งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชพล    แก่นทองหลาง
2. เด็กชายวัชรมัย    จันทวาลย์
1. นายสาโรจน์    จ้องสละ
2. นางสุภาวดี    พุฒทองหลาง
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุชัย    เชี่ยวการ
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์    ทอดอาจ
1. นางสาวณัฐกานต์    ศรีนอก
2. นางดารณี    วงษ์นรา
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิริวัฒน์    งาช้าง
2. เด็กชายพัฒนสูตร    แอบกระโทก
1. นายธนวัฒน์    โทจันทร์
2. นางสาววันวิสาข์    กลึงกลางดอน
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    ประสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพล    ก้อนโทนพะเนา
1. นางสาวกานต์รวี    ธรรมสถิตไพศาล
2. นางทิพย์วรรณ    จิรกรวฤทธิ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิเทพ    บำเพ็ญรัตน์
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ร้อยฉิมพลี
1. นายธัญญวัช    วรกิจวัฒนา
2. นางอุไร    นาเมืองรักษ์
6 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉัตรดนัย    พิพัฒรัตนะ
2. เด็กชายธนัทเทพ    เสือกระสัง
1. นางสาวเบญจางค์    แก้วอรสานต์
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร    มูลทองหลาง
2. เด็กชายกฤษณะ    แอบบัว
1. นายวรวัฒน์    ใยระย้า
2. นางสาวอนงค์    ปลั่งกลาง
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    ลีเบาะ
2. เด็กชายพีรภัทร    จะรดรัมย์
1. นายธีรพงษ์    พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์    สอสูงเนิน
9 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    บุญแจ่ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์    แจบกระโทก
1. นางพจนีย์    สวยปาน
2. นางสุชาดา    อวยสวัสดิ์
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายปรัชญา    กูบกระโทก
2. เด็กชายอนุชา    เจษฎาสิริ
1. นายชัยวัฒน์    พิมพ์บุญเสริม
2. นายวุฒิพงษ์    พากิจรัตน์
11 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนากร    อ่วมกระโทก
2. เด็กชายกฤษฎา    พูนกระโทก
1. นางสาวรัชนี    จินดาวัลย์
2. นายไพโรจน์    ยอดผักแว่น
12 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิพัฒน์    เยี่ยงกลาง
2. เด็กชายสหัสวรรษ    แก้วพิกุล
1. นางสาวอยุพดี    สีขวา
2. นางสาวอรทัย    อันทะนิล
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพัชรชัย    ชนิดนอก
2. เด็กชายพงศธร    สีหามาตร
1. นางสาวยุวเรศ    แหไธสง
2. นายไพโรจน์    ไวสู้ศึก
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกมลชนก    สมพงษ์
2. เด็กหญิงกรภัทร์    ชาญกล้า
1. นายนันทวัฒน์    จิระวัฒนพงศ์
2. นางสาวสุดากาญจน์    รัตนสุข
15 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายคมสันต์    คนเพียร
2. เด็กชายสมภพ    บุญไทย
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
16 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพาณิช    สมบูรณ์
2. นายวราวุธ    คลองกลาง
1. นางวรัชยา    สีทอง
2. นายสุริยัน    พบขุนทด
17 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ปราบจะบก
2. เด็กชายธนพล    บัวคำ
1. นายทรงศักดิ์    คำโฮง
2. นางเพ็ญจันทร์    กฤตยานุวัฒน์
18 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองชำนาญ
2. เด็กชายธวัชชัย    ภิรมย์ชม
1. นายวิวัฒน์    ทิพย์ขัน
2. นางสาวแสงจันทร์    มูลขุนทด
19 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชาพน    แถลงกลาง
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ดามาพงษ์
1. นางพรพิมล    เรืองบุญ
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
20 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์    พงษ์พันธ์
2. เด็กชายอัฒสราวุฒิ    ดอกรักกลาง
