งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    ชุมสาย ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงธิดาญา    วรุณโรจน์
1. นางสุภาวดี    พุฒทองหลาง
2. นายอภิรักษ์    พูลสมบัติ
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปวีณ    แถลงกลาง
2. เด็กชายธัญชนิต    สมแคล้ว
1. นางสาวณัฐกานต์    ศรีนอก
2. นางดารณี    วงษ์นรา
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอมรพงษ์    บ่มกลาง
2. นายสรเพชร    ไงเกาะ
1. นางสาววันวิสาข์    กลึงกลางดอน
2. นางเจริญศรี    ค้อไผ่
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณานนท์    แก้วมงคล
2. เด็กชายนคฉัตร    ดำเหน็ดพันธ์
1. นายศุภนัส    สิทธิเสนา
2. นายสมชาย    ยิ่งดัง
5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉัตรดนัย    พิพัฒรัตนะ
2. เด็กชายธนัทเทพ    เสือกระสัง
1. นางสาวเบญจางค์    แก้วอรสานต์
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายยศธร    เนียมกลาง
2. เด็กชายทีฆายุ    ชุ่มกลาง
1. นางนิตยา    จิตละม่อม
2. นายวรวัฒน์    ใยระย้า
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายบัลลังก์เทพ    ผืนจัตุรัส
2. เด็กชายภูผา    แต้มสูงเนิน
1. นายธีรพงษ์    พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์    สอสูงเนิน
8 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    ตีบไธสง
2. เด็กชายธนพัฒน์    อาวะสาร
1. นางสาวจตุรพร    เชิดสกุลวงษ์
2. นางสาวประวีณา    อาบทอง
9 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรศักดิ์    จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์    ต้นกระโทก
1. นางสายทิพย์    ทิพย์รักษ์
2. นายเสน่ห์    ทิพย์รักษ์
10 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรภวิษย์    ผาใต้
2. เด็กชายธราเทพ    คำตีบ
1. นางสาวชลวรรณ    หมั่นทองหลาง
2. นางสุชาดา    อวยสวัสดิ์
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    เกี้ยวกระโทก
2. เด็กชายธีรวัต    เที่ยงกระโทก
1. นางภักดี    พาลีเกษม
2. นายวุฒิพงษ์    พากิจรัตน์
12 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พุดจีบ
2. เด็กชายครรชิต    ไชยจะโปะ
1. นายสมชัย    วรธงไชย
13 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัณยวิตย์    พุ่มไสวธนากุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์    ชุ่มจังหรีด
1. นายบัณฑิต    บำ้สันเทียะ
2. นางเกษราพร    อรุณปิยเศรษฐ์
14 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติภณ    วังคะฮาต
2. เด็กชายศราวุธ    การรัมย์
1. นางสาวรัชนี    จินดาวัลย์
2. นางสาวสัมฤทธิ์    อุดมญาติ
15 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพนมเวศน์    จีนกสิกรณ์
2. เด็กชายอดิศร    สารีวงษ์
1. นายศรทอง    เงินพลับพลา
2. นางสาวอรทัย    อันทะนิล
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายขจรศักดิ์    โคตรเสนา
2. เด็กชายชินวัตร    เวินเสียง
1. นางสาวยุวเรศ    แหไธสง
2. นายไพโรจน์    ไวสู้ศึก
17 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐนนท์    สินธุโสภา
2. เด็กชายปวริศร    พ่วงโพธิ์
1. นายวิษณุพงศ์    นาดี
2. นางสาวสุดา    จันทราช
18 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรพรรดิ    จาดอุไร
2. เด็กชายอุรุธนา    แสนศิลา
1. นายรังสรรค์    กรีกูล
19 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภัทรดนัย    เกษหอม
2. เด็กหญิงวิชุดา    ศรฤทธิ์
1. นางวรางคณา    พิทักษ์สมบูรณ์
20 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายปราโมทย์    ชวนขุนทด
2. เด็กชายศิริศักดิ์    เดิมสันเทียะ
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
21 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอนันตชัย    บำรุงไร่
2. เด็กชายณัฐนันท์    คำมีภา
1. นายอุดม    ศรีขันธ์
22 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพีรวิชญ์    โชติสันเทียะ
2. เด็กชายพงศ์ทิวา    ปิ่นเพ็ชร
1. นางมัสยา    ธิติธนานันท์
2. นางสาวสุนิสา    ดอกชะบา
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    กามขุนทด
2. เด็กหญิงสุกัญญา    คูหา
1. นางสาวกมลทิพย์    ข้องนอก
2. นางสาวโสภา    พรหมสวัสดิ์
24 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสรชัย    ทูพันดุง
2. เด็กชายอาสิหฤษฏ์    แคล้วสูงเนิน
1. นางสาวนภัสสร    ศรีสุนทร
2. นางเพ็ญจันทร์    กฤตยานุวัฒน์
25 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจีระศักดิ์    คำสอน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์    มีชำนาญ
1. นายนิติศักดิ์    สิงห์มณี
2. นางสาวแสงจันทร์    มูลขุนทด
26 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจัตวา    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายศราวุธ    แก่นนา
1. นางพรพิมล    เรืองบุญ
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
27 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายโชคทวี    แร่สันเทียะ
