งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนราวุฒิ    ชินกลาง
2. นายทักษิณ    ชอบสวน
3. นางสาวกนกวรรณ    หยวกกระโทก
1. นายสมยศ    โคตรบรม
2. นางสมสกุล    แมบจันทึก
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเมลิสสา    นาดอน
2. นางสาววิภาดา    จันทร์วิเศษ
3. นายวิษณุ    รั้งกระโทก
1. นางกิรภา    ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
3 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวัชรศักดิ์    พอวังดอน
2. นางสาววันวิสาข์    กลางจอหอ
3. นางสาวนารีรัตน์    ยีสันเทียะ
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี    เกษร
4 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพิทยา    งามจันอัด
2. นายศรเพชร    นาคา
3. นายพงศธร    เอี่ยมนอก
1. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
2. นายบำรุง    สุวรรณาจารย์
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพงษ์วีระวัฒน์    สวัสดี
2. นายเขตชัย    โกฏสันเทียะ
3. นายอัครพล    โค้งนอก
1. นางธัญชนก    พลไธสง
2. นายไพฑูรย์    พลไธสง
6 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธาดาพงษ์    แข็งฉลาด
2. นายกฤษณพงศ์    บุญกุศล
3. นายอภิสิทธิ์    แก้วมีแสง
1. นางสาวพิมพ์ริสา    เดชขุนทด
2. นายเฉลิมศักดิ์    คมขุนทด
7 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเอกรัตน์    ดีนอก
2. นายภัทรชนน    บุญทีไธสง
3. นายอัษฎายุธ    สีดาราช
1. นางพจมาลย์    เบียดนอก
2. นางพรรณธิพา    สัตย์ซื่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................