งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 683
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพิจักษณ์    กิตติมีสัจจ์
2. นายปุณณวิช    บุญณะสาร
3. นายวรากร    สิทธิจันทร์เสน
1. นายอธิวัฒน์    ธิติเจริญโรจน์
2. นายอนุสรณ์    พัดไธสง
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวิทยากร    พงศ์แผนศรี
2. นางสาวสุรางค์    วิสุทธิแพทย์
3. นางสาวณิชกานต์    ขอถือกลาง
1. นายฉัตร์ตรา    แมบจันทึก
2. นางสมสกุล    แมบจันทึก
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอิทธิพล    เกตุหมื่นไวย
2. นายพิพัฒน์    ปัดตาตะพัง
1. นายกิตติธัช    สืบสุนทร
2. นายณรงค์เดช    มะลังศรี
4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอัมรินทร์    เกษมพงษ์
2. นางสาวปิยาภรณ์    สิงห์ไธสง
3. นางสาวจิดาภา    แหวนเงิน
1. นางกิรภา    ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนวัตร    ถ่องตะคุ
2. นางสาวธนิตา    แก้วกิ่ง
1. นางทัศนา    ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ    คิดถูก
6 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศุภวัฒน์    ตังอนุสรณ์สุข
2. นายปรเมศน์    นิลตะสุวรรณ
3. นายธนกฤษ    สายบุตร
1. นางสาวน้ำฝน    ยามกระโทก
2. นายอารีรัตน์    อังกระโทก
7 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสนธยา    ช่วยบุญเทียม
2. นายธนวัฒน์    ทัดสันเทียะ
3. นางสาวณิชากานต์    เย็นเหลือ
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี    เกษร
8 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายภูริณัฐ    ไหว้บุญส่ง
2. นายกิตติศักดิ์    ชิมคำ
3. นายภูมิภัทร    เรืองนา
1. นายมานะ    บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์    สร้อยเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................