งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    แก่นพุดซา
2. เด็กหญิงพรทิพย์    ธรรมวัฒน์
3. เด็กหญิงชาญญาวีร์    บุรีรัตน์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    โพธิสาร
5. เด็กหญิงอัจรินทร์    เจริญผล
6. เด็กหญิงศศิกานดา    อินทร์จอหอ
7. เด็กหญิงอติกานต์    คูณขุนทด
8. เด็กหญิงพลอยชมพู    เชื้อชมพู
9. เด็กหญิงเกวลิน    พินเกาะ
10. เด็กหญิงรชนีกร    ต้นพุดซา
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
2. นางสุรีพร    โชติวุฑฒากร
3. นางสาวเบญจมาศ    บุดศรี
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายคณิน    อยู่ดีพะเนา
2. นายมาตุภูมิ    พรหมณเรศ
3. นายธนกฤต    ตาติย์
4. นายวีรพล    ปนสูงเนิน
5. นายมิติกาญจน์    คำศรี
6. นายสุรยุทธ    สุดชา
7. นายวิวัฒน์    ตอมพุดซา
8. นายวิทยา    หลงจำปา
9. นายพสิษฐ์    จิรัฐติกาลกุลเวท
10. นายชาคริต    คิดค้า
1. นางสาวกัญจน์วราห์    รัตนะวัชร์
2. นางปานจันทร์    บัวดก
3. นางสาวภีรภา    สุขสำราญ
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เวทยะเวทิน
2. เด็กหญิงวรัญรดา    จันทรโคตร
3. เด็กหญิงฆรวัณน์    ความใหม่
4. เด็กหญิงนพภัสสร    โชติทวีศักดิ์
5. เด็กหญิงศศิมาพร    ไม้เท้าทอง
6. เด็กหญิงวีรวัลย์    หมวดครบุรี
7. นางสาวพัชรพร    แถวเพ็ชร
8. นางสาวทวิติยา    หงวนไธสง
9. นางสาววิชญาดา    บาลเพ็ชร
10. นางสาวศิรินทร    กุลหงษ์
1. นายภาณุภัณฑ์    แขดอน
2. นายมาโนชญ์    ตรัสวิมาน
3. นายอภิรมย์    พานิชศิริ
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววัลยา    คุณความดี
2. นางสาวณัฎฐ์ฐากร    เนียมสูงเนิน
3. นางสาววรรณพร    ดวงแก้ว
4. นางสาวลลิดา    ทำนองดี
5. นางสาวกานต์ธีรา    ตรัสวิมาน
6. นางสาวนันทิชา    บุญวิไลวงศ์
7. เด็กหญิงชนานาถ    เขื่อนเมือง
8. เด็กหญิงเพียงอัมพร    เทียมสำโรง
9. เด็กหญิงอภิชาดา    เปรี่ยมพิมาย
10. เด็กหญิงสกุลทิพย์    สระแผง
1. นายกัมปนาท    นพคุณ
2. นางสาวนงพงา    ทองวิเศษ
3. นางสาวนิภา    หงุ่ยกระโทก
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    เทียมพงษ์
2. นางสาวจิรวดี    ดาษขุนทด
3. นางสาวศศิพิมพ์    คำสิงห์นอก
4. นางสาวจินต์จุฑา    สาคร
5. นางสาวปานชีวา    พิไลแสงสุรีย์
6. นางสาวพิยะดา    แขค้างพลู
7. นางสาวศิริวิภา    พิมพ์แก้ว
8. นางสาวธัญมณี    วองขุนทด
9. นางสาวรุจิภา    พักสันเทียะ
10. นางสาวกัลสดา    หมื่นท่อง
1. นางสาวพรทิพย์    แสนศรีแก้ว
2. นางรัชฎาภรณ์    สิงห์เดช
3. นางรุจิลดา    กาศรี
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์    มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ต้องสู้
4. เด็กหญิงสิริวิมล    คบด่านกลาง
5. เด็กหญิงวิไลพร    สวัสดี
6. เด็กหญิงอินทิรา    น้อยกลาง
7. นางสาวกาญจณา    ช่วยงาน
8. นางสาวลัดดาวัลย์    หรั่งทองหลาง
9. นางสาวณัฐนันท์    พิทักษ์กลาง
10. นางสาวสุนิสา    ถ้ำกลาง
