งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    ธิติบุณยกร
2. เด็กหญิงภัทริตา    เรืองคง
3. เด็กหญิงสิริวิมล    ชลภักดี
1. นางทิพย์วิภา    เจริญสวัสดิ์
2. นางสาวสุภัสตรา    ศิริจรรยา
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรชนก    สังข์สุข
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    ศิริคุณ
3. เด็กหญิงรัชนีกร    วรกุล
1. นายสิณัฐ    กุลสุทธิไชย
2. นางสุขสวัสดิ์    ขันเขียว
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธาม    สันติลินนท์
2. เด็กชายสถาปนา    อาจหาญ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์    แหขุนทด
1. นางสาวพวงทิพย์    แซ่พัว
2. นางสาวเสาวนีย์    อภิชาตธนากร
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา    ไตรศุภโชค
2. เด็กหญิงพรรณนภา    ปราบหนองบั่ว
3. เด็กหญิงชลธิชา    สร้อยสมุทร
1. นางทิพากร    วัฒนาวงศ์ดอน
2. นางสาวสวนีย์    จำเริญวงศ์
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธิรา    เอื้องคำประเสริฐ
2. นางสาวจรัญญา    วิจิตรชาคร
3. เด็กหญิงดรัญชนก    พันธ์สุมา
1. นางสาวกัญชญาณิศร์    วิบูลย์ธนังกุล
2. นางธิติยา    ผดุงสุนทร
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตญา    มีมาก
2. เด็กชายธนภัทร    นุชแดง
3. เด็กชายธนดล    น้อมสูงเนิน
1. นางดวงรัตน์    พวงสมบัติ
2. นางสาวปุญชรัสมิ์    สุระทศ
7 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจริยา    เหมนิธิ
2. เด็กหญิงกณิษฐา    คนดี
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    รอดพันดุง
1. นายกิติพงศ์    เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นางศิริวรรณ    ไม้พรต
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวิภา    ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงอารยา    หมอสำฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    เสียงใส
1. นายวัชรินทร์    อุตรา
2. นายวิทยา    ตุ่นกลาง
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิสุทธิ์    มุ่งทองหลาง
2. เด็กหญิงไอรัตน์ดา    ลีลา
3. เด็กหญิงมารีย์รักษ์    วันทองหลาง
1. นางธณัฐตา    ราษฎร์เจริญ
2. นางสาวเพ็ญนภา    ทัดมาลา
10 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    การินทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา    นวลพุดซา
3. เด็กหญิงรัตติกานต์    ชนิดนอก
1. นางสาวศศิธร    ธนูปกรณ์
2. นายสิรวิชฐ์    โคกสระน้อย
11 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยกร    เนียนพลกรัง
2. เด็กหญิงชฎาพร    วรรณทอง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สินสำโรง
1. นางสาวกนกวรรณ    ชมชื่น
2. นางสาวเบญจวรรณ    เหงกระโทก
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธิมา    เขตชุมแสง
2. เด็กหญิงพรนภา    สารบรรณ
3. เด็กหญิงพรรณวรินทร์    พรไธสง
1. นางสาวกนกวรรณ    ผัดกระโทก
2. นายชัชวาล    ศิริพรทุม
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลลิษา    ประทุมวัง
2. เด็กหญิงวิยะดา    พันธุมาศ
3. เด็กหญิงพชรพรรณ    บุญพันธ์
1. นายสมพงษ์    กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์    สุริยะกุมาร
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    ปานวิเชียร
2. เด็กชายกษิดิศ    จงกลกลาง
3. เด็กชายนนภิวัฒน์    นาสิงทอง
1. นายธนวิชญ์    ขาวสว่าง
2. นางพาสุข    บุญแต่ง
15 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอัจฉริยะ    แก้วหิน
2. เด็กหญิงชนกวนันท์    ศรีม่วงกลาง
3. เด็กชายณัฐกิตต์    แสงศรีวิริยะ
1. นางสาวคณิตตา    ไวยขุนทด
2. นางณหทัย    อุดมสุขโสภณ
16 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเพชราภรณ์    กลึงพุดชา
2. เด็กหญิงณัฐติยา    หาภักดี
3. เด็กหญิงกัญญาอร    ศรียางนอก
1. นายจีระวัฒน์    นกเทศ
2. นางปวีณ์รัตน์    นารากิตพงศ์
17 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวิษณุ    ระยาย้อย
2. เด็กชายภูเบศวร์    โสพันธ์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว    ชัยวงค์
1. นางเนาวรัตน์    โตประศรี
2. นางเอื้อมเดือน    เฮงสวัสดิ์
18 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจันทร์ธิภา    บุญทะจิตร
2. เด็กหญิงทัศนีย์    แก้วแสนไชย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    จัตุกูล
1. นางศศิกานต์    ทรงฤทธิ์
2. นางสาวศศิฤทัย    ด่านกลาง
19 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
20 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    กิตติจิรัฐิติกาล
2. เด็กชายจิรเมธ    คชวรานนท์
3. เด็กชายวรเมธ    ยางกลาง
1. นางทัศนีย์    รอดกลาง
2. นางวรกมล    ยางกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................