งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายดุริยศิลป์    ปลายสันเทียะ
2. เด็กหญิงวราพร    เสริฐกระโทก
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อันทะเกษ
1. นายนพพร    ฉลองกลาง
2. นางสาวสายธาร    หวังแอบกลาง
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เรียนรู้
2. เด็กหญิงวิสสุตา    ดุลสูงเนิน
3. เด็กหญิงสิริพรรณ    แดนสันเทียะ
1. นางจิรนันท์    ภักดีณรงค์
2. นางศิรินรัตน์    โครตพันธ์
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภูมิ    สมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐกฤต    สุ่นจันทร์
3. เด็กชายหลักการ    ลิ้นแก้ว
1. นางสมลักษณ์    เหมือนวาจา
4 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    เมืองกลาง
2. เด็กหญิงอนัญญา    อนุพงศ์พินิจ
3. เด็กหญิงนัชชา    ชมชื่น
1. นางสาวกรรณิกา    ถาดสำโรง
2. นางสาวสุมาลี    การบรรจง
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอติมา    จันทร์ทวีทิพย์
2. เด็กหญิงธวัลชญาณ์    ฐิระพงศ์ณธี
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ยี่นาง
1. นางสาวกัญชญาณิศร์    วิบูลย์ธนังกุล
2. นางสาววณิดา    รัศมี
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    เดชาพัฒนสกุล
2. เด็กหญิงภูริชญา    สมสันเทียะ
3. เด็กชายวิษณุ    จันทรี
1. นางยุพาวรรณ    พัชรมนตรี
2. นางสาวรักชนก    กุดนอก
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงพรสุรีย์    ตับกลาง
3. เด็กหญิงชัญชนก    จงอาจกลาง
1. นางสาววรรณิภา    เรียบเรียง
2. นางสาววันวิสาข์    นวนมา
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยาณี    แตงกระโทก
2. เด็กหญิงวรรณภา    แตงกระโทก
3. เด็กหญิงจินดาพร    อวยสวัสดิ์
1. นางสาวฉัตรสุดา    ยายพิมพ์
2. นายสรรญ์    มากทรัพย์
9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวิชญา    พลอาสา
2. เด็กหญิงศรัญญา    ผกากลิ่น
3. เด็กหญิงวรรณวณัช    เมืองขำ
1. นางสาวธัชพนธ์    ไสยาสน์
2. นางสาวพัชรี    มนัสการ
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชวิศา    เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงนภาพร    อินทวารี
3. เด็กหญิงวรรณวิษา    หมั่นทองหลาง
1. นางสาวจริยา    เฉื่อยกลาง
2. นางสิริวรรณ    ระวะใจ
11 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐเชษฐ์    พันธุ์สำโรง
2. เด็กชายณัฐพงศ์    ไพรกระโทก
3. เด็กหญิงณัชฌา    ชวนะนรเศรษฐ์
1. นางสาวปัณรัตม์    กิตติวราสวัสดิ์
2. นางสุพรรณี    ปานสาลี
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาณิสรา    เรืองปะคำ
2. เด็กหญิงสริตา    วันดี
3. เด็กหญิงสุกุลวดี    ดวงแก้ว
1. นางสาวกนกวรรณ    ผัดกระโทก
2. นายธีระวัฒน์    ดีสวัสดิ์
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปณิดา    ศรีภา
2. เด็กหญิงปิยธิดา    สุทธิสมบัติ
3. เด็กหญิงสมฤทัย    มากอินทร์
1. นายสมพงษ์    กลำเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์    แสไพศาล
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนวรัตน์    อติพงศ์ชัย
2. เด็กหญิงชิดชนก    เผ่าเสถียรพันธ์
3. เด็กหญิงปนิตา    ปัตติธรรมกุล
1. นางสาวณัฐกมล    ธรรมพิทักษ์
2. นางสาววรินยุพา    เวียงสันเทียะ
15 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนาฏญา    สาตี
2. เด็กหญิงพัชรา    ภักดี
3. เด็กหญิงศศิธร    สร้อยสูงเนิน
1. นางศศิธร    สุขมา
16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุชาดา    สักศิริ
2. เด็กหญิงพณิดา    สักศิริ
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    กระโทกนอก
1. นางสาวจิตลดา    ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว    บรรหาญ
17 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เล็กสมบูรณ์วงศ์
2. เด็กหญิงศิรประภา    บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงตวงพร    กรสำโรง
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี    เพ็งธรรมมา
2. นายสุทัศน์    ไชยปัดชา
18 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศุภกร    แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ    ชอบใจ
3. เด็กหญิงภัทราวดี    แขขุนทด
1. นางสาวปัญจพร    คำคง
2. นายไพรัตน์    ทวีลาภ
19 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิรายุส    โกฏสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    อรรถาวิชญ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี    ฉาบไธสง
1. นายพสิษฐ์    โสภา
2. นางสาวอมรรัตน์    วรเลิศ
20 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    จันทรรัด
2. เด็กหญิงพรประภา    รอดวินิจ
3. เด็กหญิงศศิกานต์    พึมขุนทด
1. นางปวีณา    จรสายออ
2. นางสาวพรทิพย์    สอบกระโทก
21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนธรณ์    โคขุนทด
2. เด็กหญิงณฐวรรณ    คุขุนทด
3. เด็กหญิงอนันดา    เพียดขุนทด
1. นางสาวธินาภรณ์    พวงสันเทียะ
2. นางปริษา    ธนโชตธาริน
22 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    วงค์คำจันทร
2. เด็กหญิงธนียา    หมื่นราชา
3. เด็กหญิงอรทัย    คร่าวเครือ
1. นางวิราพร    สายปาน
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงฌัชชานันท์    ดีนวล
2. เด็กหญิงกมลชนก    พืชทองหลาง
3. เด็กหญิงสุชาวดี    หวังคุ้มกลาง
1. นางสาวสุรัตน์ดา    ขันรักษา
2. นางสาวไพรินทร์    โคนโพธิ์
24 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพสิษฐ์    แคพิมาย
2. เด็กชายศิวกรณ์    รอดกลาง
3. เด็กชายธันยบูรณ์    สกุลไทย
1. นายจารุวิชญ์    วงศ์เจริญ
2. นางทัศนีย์    รอดกลาง
25 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพรลาภิณ    น้ำคำ
2. เด็กหญิงยุฑาเพชร    น้อยไธสง
3. เด็กหญิงดาวารี    วิชาเฟื่อง
1. นายสัจจา    ประเสริฐกุล
2. นางสาวสุนิษา    ศิริสุข
26 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายรามเมศ    สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงกัลยา    แสนคูณ
3. เด็กหญิงธิติสุดา    เพียรการ
1. นางสาวพิชญ์นรี    นารี
2. นางสาวสุพิจาร์จารี    สุขตังไตยกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................