1. นางสาวชนันพัฒณ์    แก้วกิริยา
2. นางนภาพร    ชาวอุบล
3. นางสุมณฑา    จริยา
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เกิดแสงรัช
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ    โถมกระโทก
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ชอบนากลาง
4. เด็กหญิงจริยาพร    สุขอินพะเนา
5. เด็กหญิงรัตติกา    นากระโทก
6. เด็กหญิงณัชชา    แตงกระโทก
7. นางสาวสิมาภรณ์    ตมกลาง
8. นางสาวนิภาพร    เงินสยาม
9. นางสาวสุภาภร    ช่อทองหลาง
10. นางสาวอริสา    เหล่านอก
1. นางสาวปาณิสรา    กาญจนขัยโชติ
2. นางสายใจ    คำหาญพล
3. นางสุกานดา    เตโพธิ์
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนารีรัตน์    วิชัยรัมย์
2. นางสาวสุกัญญา    พวงมาลา
3. นางสาววันวิสา    เพ็งพันธ์
4. นางสาวมณีวัน    อ่วมรัมย์
5. เด็กหญิงภัทราพร    สีหามาตร์
6. เด็กหญิงธนัญญา    มะสีผา
7. เด็กหญิงณัฐสุดา    ชนะอุดม
8. เด็กหญิงปวีณา    โยธากุล
9. เด็กหญิงกาญจนา    สุขมา
10. เด็กหญิงเมชุตา    ดินไธสง
1. นางนางจีรวรรณ    ประคำ
2. นายนางภัทรา    เทียมเพ็ง
3. นายสุรชัย    ปัญญา
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทนา    บุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงนาตาชา    คำบอนพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุนิชาพร    ด่านกระโทก
4. เด็กหญิงหทัยชนก    มิ่งขวัญ
5. เด็กหญิงเวทกา    เพ็ชรโพธิ์
6. เด็กหญิงปิยะมาศ    แซ่โค้ว
7. เด็กหญิงประกายกานต์    จงเจิมกลาง
8. นางสาวศุลีพร    ฟุ้งพิมาย
9. นางสาวสุวรารักษ์    หล่าคำ
10. นางสาวเกวลิน    กันธา
1. นางสาวกัญญณัช    ใจจังหรีด
2. นางจุรีรัตน์    วรรณประดิษฐ์
3. นายเกียรติศักดิ์    กุนดี
10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชระ    ดรสระน้อย
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เทียนเมืองปัก
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    แซกพุทรา
4. เด็กหญิงสุพรรษา    หมวกพิมาย
5. เด็กชายธีรภัทร    เกษรพรมราช
6. เด็กชายขวัญชัย    แสงสุข
7. นางสาวธนพร    พันธ์สระน้อย
8. นายชัยวัฒน์    รักใคร่
9. นางสาวพรทิพย์    เพียรโพธิ์กลาง
10. นายทักษ์ดนัย    กองกิ่ง
1. นางกรรณิการ์    ศรีโอษฐ์
2. นายดาว    โหมดนอก
3. นายพงศธร    กาศพรมราช
11 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์    พร้อมจิตย์
2. นางสาวจิตตา    การช่าง
3. เด็กหญิงเปรมใจ    สีม่วงกลาง
4. เด็กหญิงศิริกัญญา    คลองแสนเมือง
5. เด็กหญิงพิมรภัทร    ศรีสมุทร
6. เด็กชายภานุพงศ์    เรียมทา
7. เด็กชายรุ่งฟ้า    นามไธสง
8. นายศุภชัย    ศรีสว่าง
9. นายธีรภัทร์    อโนราช
10. นายสยมภู    ขอเงินกลาง
1. นางพรพรรณ    แก้วหาญ
2. นางสาวยุวรี    จีนทองหลาง
3. นายอนุสรณ์    ลบสันเทียะ
12 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญญารัตน์    เหงกระโทก
2. นางสาวรัตนาภรณ์    วังกลาง
