งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชานันท์    ธนเกียรติชัยกิจ
2. นางสาวทัตชญา    รถมณี
3. นางสาวอภิญญา    ฆ้องลา
1. นางสาวรัชนี    งอกศิริ
2. นางสาวศิรินันท์    อินทร์คล้าย
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    จันคำ
2. นางสาวจุฑามาส    แก่นสันเทียะ
3. นางสาวสิริยากร    เทโพธิ์
1. นางสุขสวัสดิ์    ขันเขียว
2. นางเบญจวรรณ    หาญลำพัง
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญลักษณ์    โชติกุลพัฒน์
2. นางสาวปรายฟ้า    ชัยวิฑูอนุกูล
3. นางสาวณัฐยาธรณ์    มาอ่อน
1. นางฉัตรสุดา    เกิดกรุง
2. นางสุนีย์    พลอยดำ
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    แผนสมบูรณ์
2. นางสาววรนุช    ภูมิโคกรักษ์
3. นายวรเชษฐ์    เปไธสง
1. นายธีรภัทร    ผลนา
2. นางพิมพาภรณ์    จันทรชัยศร
5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายมินทร์ธาดา    หอยสังข์
2. นางสาวกัญญาวีร์    แสนสุข
3. นางสาวอมรรัตน์    แช่มพุดซา
1. นางจันฑิมา    ทองภูบาล
2. นายเดช    ดีหมื่นไวย
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียานันท์    เพศสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน    จงเจริญสมบัติ
3. นางสาวแพตรี    สุขพันธ์
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์    คงวิชา
2. นางสาวอาภรทิพย์    พิมโยธา
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพันดาว    กำไรทอง
2. นางสาวสรารัตน์    สานคล่อง
3. นางสาวชลธิชา    ยินดี
1. นางวาสนา    กุนอก
2. นายเชษฐ์    รักกลาง
8 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรปรียา    โพยนอก
2. นางสาวกนกวรรณ    หมอเฒ่า
3. นางสาววรดา    ปานทอง
1. นางสาวนงนุศ    ดวดกระโทก
2. นางประพา    สุนทรรัตน์
9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยไพลิน    นรเพ็ชร
2. นางสาวเต็มฟ้า    พรมมา
3. นางสาวอภิญญา    ม้วนสูงเนิน
1. นายทวีวัฒน์    พิมพ์สวัสดิ์
2. นายประชา    ศรีหาบุญทัน
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชยุดา    กล้าหาญ
2. นางสาววรณัน    โพธิ์กระโทก
3. นางสาวกนกวรรณ    พันโท
1. นายชนิสร    หลอดคำ
2. นางทิวาวรรณ์    ศรีทับทิม
11 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพัชระ    ปะกัง
2. นายบรรพต    เจียรัมย์
3. นางสาวศรุชา    ศุภกรดำรงชัย
1. นางสาวบุญญาพร    มณีกูล
2. นางสาวสายพิน    รากกระโทก
12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอรุณรัตน์    ป้อมคล้าย
2. นางสาวสุนิตสา    ไชสะอาด
3. นายทัศชนะชัย    ซ่อมกระโทก
1. นายสมพงษ์    กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์    สุริยะกุมาร
13 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายฐาปนพงศ์    ไพสุวรรณ
2. นายปิยบุตร    ปานภาษี
3. นางสาวเมธาพร    พงษ์เกตุ
1. นางสาวกนกวรรณ    พรานไพร
2. นางมารศรี    ภู่พลพิศาล
14 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเกียรติศักดิ์    เชิดชู
2. นายภาคภูมิ    ภู่เกสร
3. นายธนภัทร    สุวรรณไกร
1. นายถาวร    คาจะโปะ
2. นางสาวพัชรี    แก้วมงคล
15 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพร้อมพงษ์    รุ่งเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์    โกสุม
3. นางสาวมลธิญา    แม้นหมาย
1. นางขนิษฐา    สมหวัง
16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชัชชญาดา    สวัสนที
2. นางสาวสุกัญญา    โยธาวงศ์
3. นางสาวภัคจิรา    สนธิการ
1. นางสาวจิตลดา    ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
17 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวประดิษฐ์ฐา    ภานุศรี
2. นางสาวจิราวรรณ    ช่วยบุญเทียม
3. นางสาวสายสุนีย์    เดชขุนทด
1. นางสาวธราภรณ์    ขันบำรุง
2. นางสาวธีรนันท์    เทดี
18 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมณีสิริกร    บอขุนทด
2. นางสาวศิริรัตน์    หวดขุนทด
3. นางสาวเจนจิรา    บมขุนทด
1. นางสาวปัญจพร    คำคง
2. นายอภิชัย    เห็มวิพัฒน์
19 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรุ่งฤดี    ปะวันโน
2. นางสาวขวัญชนก    ช่างเรือง
3. นางสาวปาริฉัตร    ดวงกลาง
1. นางสาวบัวริม    กวนสำโรง
2. นางลัดดาวัลย์    วงศรีไข
20 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายกฤติพงษ์    ลมขุนทด
2. นายณภัทร    มนขุนทด
3. นางสาววรวรรณ    มากขุนทด
1. นายจีระวัฒน์    นกเทศ
2. นางอาจารีย์    นาคขุนทด
21 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวภัทรภรณ์    พิมพาคำ
2. นางสาววัชราพร    จริงสันเทียะ
3. นางสาวอภัสนันท์    แดงสกุล
1. นางภาวิณี    หมั่นกิจ
2. นางสาวเพลินพิศ    รุจิราวรรณ์
22 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธีรภัทร    กรุพิมาย
2. นางสาววรรณภา    เวินไธสง
3. นายปาณสาน    สินนอก
1. นางสาววนิดา    สมบัติ
2. นายวิทวัส    วาทีรชตะ
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณิชาภัทร    ไชยณรงค์
2. นางสาวสุภกัญญา    สวามิชัย
3. นางสาวณัฐินีย์    คิดรอบ
1. นางสาวสุภาวดี    แก้วระหัน
2. นางสาวสุรัตน์ดา    ขันรักษา
24 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพลากร    ปานาสา
2. นายธนากร    นัยสุนทร
3. นายองศา    วัดกลาง
1. นายจารุวิชญ์    วงศ์เจริญ
2. นายพีรพล    พวงทวี
25 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7
26 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวัชรพล    เจริญรัตน์
2. นายพิธี    รุ่งเป้า
3. นางสาวสิราวรรณ    โอฐเปี้ย
1. นายสัจจา    ประเสริฐกุล
2. นางสาวสุนิษา    ศิริสุข
27 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเทพอลงกรณ์    ครพนม
2. นางสาวนิติยา    ประคองสุข
3. นางสาวณัฐนันท์    บุญพลี
1. นางชูศิลป์    นาราหนองแวง
2. นายไพฑูรย์    สมสอางค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................