งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 682
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภสินธุ์    สุบงกช
2. เด็กชายนันธิพัฒน์    นวลประเสริฐ
3. เด็กชายปภังกร    แก้วใสธัญกุล
1. นางสาวบุญญารินทร์    อ่อนนุ่ม
2. นายอุเทน    เจริญภูมิ
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ศรีสัย
2. เด็กชายอภิรักษ์    ขออ่อนกลาง
3. นายวายุ    งามจันอัด
1. นายขัตติย    แปลนดี
2. นายสมยศ    โคตรบรม
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริพันธ์    พงษ์ใหม่
2. เด็กชายคมน์พิมุกข์    เปรี่ยวจำเรญ
1. นายธัญพิสิษฐ์    อ่อนศรี
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    กรุดครบุรี
2. เด็กหญิงดวงกมล    บูรณาธรรมากิจ
3. เด็กหญิงอภิชญา    รื่นภาคบุตร
1. นางกิรภา    ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฐวี    ศรีจันทร์
2. เด็กชายนันทกานต์    เคลื่อนเมืองปัก
3. เด็กชายภัทรพล    อ่างกระโทก
1. นางทัศนา    ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ    คิดถูก
6 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายทศพล    เฮากระโทก
2. เด็กชายพชร    ทวีโชคธนโชติ
3. เด็กชายชัชวาล    ตั้งยืนยงสกุล
1. นายณัฐพล    วันกระโทก
2. นางอารีรัตน์    อังกระโทก
7 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เชื่องสุวรรณ์
2. เด็กชายดอม    ฉ่อสันเทียะ
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี    เกษร
8 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายไกรวิชญ์    นิจไธสง
2. เด็กชายภรรควัช    หงษา
3. เด็กชายวิโรจน์ชัย    ทองสุข
1. นางสาวนนท์ทิรา    ชื่นชม
2. นายวิชารัตน์    บัติสูงเนิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................