3. นางสาวปิยาอร    ยามกระโทก
4. นางสาวกรวรรณ    เรกระโทก
5. เด็กหญิงนุชนาฏ    ช่วยสำโรง
6. เด็กหญิงรวิสรา    ขอกั้นกลาง
7. เด็กหญิงธนภรณ์    ชีกลาง
8. เด็กหญิงสุทธิดา    สระหิน
9. เด็กหญิงวรรณวลัย    วรรณวัฒน์
10. เด็กหญิงสุพัฒทราณ์    พัชอัย
1. นางกาญจนา    เพียงกระโทก
2. นางสาวดารารัตน์    ศรีเกษม
3. นางสาวสุชาดา    คงมะเริง
13 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายยศพล    รอดรักษาทรัพย์
2. เด็กชายวรนันท์    ปัดถาธิตัง
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    แผลงจันทึก
4. เด็กชายพิเชษฐ์    สินปรุ
5. เด็กชายอาทิตย์    โสดาจันทร์
6. เด็กหญิงจิณห์นิภา    สุนทรพฤกษ์
7. นางสาวศุภลักษณ์    เร็วจันทึก
8. นางสาววัลลภา    พิบูลย์ชัยสิทธิ์
9. นางสาวภัทรภรณ์    ภูวนา
10. นายสุทธิพร    ชุมตรีนอก
1. นางสาวชนาภัทร    ชนะศุภสิริ
2. นางสรัญญา    นาคาเริงฤทธิ์
3. นางสุวิภา    นานอก
14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเขมิกา    ศรีธรรมานุสาร
15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐชลิตา    มุ่งสูงเนิน
2. นางสาวชลธิชา    นวลทิม
3. นางสาวศิริลักษณ์    จอสูงเนิน
4. นางสาวอารียา    บุญหอม
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ช่วยงาน
6. เด็กหญิงศิริวงษ์    ศิลปชัย
7. เด็กหญิงภูวิศา    รื่นรมย์ธรรม
8. เด็กหญิงจิราพัชร    ชาญชิตร
9. เด็กหญิงปริยฉัตร    กองกาญจน์
10. เด็กหญิงเชงอี    ฤทธิ์
1. นางชนิศา    ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวน้ำมนต์    เกษมอมรกุล
3. นางพิมพ์ชณัฐ    พลเยี่ยม
16 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์    อุตตะเคียน
2. เด็กหญิงฐิตาพร    หวังปรุงกลาง
3. เด็กหญิงปนัดดา    ตึกโพธิ์
4. เด็กหญิงปนัดดา    หวังนากลาง
5. เด็กหญิงรุจิรดา    เพชรจันทร์
6. เด็กหญิงทาริกา    เอ็มทอง
7. นางสาวปราณี    เฉียงกลาง
8. นางสาวอรวรรณ    ปรางค์โบราณนอก
9. นางสาวอริสา    ฉลาดกลาง
10. นางสาวฐานิตา    ชากลาง
1. นายชูชีพ    หวังช่วยกลาง
2. นางมณี    จงท่องกลาง
3. นางสาวอัญชลี    ประทุมถิ่น
17 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภิสรา    สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์    สัตย์ซื่อ
3. เด็กหญิงชนิภา    คอกขุนทด
4. เด็กหญิงวชิรา    พวงสันเทียะ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ขุนวิชิต
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    เล็บสูงเนิน
7. นางสาวอัฌชริยาภรณ์    มาตรังศรี
8. นางสาวชณิดาภรณ์    ชิขุนทด
9. นางสาวชุติกาญจน์    บุญเอก
10. นางสาวเกวลิน    แถมจำเริญ
1. นายดิเรก    เหมี่ยงสันเทียะ
2. นายนิรันดร์    ลอยจันทึก
3. นายวินัย    เสนอจิตร
18 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิชญาภา    เข็มทอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์    ไม้ดี
