งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนิษฐ์    ยอดสีระวงศ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์    พัชรมนตรี
3. เด็กชายสุรเกียรติ    สิงขรอาสน์
1. นางสาวบุญญารินทร์    อ่อนนุ่ม
2. นายอุเทน    เจริญภูมิ
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิตพงศ์    นุชสวัสดิ์
2. เด็กชายยศวรรธน์    ชาญสูงเนิน
3. เด็กชายวรปรัชญ์    สุขประเสริฐ
1. นางสาวน้อมจิตร    เฉลยไกร
2. นางปาริชาต    สุขเกษม
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน    หว้าร่มไทร
2. เด็กชายธนกฤต    วงศ์ตาขี่
3. เด็กชายสมบูรณ์    ฤทธิรงค์
1. นายกิตติภพ    เพชรทิม
2. นายสมยศ    โคตรบรม
4 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    จันตรี
2. เด็กชายพีรณัฐ    ศักดิ์ทองหลาง
1. นายธัญพิสิษฐ์    อ่อนศรี
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวร    สมานรักษ์
2. เด็กชายปกรณ์    โนนใหม่
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    จะรับรัมย์
1. นางกิรภา    ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
6 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษด์สกุล    ปัญญะสังข์
2. เด็กชายศุภณัฐ    ดิษพงษา
3. เด็กชายปฏิมากร    ระดาฤทธิ์
1. นายวชิระชัย    ชาวสันเทียะ
2. นายวรเศรษฐ์    เอกอัครชวกิตติ์
7 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐธยาน์    สุนารัตน์
2. เด็กชายปฏิพล    คงชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงธนเดช    ซาเหลา
1. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
2. นายบำรุง    สุวรรณาจารย์
8 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอรรถวัฒน์    จอดนอก
2. เด็กชายเมธาวุธ    ประสิทธิ์นอก
3. เด็กหญิงมนัสวี    แดนไธสง
1. นางสาวกนกวรรณ    เฉียบแหลม
2. นางพจมาลย์    เบียดนอก
9 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกีรติพัทธ์    ไพศาลธนภัทร
2. เด็กชายศุภสัณห์    ทองดีนอก
3. เด็กชายอชิตพล    ปะกายะ
1. นายมานะ    บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์    สร้อยเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................