งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพิริยภูมิ    หง่อยกระโทก
2. นายขัตติยะ    ศรีเรือน
1. นางฟาริดา    ถึงดี
2. นางรดารัก    ภักดีณรงค์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรฑิตา    ศรีวิชา
2. นางสาววิภาวดี    เครือเนตร
1. นางสาวอรไท    ใหญ่แทนคุณ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภานุมาศ    แววโคกสูง
2. นางสาวขนิษฐา    พิมพาชาติ
1. นางอัจฉริยา    ทองมูลชัย
2. นางเดือนเต็ม    ดอกดวง
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุทธิเทพ    สิริพงศ์พัฒนะ
2. นายมิติกาญจน์    คำศรี
1. นางขวัญฤทัย    ถนอมเมือง
2. นางสาวสุนีรัตน์    บดสันเทียะ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวรัญญู    ค่อยจะโปะ
2. นายวีรพจน์    โกกะพันธ์
1. นางพรทิพย์    ชาญจำลอง
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชิณันพร    ศรทะเล
2. นางสาวกตัญญุตา    ทวนกิ่ง
1. นายครรชิต    พิมใจ
2. นางสาวพาชิต    ทวีกุล
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรศรี    สุขเสมอ
2. นางสาววรวรรณ    เหลากลาง
1. นางดวงกมล    เกิดทะเล
2. นางสุนิศา    พัตรภักดิ์
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอธิตญา    เพชรเรืองประทีป
2. นายบุญช่วย    ธงสันเทียะ
1. นายชัยสิทธิ์    สุวรรณทรัพย์
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายทรงธรรม    ไทรอรุณ
2. นายพัตตินันท์    เชียงไขแก้ว
1. นางสาวมณฑาทิพย์    อนุศรี
2. นางสาวสุภาวดี    หง่อยกระโทก
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอรรถชัย    โชติกลาง
2. นายศุภวิทญ์    ศรีนาค
1. นายสุทธิรักษ์    เกษเวทิน
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวมนต์ทิชา    เสวะนา
2. นางสาวอัญชิสา    บุญสะอาด
1. นางสุนันต์    ทินกระโทก
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภิญาดา    เขจรไลย์
2. นางสาวภัทรวรินทร์    เหวขุนทด
1. นางวัชราภรณ์    หนองพล
2. นายสุนทร    ชัยโคตร
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณพร    สีหาบุญจันทร์
2. นางสาวอรนุช    แท่งทองหลาง
1. นางน้องนุช    บุญจันทร์
2. นางเพียงพร    ทองภูบาล
14 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปรายฟ้า    พิเศษ
2. นางสาวเมธินี    สุวรรณพิทักษ์
1. นางสาวชฏาพร    รูปจะโป๊ะ
2. นายสิริกร    ประสารวัน
15 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววันวิสาข์    เนียมอินทร์
2. นางสาวจิรภิญญา    หนุนกระโทก
1. นางกัญญาภัทร    ตองกระโทก
16 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    วุฒิยา
2. นางสาวศศิรัตน์    กลิ่นหอม
1. นางสาวประภาภรณ์    จงฤทธิ์
17 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาพร    จงปลูกกลาง
2. นางสาวศิโรรัตน์    ใจอารีย์
1. นางศุภานัน    ตันกระโทก
2. นางอรุณ    ดวดกระโทก
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราพร    โสนาพูน
2. นางสาวศรุดา    ทองก่ำ
1. นายบุญกว้าง    ศรีสุทโธ
19 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    ลือเดช
2. นางสาววิชชุดา    หินเหล็ก
1. นายพีรณัฐ    ลัญจกรกีรติกุล
2. นางสาวสุรีย์พร    ซื่อรัมย์
20 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยา    ปรุงกระโทก
2. นางสาวรุ่งอรุณ    ต้องกระโทก
1. นายสุนทร    อ่อนคำ
21 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธิดา    บุญใจ
2. นางสาวสุชาวดี    เมืองแสน
1. นางสาวขนิษฐา    กินกิ่ง
2. นางสาวอ้อมฤทัย    พาเกล
22 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอารยา    กลางพิมาย
2. นางสาวสุพิตา    โกธแก้ว
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
23 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชญานิศ    อาษานาม
2. นางสาวกิตติยาณี    ประคองพวก
1. พระภัทรภณ    ภัทรญาโณ
2. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
24 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวโชติมา    บุญชูสว่าง
2. นางสาวสุปวีณ์    เอมเปีย
1. นางชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
25 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมวิภา    สุพรรณนอก
2. นางสาวจิรารัตน์    คงใหญ่
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
2. นางสาววิภาภรณ์    คำหงษา
26 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัลยาณี    สินครบุรี
2. นางสาวอรณี    จุกกระโทก
1. นางสาวปนัดดา    สีคราม
27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติมา    ก้อนกิ่ง
2. นางสาวญดาพร    แหลมทองหลาง
1. นายประเสริฐ    บุญช่วย
2. นายสัมพันธ์    ชอบนา
28 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิกาญจน์    ทวีพันธ์
2. นางสาวชลธิชา    หมื่นศรีบรม
1. นางธันยชนก    แก้ววิเศษ
2. นางสาวอภิญญา    อรัญศักดิ์
29 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติมา    องอาจ