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    จันใต้
4. เด็กหญิงธันยพร    นิลนนท์
5. เด็กหญิงโสภิตา    เครือแก่นแก้ว
6. เด็กหญิงอภิชญา    การค้า
7. เด็กหญิงมุกมณี    โลห์นารายณ์
8. เด็กหญิงกันธิมา    พลเรือง
9. เด็กหญิงณัฐศิริ    ธุระธรรม
10. เด็กหญิงสิรินภา    การนอก
1. นายชัยสิทธิ์    ชิมโพธิ์คลัง
2. นายวิชิต    มารศรี
3. นายอนุกูล    ทัดวรพงศ์
19 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววราภรณ์    แก้วนิยม
2. เด็กหญิงปรียารัตน์    โกสุม
3. เด็กหญิงเนตรทราย    เกลี้ยงหอม
4. นางสาวจิราวรรณ    เสตา
5. นางสาวสุภาภรณ์    เทพาฤทธิ์
6. นางสาวชลลดา    แสงสว่างวงศ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ระหาญนอก
8. เด็กหญิงอธิพร    เสริมกำปัง
9. เด็กหญิงพิจิตรา    อาญาเมือง
10. เด็กหญิงวันสิริ    ปั่นกลาง
1. นางขวัญฤทัย    ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์    ไวยขุนทด
3. นายชิษณุพงศ์    ทวีเสริญมีเหง้า
20 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงฉันท์สินี    แสงคง
2. เด็กหญิงนิจวรรณ    ยุพิน
3. เด็กหญิงปวีณา    แทงตลาด
4. เด็กหญิงอภิสรา    ลามี
5. เด็กหญิงยุวธิดา    ผาสุก
6. เด็กหญิงชุตินันท์    ผลจันทร์
7. นางสาวฤทัยรัตน์    ด่านนอก
8. เด็กหญิงวิภาดา    ภักดี
9. นางสาววรัญญา    เรียกกลาง
10. นางสาวชัชฎาภรณ์    เข็มแก้ว
1. นางวริษฐา    ปภาดาโสภณ
2. นายเดชา    สว่างศรี
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจิราภรณ์    พึ่งโคกสูง
2. นางสาวมาริษา    ชินนอก
3. นางสาวธัญญารัตน์    นาคดี
4. นางสาวจีระนันท์    โสนนอก
5. เด็กหญิงวิภาดา    แซ่จู
6. เด็กหญิงมนทกานต์    อินทร์นอก
7. เด็กหญิงธนัญญา    ขอฟุ้งกลาง
8. เด็กหญิงปาริตา    ขุนรัตนโรจน์
9. เด็กหญิงธนาภา    จิตผล
10. เด็กหญิงโชติรส    ขอรสกลาง
1. นางสาวสุรีพร    พันธุประกิจ
2. นายอภิชิต    มีสวรรค์
3. นายอุธร    กุดหินนอก
22 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพรรณนลิน    นิคุณรัมย์
2. เด็กหญิงนฤมล    นาลาด
3. เด็กหญิงปาณิศา    ปักเวสุ
4. เด็กหญิงเจนจิรา    ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงกัลยา    ชฎาวงษ์
6. เด็กหญิงศรัณญา    ดวงศรี
7. นางสาวสุทธิกานต์    สีเหลือง
8. นางสาวพัชรินทร์    แดนกาไสย
9. เด็กหญิงอานิตยา    มูลเสนา
10. นางสาวสุตรา    ทองสงคราม
1. นางกนกนิกา    ชวนพิมาย
2. นายจตุพล    หาญดี
3. นางสาวเบญจพร    ทัศน์ไพร
23 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธนาพร    คาบแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    นามหมื่นไวย์
3. เด็กหญิงพรรณวษา    บุญครอง
4. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    สมคูณ
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    นิพิมาย
6. เด็กหญิงเพชรลัดดา    รักไร่
7. นางสาวณัฐธิดา    พิมพ์เงิน
8. นางสาวปิ่นอุมา    ค้าสบาย
