งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียารัตน์    พสุรัตน์
1. นายลลิตพรรณ    วุฒิจรรยารักษ์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    ปัญญายิ่ง
1. นางปุณริศา    หิรัญชาติ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    โสกำปง
1. นางสาวสุเนตร    วีระภัทร
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามณี    สนธิมูล
1. นางอรทัย    ธนะสัมบัญ
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐนนท์    แก้วคำ
1. นายไพโรจน์    สุวรรณดี
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสกาวรัตน์    ดับทุกข์รัฎฐ์
1. นายภาณุพงษ์    จำปาทอง
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญรัตน์    จีนน่วม
1. นางณษมา    นิยมพล
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลลักษณ์    เมืองแสน
1. นางสาววาสนา    ปึกสูงเนิน
9 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศินา    กัณหา
1. นางสาวสุภาวดี    หง่อยกระโทก
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    พงษ์พิมาย
1. นางสาวเย็นฤดี    เสายอด
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปรัชญานันท์    ปัญญาใส
1. นางศลิษา    โสภณ
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนชัย    พิณปรุ
1. นายสุนทร    ชัยโคตร
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมปาณี    ตรงดี
1. นางธวรรณ    จุโฑปะมา
14 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาธินาถ    ดอกโพธิ์
1. นางสุวดี    ไตรรงค์
15 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิติยา    รวมคุณ
1. นายสิริกร    ประสารวัน
16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวไอลดา    นับกระโทก
1. นางกัญญาภัทร    ตองกระโทก
17 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชริดา    นัดกระโทก
1. นางศุภานัน    ตันกระโทก
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิภารัตน์    ทูลไธสง
1. นางบุญส่ง    กลมไธสง
19 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไร    เงาไพร
1. นางสาวสุรีย์พร    ซื่อรัมย์
20 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวมะลิตา    ดำกระโทก
1. นายอานนท์    เตินขุนทด
21 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปาริชาต    ยมสันเทียะ
1. นางสาวขนิษฐา    กินกิ่ง
22 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอรนุช    สาลีพันธ์
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
23 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอริสา    ดอนเทพพล
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
24 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์ดา    แก้วพันใน
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
25 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวแสนแก้ว    กล้าจอหอ
1. นางสาวฐิติมา    ม่วงศิลา
26 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์    บุญเรืองศรี
1. นางสาวปนัดดา    สีคราม
27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวิศรุต    ต่วนดอน
1. นายอาทิตย์    มะสูงเนิน
28 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตรรัฐฌาย์    หาญณรงค์
1. นางสุวรรณี    อินธิแสง
29 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงรัตน์    ฮวบกระโทก
1. นางพิรมย์    ภักดีแก้ว
30 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวธีรตา    เพียซ้าย
1. นายเอกธนวัฒน์    รัตนะปัญญานันท์
31 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเจริญขวัญ    สันธินาค
1. นางมลิวัลย์    กลิ่นจันทร์
32 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุกัญญา    พันแก่น
1. นางสาวธัญพร    ศรีประทุม
33 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจวงจันทร์    บ่อไทย
1. นางสาวเชอรี่    แสงพรม
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทิมา    ตาวงษา
1. นางธันวดี    ผลอนุรักษ์วงศ์
35 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนันทกานต์    เหมจันทึก
1. นายยงยุทธ์    ทองเจริญ
36 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรินรดา    จันทา
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
37 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนฤมล    เถื่อนสันเทียะ
1. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนิลปัทม์    งดสันเทียะ
1. ดร.ณัฐสุชาวิรางค์    ไชยเดชกำจร
39 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ    แซะจอหอ
1. นางสาวศิริพร    ศรีใหญ่
40 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนิษฐา    สุริยะเย็น
1. นางสาววิลาสินี    กุมขุนทด
41 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์    เจิมขุนทด
1. นางภรรณอร    สกุลจันท์
42 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงกมล    พรีพรม
1. นางวาสนา    กองอุนนท์
43 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวฟ้าใส    คมสันเทียะ
1. นายมนูญ    ชนากลาง
44 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาวดี    โขงจันทึก
1. นางสาวดาราพร    วงศ์สว่าง
45 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุวรรณี    ปั้นจาด
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
46 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนุจรินทร์    เครือแวงมล
1. นางสาวพรรณิกา    ป้องหานาค
47 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศรัญญา    คำพิมูล
1. นางสุภาพร    มาศงามเมือง
48 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวธรรมจิตรา    พันธ์นาเหนือ
1. นางสาวอรฤดี    ผู้นอก
49 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเจนจิรา    จัดนอก
1. นางสาวจารุวรรณ    นรพรม
50 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกนกวรรณ    แก้วแสนไชย
1. นายสมพร    กล้าหาญ
51 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศุภัชญา    ภูถนนนอก
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
52 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุวพัชร    คำมะปะนา
1. นางผ่องผิว    แก้วกล้า
53 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรทิวา    นาโส
1. นางศิริกัลยา    ดาเวียง
54 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายรัชชานนท์    นามจริง
1. นางนงลักษณ์    ผายพิมาย
55 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนิโลบล    ฐานกระโทก
1. นายสเกณฑ์    จันทร์เพ็ญ
56 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวโชติกา    กองทองนอก
1. นางสาวพัชราภรณ์    อัครเสริญ
57 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรธิชา    หาระภูมิ
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
58 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจุฑาพร    โพธิ์คาเทพ
1. นางพีชาวิกา    เพชรเรืองแสงชัย
59 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเวรุกา    โนรี
1. นายวิชิต    จุ้ยพุทธา
60 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววิมลวรรณ    ศรีจันทร์
1. นายสืบสินธ์    แสงอรุณ
61 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอารียา    ใต้ชัยภูมิ
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
62 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนนทยา    พุมพฤกษ์
1. นางจินตนา    เผื่อนงูเหลือม
63 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปรัชญาพร    จรภัย
1. นางสาวราตรี    ทัศน์ไพร
64 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริพร    ก่ายโนนสูง
1. นายธนพล    ถอยกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................