2. นางสาวกัลยา    แก้วตะพาน
1. นางสาวกาญจนา    รมกระโทก
30 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรวิวรรณ    เทียนขุนทด
2. นายชัชวาลย์    กันโม
1. นางปิยะธิดา    อาจิณกิจ
2. นายศักดิ์ดา    พระอารักษ์
31 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวทัศนาชล    กองพันธ์
2. นางสาวณัฐพร    สิทธิสน
1. นางสาวสุธาทิพย์    เกตุก่อ
32 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ทิพย์เทียมรัตน์
2. นางสาวสุธีรา    ถาวรพัฒนพงศ์
1. นางขวัญชนก    เกษไธสง
2. นางมลิวัลย์    กลิ่นจันทร์
33 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนราวิชญ์    หมื่นสมบัติ
2. นายจีรสิทธิ์    กมลคร
1. นางสัญญาลักษณ์    ลี้เจริญรักษา
34 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณวิสา    บริบูรณ์
2. นางสาวบุปผาสวรรค์    โทสูงเนิน
1. นางสาวสุวารี    ดอนจังหรีด
2. นางสาวเชอรี่    แสงพรม
35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววรนิษฐา    โรหิตจันทร์
2. นางสาววริศรา    สมหวัง
1. นางสาวบุษยา    โคตรบรรเทา
36 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกาญจนา    อุ่นสมพงษ์
2. นางสาวศศิญา    โชตินอก
1. นางพัชนี    บริบูรณ์
2. นางรุ่งทิภา    เมนะรัตน์
37 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววัลลี    โคตรมูล
2. นางสาวเสาวลักษณ์    จีนกลาง
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
38 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวโสภิตา    เคียนสันเทียะ
2. นางสาวปาณิศา    สุโข
1. นายเพชรสวัสดิ์    สร้อยดอกจิก
39 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    ปองสันเทียะ
2. นางสาวญาดา    รอดสันเทียะ
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์    ไชยเดชกำจร
40 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิชญา    หวังประสพกลาง
2. นางสาวศิรัตษา    โกฎสันเทียะ
1. นายวรกฤษณ์    อุ่นจังหาร
41 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอริศราภรณ์    มูลเพ็ญ
2. นางสาวพุทธพร    ช้างหัวหน้า
1. นางสาวประภาพร    สิงห์สุพรรณ
2. นายสมพร    ศรีวิพัฒน์
42 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริจรรณ์ญา    สังคด
2. นางสาวศิริพร    อ้นสูงเนิน
1. นางบงกช    แซ่เอ็ง
2. นางภรรณอร    สกุลจันท์
43 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริโสภา    แดงสันเทียะ
2. นางสาวนภิสา    คุลีพันธุ์
1. นางวาสนา    กองอุนนท์
2. นางสาวสุทิศา    นนท์ขุนทด
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปณิฎฐา    จรสายออ
2. นางสาวเกศราพร    หงษ์สกุล
1. นายมนูญ    ชนากลาง
2. นายสมชาย    จันทิมา
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสุทัศน์    จ่าหมื่นไวย
2. นายอภิลักษณ์    กงขุนทด
1. นางเมทินี    พลมณี
46 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนิรมล    ทองวิไล
2. นางสาวภาวิณี    เอกรักษา
1. นางสาวลลิตา    ประสานศักดิ์
2. นางสาวอรฤดี    ผู้นอก
47 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายศราวุธ    สงนอก
2. นางสาวปริญญาพร    ชำนิยา
1. นายสมยศ    ศรีนอก
2. นายสมหมาย    ศรีโย
48 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววรุณยุพา    เสาสมภพ
2. นางสาววิยะดา    แสนสัญญา
1. นายสมพร    กล้าหาญ
2. นางสุภาพร    อุ่นประชา
49 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอธิราช    พรมนอก
2. นางสาวศศิธร    ไชยนอก
1. นางผ่องผิว    แก้วกล้า
2. นายสาธิต    ขอแต้มกลาง
50 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายจักรพงศ์    หมื่นไธสง
2. นางสาวดวงกมล    ดอนสว่าง
1. นายอภิรเดช    สุขศิริพาณิชย์
51 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอัจฉรานันท์    นาคดี
2. นางสาวธีรนันท์    มีพิมาย
1. นางนงลักษณ์    ผายพิมาย
2. นางวรรณี    อมัติรัตนะ
52 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปิยพร    เข็มทอง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    ละอองเอก
1. นางสาวปุณยนุช    แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา    ช่างเหล็ก
53 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเมธาวดี    เข็มเมือง
2. นางสาวนวรัตน์    ปะโคทัง
1. นางชื่นจิตร    ปักการะนัง
2. นางพีชาวิกา    เพชรเรืองแสงชัย
54 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกฤติยา    ศรีษะเกตุ
2. นางสาวพรรณพนัช    แก้วหนองห่าง
1. นางสาวปัญญพัชร    ใส่กระจ่าง
55 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    บุญเกิด
2. นางสาวนิภาพร    ทองดีนอก
1. นางมะลิวรรณ    โพธิ
2. นางอดิภา    ผลจันทร์
56 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวขวัญฤทัย    จันทรานุวงศ์
2. นางสาวจณิสตา    แย้มศรี
1. นางสาวพนมไพร    เทพจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................