งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ทำดี
2. เด็กหญิงปาณิสรา    กล้าหาญ
1. นางกชพร    นิคมคาย
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารยา    ภูผา
2. เด็กหญิงฐิดาภา    บุนตะไนย์
1. นางสมมาตร    ศิริบูรณ์
2. นางอุมารินทร์    บุญประมวล
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิรพัชร์    ทหารนะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์    กุ้งสำโรง
1. นางสาวรัตติกร    สิริการ
2. นางเทวีวรรณ    การปลูก
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    โสกุมา
2. เด็กหญิงศศิ    แมนขุนทด
1. นางอัจฉริยา    ทองมูลชัย
2. นางเดือนเต็ม    ดอกดวง
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาคม    พันธ์พลเทพ
2. เด็กชายชนม์ชนันทร์    จิตระวัง
1. นางทิฐิวัฒน์    แจ่มสุวรรณ์
2. นายปรีชา    ขอวางกลาง
6 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    จันทุลาง
2. เด็กหญิงอนุธิดา    เชิญกลาง
1. นายบุญยาธร    ทะยอมใหม่
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองอ้วน
2. เด็กหญิงจุฬาวรรณ    ธัญญารักษ์
1. นางณัฐฐินันท์    สังสูงเนิน
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ฉิมหาชาติ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เชื้ออินทร์
1. นางสาวสุดาพร    มะยุระรัก
2. นางสุมาลี    ศรีสุทธิ์ ทองมี
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แก้วหมื่นไวย
2. เด็กหญิงกรกนก    แท่นพุดซา
1. นางจงจิตต์    สีดาวงษ์
2. นางอัมพร    นันทะเสนา
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวิชญา    ปราณีตพลกรัง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุดาจันทร์
1. นางสาวกฤษมินฑร์    วิเชียรวิริยะ
11 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    บุสะวะ
2. เด็กหญิงนุสรา    ปานานนท์
1. นางสาวภัทรารัตน์    ทองเล็ก
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    สุวรรณราช
2. เด็กหญิงวีรภัทรา    ทาทอง
1. นายปิยะพงษ์    เขตขัณฑ์
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์สร    ตันติกุลวิจิตร
2. เด็กหญิงชัชชญา    มาลีวรรณ
1. นางสุนันต์    ทินกระโทก
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมลามิน    บัวนาค
2. เด็กหญิงวาสนา    ลือพงศ์พัฒนะ
1. นางน้องนุช    บุญจันทร์
2. นางเพียงพร    ทองภูบาล
15 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยางกูร    หวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงนรินทร์พร    โมกไธสง
1. นายบัณฑิตย์    นันท์มา
16 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกนุช    มาตรังศรี
2. เด็กชายฑิฆัมพร    ด้อมกลาง
1. นางสาวนพรัตน์    ชลอกลาง
17 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราพร    จันโสดา
2. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญดอนนอก
1. นางสาวชฏาพร    รูปจะโป๊ะ
2. นายสิริกร    ประสารวัน
18 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    โหน่งกระโทก
2. เด็กหญิงสุชานันท์    แน่นกระโทก
1. นางกัญญาภัทร    ตองกระโทก
19 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอลิสา    จำลองมุข
2. นางสาวธิดาพร    มนมา
1. นางจิรวรรณ    มั่งประยูร
20 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    บรรเทาทุกข์
2. เด็กหญิงธีรดา    มานอก
1. นางกฤติกา    แก้วเขียว
2. นางสิริวรรณ    เตียประเสริฐ
21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ชนะอุดม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ห่อไธสง
1. นางสุชาดา    ประจำ
22 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวิตรา    สงนอก
2. เด็กหญิงสิรินธร    โสนิลาด
1. นางสาวณัฐยา    อิทธิจันทร์
2. นายพีรณัฐ    ลัญจกรกีรติกุล
23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงหทัย    ภักดีการณ์
2. เด็กหญิงปริยากร    ชาญอักษร
1. นายสุนทร    อ่อนคำ
24 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุทุมพร    ชันกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ทองทิพย์
1. พระภัทรภณ    ภัทรญาโณ
2. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
25 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสมปรารถนา    เดชจรรยา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    เพ็ชรชระ
1. นางสาวชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
26 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    โคตรจังหรีด
2. เด็กหญิงธารทิพย์    ชดพรมราช
1. นายวิริยะ    อยู่เย็น
2. นางสาวศศิธร    โชติพรมราช
27 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรทิพย์    เต้นปักษี
2. เด็กหญิงปภาวิน    จับปินครบุรี
1. นางชลิดา    อนุกูล
2. นายณัฐวุฒิ    อนุกูล
28 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริประภา    แพงไธสง
2. เด็กหญิงมุฑิตา    พุทธแก้ว
1. นางจำปา    จินาวัลย์
2. นายสนอง    ผะเดียงครบุรี
29 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ถ้ำกลาง
2. เด็กหญิงน้ำหวาน    คงบุญมี
1. นางสาวกาญจนา    รมกระโทก
30 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐที    แจ้สูงเนิน
2. เด็กชายรัชชานนท์    กาญจนขจรศักดิ์
1. นางจงใจรัก    ไชยกุฉิน
2. นายเสริมศักดิ์    ปรายกระโทก
31 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิศาชล    หนูน้อยจันทึก
2. เด็กหญิงอภิญญา    หมายนัดกลาง
1. นางสาวบุญญานี    ใจสูงเนิน
2. นางสาวสุภัสรา    ประดุจชน
32 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูวเนศวร์    ศาสตร์สิริ