1. นายบุญเพ็ง    เพียรอดวงษ์
2. นางสมจิตร    รีสันเทียะ
21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนพงษ์    หึกขุนทด
2. เด็กชายภักดี    โพธิ์ภักดี
1. นางวาสนา    พรมพันธ์ใจ
2. นางสุจิตรา    กิตติทนนท์ชัย
22 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอรงค์กร    บิกขุนทด
2. เด็กชายสนธยา    เส็งประโคน
1. นางทิพญาฎา    เชาว์พานิช
2. นายสิริวัฒน์    จันทร์ศรี
23 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ละครพล
2. เด็กชายจีระศักดิ์    อินธิราช
1. นายยงยุทธ    มูลสันเทียะ
2. นายรักษ์ไชย    มะโนเอื้อ
24 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเทียนทองชัย    คิดเห็น
2. เด็กชายนันทวัฒน์    การปลูก
1. นายนาวี    การปลูก
25 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธิฐิวัฒน์    โคกสีนอก
1. นายวุฒิศักดิ์    บุตสา
26 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกิติกุล    กุลพรมราช
2. เด็กชายธิติพงษ์    สำโลงลุน
1. นางสาวสร้อยทิพย์    จูงกลาง
2. นางอุไรวรรณ    วอกลาง
27 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    แสงภักดี
2. เด็กชายธนกฤต    หรี่ไธสง
1. นายนพพร    เสนีย์คุปต์
2. นายศรัณย์    ยอดมงคล
28 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายฉัตรชัย    สายสุริยา
2. เด็กชายอนุภาพ    ศรีภูมิพฤกษ์
1. นายนพพร    โพสุวัน
2. นายบัญชา    ชุมหิรัญ
29 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสรยุทธ    ภักดีนอก
2. เด็กชายเจษฎา    วชิระ
1. นายยุทธนา    ศิวกุล
30 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    คำนอก
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    จงบวกกลาง
1. นายพงศธร    ส้มสาย
2. นายวิษธร    อันทราสี
31 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพันธกาญจน์    ดอกไม้
2. เด็กชายณัฐภพ    สินทบ
1. นางสาวเพียงพงษ์    วิเชียรศาสตร์
32 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชนาธิป    พัยพัด
2. เด็กชายธิวัตถ์    นาบุญ
1. นายณัฐชาญ    ยางเครือ
33 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายมนัสชัย    เครือบนอก
2. เด็กชายสุธี    ศรีวิชา
1. นางสุภัชชา    ธนพงศ์ไพสิฐ
2. นายอุบล    ศรีขันธ์
34 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวันชนะ    แพนดี
2. เด็กชายภูริไชยภณ    เหล่าธนสินสิริ
1. นางวรินท์ศยา    พรหมในเมือง
2. นางสาวสุมิตรา    นาคเครือ
35 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศุภกฤษ์    บุตรศรีมาต
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    เหล็กกล้า
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    โพยนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ    ก่ายแก้ว
36 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรเดช    ชนะศรี
2. เด็กชายสุภมรชัย    หลงพิมาย
1. นางฐิติภา    ผึ่งไธสง
2. นางณัฐชานันท์    พูลแก้ว
37 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์    จันทร์อ่อน
2. เด็กชายศุภชัย    อวนมาก
1. นายวันเฉลิม    โคลิตร
2. นางสุพรรณี    ซื่อสัตย์
38 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอนุพงษ์    พลขันธ์
2. เด็กชายธนกร    วิจิตรอลงกรณ์
1. นางสาวศุภมาส    ห้อยพรมราช
2. นายอภิชัย    หาญศึก
39 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชนินทร์    แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต    สุขแจ่ม
1. นายปรีชา    ชมกลาง
2. นางไกรศรี    คำมา
40 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภูวนัย    ฟองไชย
2. เด็กชายฐาปกรณ์    ิสมอืนทร์
1. นายพงค์พันธุ์    แม้นชัยภูมิ
2. นายวัชรชัย    เกตุทับ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................