งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนาลี    พรหมมีชัย
2. นางสาวจิรภัทร์ติยา    แสงบุญเรืองกุล
3. นางสาววิลาวัลย์    เทียนไทย
1. นางพัทยา    ตาลสันเทียะ
2. นางสาวศิรินันท์    อินทร์คล้าย
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐานิตา    ชาญวิรวงศ์
2. นางสาวจารุวรรณ    สังกรณีย์
3. นางสาวอมรลักขณา    อักษรทะเบียน
1. นายสิณัฐ    กุลสุทธิไชย
2. นางสุขสวัสดิ์    ขันเขียว
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะฉัตร    พนมวัน ณ อยุธยา
2. นางสาวณัฏฐณิชา    ตั้งวุฒิธร
3. นางสาวรุ่งนภา    ผิวแดง
1. นางสาวณิชานันท์    พิชญไพโรจน์
2. นางสุนีย์    พลอยดำ
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจนิสตา    เปรี่ยมโคกสูง
2. นางสาวจิรภิญญา    เข็มมา
3. นางสาวกฤติญารัตน์    สกุลทอง
1. นางดวงรัตน์    พวงสมบัติ
2. นางธัญศรณ์    มุ่งอุ่น
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลวรรณ    เบียดกลาง
2. นางสาวชมพูนิกข์    พุดทอง
3. นายศักดิ์รินทร์    ขวัญม่วง
1. นางสาววรทิพย์    เอี่ยมดี
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวภนิตา    พูนมะเริง
2. นายชณชล    หมั่นคง
3. นางสาวกัญญารัตน์    เสมพิมาย
1. นางสาวประภัสสร    เพชรสุ่ม
2. นางสาวอริยา    อุ่นใจ
7 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณฐมน    แฟสันเทียะ
2. นางสาวจุฑาทิพย์    ลีจัตุรัส
3. นางสาวจุฑารัตน์    หมีกุล
1. นางสาวศศิธร    ธนูปกรณ์
2. นายสิรวิชฐ์    โคกสระน้อย
8 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรษชล    มะโร
2. นางสาวศศิประภา    บุญบำรุง
3. นางสาวจารวี    จุลแดง
1. นายพีระณัฐช์    กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสายพิน    รากกระโทก
9 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายชินวัตร    บุญทัน
2. นางสาวจิราวรรณ    บุญเสนาะ
3. นางสาวมริษา    ขุนนอก
1. นายสมพงษ์    กลำเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์    แสไพศาล
10 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเขมทิน    ศรีสุวรรณ์
2. นายปรัชญากร    สกุลพันธ์
3. นายศุภกร    จรัสเดชวิริยะ
1. นายจำเริญ    อนันตธรรมรส
2. นางสาวโนรี    บ่อเงิน
11 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิรภิญญา    ใหลสกุล
2. นางสาวสุดารัตน์    สมพันเพียง
3. นายอรรถพล    สายบุญนาม
1. นางสาวอรทัย    อาวรกูล
12 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงกมล    บำรุงนา
2. นางสาวณัฐวรรณ    จงแจ้งกลาง
3. นายสมประสงค์    หวังมีกลาง
1. นางสาวบัวริม    กวนสำโรง
2. นางลัดดาวัลย์    วงศรีไข
13 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปิ่นประภัสสร    เลื่อมใส
2. นางสาวธารทิพย์    แสงแดง
3. นางสาวพัชริดา    ไชยมาศ
1. นางสาวณัฐพิมล    ด่านกลาง
2. นางนุสรา    เพ็งพล
14 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอรวรรณ    แดนคำสาร
2. นางสาวขวัญเรือน    ทุมพิศาล
3. นางสาวสิรินทิพย์    จันทร์คำ
1. นางศศิกานต์    ทรงฤทธิ์
2. นางสาวศศิฤทัย    ด่านกลาง
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
16 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุพัตรา    ชัยมงคล
2. นางสาวอสมาภรณ์    เทียนชัย
3. นางสาวณิชนันทน์    วันใหม่
1. นายศุภณัฐ    มุ่งผลกลาง
2. นายสมพร    บุญประมวล
17 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชญาดา    อินนอก
2. นางสาวสุรีย์พร    ม่วงเขาแดง
3. นายพงศพัศ    พละมา
1. นายวสันต์    ขำพิมาย
2. นายวิเชียร    บัวสาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................