2. เด็กหญิงภัทรวดี    สุนทรกุมาร
1. นางขวัญชนก    เกษไธสง
2. นางสาวเดือนฉาย    นาดี
33 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงขวัญธิดา    บำรุงกลาง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ไก่สันเทียะ
1. นางสัญญาลักษณ์    ลี้เจริญรักษา
34 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประภารัตน์    สวัสดี
2. เด็กหญิงภาวิณี    รัตนวงค์
1. นางสาวชนม์วิกร    วรรณวิกรม์
2. นางสาวเชอรี่    แสงพรม
35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรมิดา    ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์    คำภา
1. นายคมกริช    สร้อยปุ
36 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายรัฐนันท์    วิเชียร
2. เด็กหญิงกนิษฐา    จงขุนทด
1. นางจันทิรา เยอสูงเนิน    เยอสูงเนิน
2. นางสาวสุภาพร    เสาะขุนทด
37 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐิติภา    ฝ่ายสอน
2. เด็กหญิงสุชาดา    ทนงใจ
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
38 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนรารัตน์    เที่ยงธนศักดิ์
2. เด็กหญิงวรารินทร์    ปูนะอุต
1. นายเพชรสวัสดิ์    สร้อยดอกจิก
39 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุปราณี    ทองทรวง
2. เด็กหญิงศศิประภา    โทขุนทด
1. นางสาวจิรัชญา    ลือกลาง
40 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอธิคม    สวัสดี
2. เด็กชายวโรดม    สำราญใจ
1. นายวรกฤษณ์    อุ่นจังหาร
41 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อิ่มจันทึก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    จันวงษา
1. นางสาวนิตยา    ยวนทะเล
2. นายสมพร    ศรีวิพัฒน์
42 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเพ็ญพรเทวา    ยังสูงเนิน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เจ็กสันเทียะ
1. นางบงกช    แซ่เอ็ง
2. นางภรรณอร    สกุลจันท์
43 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพัชรพล    แก่นพุทรา
2. เด็กชายยศพนธ์    พึ่งร่มกลาง
1. นางสาวลลิตา    นาคา
2. นายสมชาย    จันทิมา
44 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนุชจรี    พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงญาณิศา    เหลากลาง
1. นางสาวชลธิชา    เจริญรัมย์
45 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธนภัทร    นาดี
2. เด็กหญิงชาลิสา    กาเวสูง
1. นางสาวอัจฉรา    ประจง
46 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสุเมธ    แฟมไธสง
2. เด็กหญิงอรัญญา    จันทะรักษ์
1. นางสุทธินีย์    ปองตี
2. นางสุภาพร    มาศงามเมือง
47 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ชนภักดี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    เทศนอก
1. นางศศิธร    มาตทะวงษ์
2. นางสาวสุนีย์    แนวดี
48 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ทานโสดถี
2. เด็กหญิงกนิษฐา    อุดมปรีชา
1. นายสมยศ    ศรีนอก
2. นายสมหมาย    ศรีโย
49 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอารยา    โลกนิยม
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    หลินศรี
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
2. นางสุภาพร    อุ่นประชา
50 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศิวพร    วรัญชัยกุล
2. เด็กชายปัณณวัฒน์    โชติระโส
1. นางสาวนันทวรรณ    โอดสู
2. นางสาวสุดารัตน์    เชื่อมพงษ์
51 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา    ประจิตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    แก้ววันทา
1. นางสาวสันชรี    ชัยเสริม
52 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอิทธิพล    ยาย่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ไพรเขียว
1. นางสุพิชญา    สุวรรณเก
53 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชนิภรณ์    โบพิมาย
2. เด็กหญิงพลวดี    ศรีหาบุญทัน
1. นายเจียมศักดิ์    ชนะค้า
2. นายเชษฐพงษ์    ผึ้งทอง
54 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปรียาพัชร    โสภาค
2. เด็กหญิงวรรณลักษ์    จะพู
1. นางสาวปุณยนุช    แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา    ช่างเหล็ก
55 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงภัทรทิยา    ยางนอก
2. เด็กหญิงวันวิสา    ประสพศรี
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
56 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรภัทร์    ภาวะรัตน์
2. เด็กหญิงวรัญญา    โภคาเทพ
1. นางชื่นจิตร    ปักการะนัง
2. นางพรรัชดา    พงศ์วรรัศม์
57 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศุภิสรา    สุพรรณนอก
2. เด็กหญิงวิมลสิริ    บุญฮวด
1. นางสาวภคอร    มินไธสง
2. นางสาวเบญจพร    สิงห์น้อย
58 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ดงหิ่ง
2. เด็กหญิงกชกร    ทองดีนอก
1. นางมะลิวรรณ    โพธิ
2. นางอดิภา    ผลจันทร์
59 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอิสรา    อ่อนศรี
2. เด็กหญิงศุภวดี    สุตะนา
1. นางสาวพนมไพร    เทพจิตร
60 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงลลิตา    จำปางาม
2. เด็กหญิงภาวินี    สารจันทร์
1. นายปรมินทร์    โตน้ำ
61 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปรียา    พรมประชุม
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แผลติตะ
1. นายสมบัติ    ทองดี
2. นายเจนวิทย์    ปินะเต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................