2. เด็กชายเอกพันธ์    ศรีจันทร์
1. นายบุญเพ็ง    เพียรอดวงษ์
2. นางสมจิตร    รีสันเทียะ
28 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายการัณยภาส    งามขุนทด
2. เด็กชายภูชนะ    ไพลขุนทด
1. นางสาวทิพวรรณ    จันทร์หนองสรวง
2. นายเฉลิมศักดิ์    คมขุนทด
29 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายโยเซฟ    โบรซิค
2. เด็กชายวาสิน    สุดใจ
1. นางทิพญาฎา    เชาว์พานิช
2. นายสิริวัฒน์    จันทร์ศรี
30 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายคมกฤษณ์    สาสิทธิ์
2. เด็กชายวีระยุท    สาสิทธิ์
1. นายยงยุทธ    มูลสันเทียะ
2. นายรักษ์ไชย    มะโนเอื้อ
31 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    ทานทอด
2. เด็กชายพีรวิชญ์    สิงห์คำ
1. นายนาวี    การปลูก
32 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวัชรพงศ์    เทียบแสน
2. เด็กชายเจษฎาพร    สีสังข์
1. นายวุฒิศักดิ์    บุตสา
33 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายคุณวุฒิ    ก่องนอก
2. เด็กชายศิริโชค    หอกกิ่ง
1. นางสาวสร้อยทิพย์    จูงกลาง
2. นางอุไรวรรณ    วอกลาง
34 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอิสรา    ช่างเหล็ก
2. เด็กชายพรนุพงศ์    เก้านาน
1. นายนพพร    เสนีย์คุปต์
2. นายศรัณย์    ยอดมงคล
35 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐพล    ไพรประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    วงชาลี
1. นายนพพร    โพสุวัน
2. นายบัญชา    ชุมหิรัญ
36 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสรยุทธ    ภักดีนอก
2. เด็กชายเจษฎา    วชิระ
1. นายยุทธนา    ศิวกุล
37 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธนวัฒน์    เหมือนกลาง
2. เด็กชายธนทรัพย์    คำชาลี
1. นายพงศธร    ส้มสาย
2. นายวิษธร    อันทราสี
38 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวิชากร    โชตินอก
2. เด็กชายพีรภัทร    กาดนอก
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ผาผง
2. นางสาวรุจิรา    จันทร์ศรีหา
39 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชนาธิป    พัยพัด
2. เด็กชายทิวัฒน์    นาบุญ
1. นายณัฐชาญ    ยางเครือ
40 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสุมิตร    ช่างบุ
2. เด็กชายก้องภพ    ดวงภาค
1. นางสาวกมลฉัตร    ร่มเย็น
2. นางสาวจัญจุรา    ชั้นดี
41 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธรรมรัตน์    ธรรมประชา
2. เด็กชายภัทรวงค์    สุขกำเนิด
1. นายจรัญ    เข็มพิมาย
2. นางจิราภา    ภิญโย
42 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชัยพร    สันติศิระกุล
2. เด็กชายชาญณรงค์    พุทธรักษา
1. นางสุภัชชา    ธนพงศ์ไพสิฐ
2. นายอุบล    ศรีขันธ์
43 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวยุนันท์    อินทร์นอก
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    นานประโคน
1. นายสุริยน    มาเบ้า
2. นางสาวโสรยา    พอกพูน
44 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศิวกร    ดวงแก้ว
2. เด็กชายภัทรภณ    นาครู
1. นางวรินท์ศยา    พรหมในเมือง
2. นางสุมิตรา    นาคเครือ
45 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายยุทธพงษ์    อดทน
2. เด็กชายพัชรพล    แพนไธสง
1. นายธรรมาธรณ์    โพธิ์สกุลหอม
2. นายสุวิทย์    สอนสะอาด
46 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธันยบูรณ์    สีพาน
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ไชยสิทธิ์
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    โพยนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ    ก่ายแก้ว
47 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอดินัยต์    คมพิมาย
2. เด็กชายปริญญา    จันทง
1. นางฐิติภา    ผึ่งไธสง
2. นางณัฐชานันท์    พูลแก้ว
48 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอรรถชัย    สรสิทธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์    ชัยสา
1. นายทนุสิทธิ์    ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวปวีณา    บำรุงพล
49 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกันตินันท์    หมายบรรจง
2. เด็กชายตะวัน    ทองทาบ
1. นายวันเฉลิม    โคลิตร
2. นางวาสนา    ทานกระโทก
50 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนธัช    วิจิตรอลงกรณ์
2. เด็กชายพิทยาธร    พงษ์ภักดี
1. นางสาวศุภมาส    ห้อยพรมราช
2. นายอภิชัย    หาญศึก
51 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกลธวัช    สมานสุข
2. เด็กชายพิตรพิบูล    เที่ยงเทพ
1. นายปรีชา    ชมกลาง
2. นางไกรศรี    คำมา
52 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพีรทัศน์    งอบโคกกรวด
2. เด็กชายบุญยพงศ์    ไทยแท้
1. นายพงค์พันธุ์    แม้นชัยภูมิ
2. นายวัชรชัย    เกตุทับ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................