งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 664
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชนนท์    ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล    สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม    สุดกระโทก
1. นายศรัณยู    เมืองกระจ่าง
2. นายสาโรจน์    จ้องสละ
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายหรัณย์    คชลัย
2. นายธนโชติ    พิศตะขบ
3. นางสาวณัฐวรา    ที่พิมาย
1. นายธีระพล    ร่มสุข
2. นายมานะชัย    วีระเบญจพล
3 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวิษณุ    เทากระโทก
2. นายอรรถพล    มนทองหลาง
3. นายวิจารณ์    คำเหล็ก
1. นายคงเดช    เนตรพล
2. นายนราศัย    ศิริพันธุ์
4 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชิติพัทธ์    โล่ห์สุวรรณ
2. นายปราชญา    ธนพิบูลผล
3. นายพัฒนา    สดโคกกรวด
1. นางกิตติมา    มหาสะโร
2. นายบุญโย    มัดทะปะนัง
5 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายรัชกฤต    รุจินวคุณ
2. นายเจษฎา    โทสันเทียะ
3. นายอนันตฉัตร    เอื้อเฟื้อกลาง
1. นางพรพิมล    เรืองบุญ
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
6 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายเกรียงศักดิ์    ศิรินอก
2. นายขจรศักดิ์    มณีเนตร์
3. นายทวีป    สังข์เลขา
1. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์    พันธ์วิริยะกุล
2. นางสาวเสาวนิตย์    การปลูก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................