9. นางสาวจิระประภา    มหาพรม
10. นางสาวปาริชาติ    เชื่อฟัง
1. นางธมนณพัฒศ์    หร่ายพิมาย
2. นางสมจิตร    แหวนพิมาย
24 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวมัญฑิรา    แก้วบัวพันธ์
2. นางสาวปาริฉัตร    หิ้วพิมาย
3. เด็กหญิงพราวนภา    แสนใหม่
4. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    งามสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอภิชญา    เดชโคบุตร
6. เด็กหญิงอมรา    เงาะเศษ
7. นางสาวกนกวรรณ    การบุญ
8. เด็กหญิงดวงฤทัย    บุผาโต
9. นางสาวสุธาวัลย์    กองพลับพลา
10. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เย็นวัฒนา
1. นายชูชัย    สีหานอก
2. นายธงชัย    ปินะโต
3. นางสาวสกุลรัตน์    แสงแก้ว
25 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเนตรนภา    สีดี
2. เด็กหญิงภัทราวดี    เครือจันทร์
3. เด็กหญิงพาขวัญ    พิมพ์ทรัพย์
4. เด็กหญิงเยาวลักย์    ศรีภูมิเดิม
5. เด็กหญิงมาริสา    เดชกุลรัมย์
6. นายเขษมศักดิ์    ด่านขุนทด
7. นางสาวสุภาวดี    เสริมศรี
8. นางสาวบุญญาพา    พรมมงคล
9. นางสาวอมรรัตน์    ง่วนสูงเนิน
10. นางสาวเจนจิรา    โสมณวัตร
1. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
2. นางมัณฑนา    สีมงคุณ
3. นางสาวสุภาพร    สันจรโคกสูง
26 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธิดาพร    สุนทองเบ้า
2. นางสาวชฎาพร    ไชยเสน
3. นางสาวจารุกัญญ์    ทับคล้าย
4. เด็กหญิงจิราพร    ฤทธิ์ไธสง
5. เด็กหญิงปพิชญา    ทวยหา
6. เด็กหญิงไพรลดา    เจือจันทร์
7. เด็กหญิงธัญรดา    โลหะพรม
8. เด็กหญิงนันทนาพร    นุชเจริญ
9. เด็กหญิงพรรณปพร    อิงนา
10. นางสาวจิดาภา    รุ่งเป้า
1. นายภักดี    อุทโท
2. นายวีระพล    เรือกิจ
3. นางศิริธร    แหลมจริง
27 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปวีณา    มีถม
2. เด็กหญิงอุมาพร    ภูวงยางนอก
3. เด็กหญิงชลดา    บุญสอน
4. เด็กหญิงจิรัชญา    พลต้าง
5. เด็กหญิงวิภาวดี    เชื้อบัญฑิต
6. เด็กหญิงปวีณา    บุราณรมย์
7. นางสาวสุวนันท์    เขื่อนทอง
8. นางสาวอลิสา    ศรศักดา
9. นางสาวอลิชา    ยางนอก
10. นางสาวณัฏฐณิชา    พลายเนียม
1. นายปริญญ์    ราชวัตร
2. นางสาวรัชนีกรณ์    สออนรัมย์
3. นายสมเจตน์    ผิวอ่อน
28 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนิชกานต์    ชำนาญสิงห์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    พรมน้ำ
3. เด็กหญิงศิริญากร    ตลาดนา
4. เด็กหญิงธัญย่า    หยั่งบุญ
5. เด็กหญิงอริสรา    เชยสูงเนิน
6. เด็กหญิงเขมจิรา    ชายคง
7. นางสาวจิตรสินี    ยังผล
8. นางสาวจิรัฐิติกาล    ชำนิพันธ์
9. นางสาวอินทิรา    ทองโคตร
10. นางสาวอมิตา    กลางรัมย์
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ขาวงาม
2. นางสาวอัญชลี    สีลากุล
3. นางสาวแม้นมาศ    เก่าพิมาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................