปองตี
2. นางสุภาพร    มาศงามเมือง
42 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์    คำสวนมอญ
2. เด็กหญิงอนัญญา    วีระปิด
1. นางศศิธร    มาตทะวงษ์
2. นางสาวอรฤดี    ผู้นอก
43 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ยาทองไชย
2. เด็กชายพัทธดนย์    ช่างบุ
1. นายสุรชาติ    มะลัยไทยสงค์
44 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนิตา    โสภาชัย
2. เด็กหญิงวรินภรณ์    สอนจินดา
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
2. นางสุภาพร    อุ่นประชา
45 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอ้อมใจ    ภักดีนอก
2. เด็กหญิงอังคนา    เกนอก
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
46 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพรสวรรค์    ทิพมล
2. นายรัฐพงษ์    บุญธรรม
1. นางธิดารัตน์    เอมวงษ์
2. นายมนูญ    มูลบุญ
47 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ต่วนสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ดาทอง
1. นางสาวพรนภา    พลเจริญ
48 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายชินโชติ    แก้วพวง
2. เด็กชายภูรินทร์    ไชยโย
1. นางลัดดา    นามบุรี
49 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวิมล    ดีชัยรัมย์
2. นายเดชา    แพงศรี
1. นางนันทวรรณ    วงเพ็ญ
50 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพัสรา    พูนพันธ์
2. เด็กชายทินกร    คงคารัตน์
1. นายอนุพันธ์    อินทร์พงษ์
51 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนกฤต    เรืองมะเริง
2. เด็กชายปวิชญา    ระงับทุกข์
1. นางสาวปรัชญาภรณ์    หวังอ้อมกลาง
2. นางสาววรรณมณี    โพธิพันไม้
52 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนิธิยา    พูนศิริ
2. เด็กหญิงพัณณิตา    ช่างเกวียน
1. นางกานต์ชนก    ด้วงตะกั่ว
53 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจรูญวิทย์    ทองนอก
2. เด็กหญิงพิชญา    ทองพูน
1. นางสาวสุพินธ์    จอนไธสง
54 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพชรพร    ขาวสุข
2. เด็กหญิงณัฎฐภรณ์    ศรีจันทร์
1. นายจำเนียร    ช้างน้ำ
2. นางวรรณภา    ทองนำ
55 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนัจกร    โรมไธสง
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์    จั่นหมาก
1. นายธนพล    ถอยกระโทก
2. นายปรมินทร์    โตน้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................