งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 654
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกวิตา    กุลวงศ์
1. นายกชพร    นิคมคาย
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัสสร    หาญสงคราม
1. นางสมมาตร    ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เนือนกระโทก
1. นางสาวภาวดี    ศรีสุวรรณ
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินทา    โหศิลา
1. นางสาวสุเนตร    วีระภัทร
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    บุญเงิน
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    รักกุศล
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    ตันวรรณรักษ์
1. นางนงลักษณ์    สีวันทา
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยวีร์    จิรวงศ์ไพบูลย์
1. นายสุนทร    จงปัตนา
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชชลัยย์    คีรีกิจขจร
1. นางสาวศศิธร    นีรนารถเบญจ
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เจิมขุนทด
1. นางสาวกฤษมินฑร์    วิเชียรวิริยะ
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริชญา    ชมโนนลาว
1. นางสาวภัทรารัตน์    ทองเล็ก
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพฤกษา    รอกลาง
1. นางสาวศิริวิมล    พงษ์อุดทา
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริปรียาพร    คงสงวนวงษ์
1. นางศลิษา    โสภณ
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทกานต์    ทิศกระโทก
1. นางธนวรรณ    จุโฑปะมา
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    ไชยะแสง
1. นายนันทิพัฒน์    น้อยไธสง
15 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุชนันท์    พันธ์ทุม
1. นางสาวกนกวรรณ    แสนยามาศ
16 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ก่ำโพธิ์
1. นางสุวดี    ไตรรงค์
17 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิยาดา    ทุดบุญ
1. นายสิริกร    ประสารวัน
18 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปราวีณา    หาญกลาง
1. นางกัญญาภัทร    ตองกระโทก
19 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวงศกร    พืชทองหลาง
1. นางอรุณ    ดวดกระโทก
20 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวรรณ    ข่าชันมะลี
1. นางทิพย์ภา    ยันสูงเนิน
21 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    พันสาย
1. นางสาวสุรีย์พร    ซื่อรัมย์
22 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภัทร    ไฝกระโทก
1. นางสาวปาหนัน    รานอก
23 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    พิมสอน
1. นางสาวขนิษฐา    กินกิ่ง
24 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหัทยา    สวยครบุรี
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
25 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    อาชชวะนันท์
1. นางสาวชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
26 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิวิมล    หาญสงคราม
1. นายกิตติศักดิ์    ยอดลี
27 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิประภา    เหลืองกระโทก
1. นางสาวปนัดดา    สีคราม
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนโชติ    ขุนงิ้ว
1. นางปิยะทัศนีย์    ศีลารัตน์
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัมพิชญ์ชา    เถาว์กลาง
1. นายพิชนันท์    ขันอาสา
30 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญกมล    วรรณโกษิตย์
1. นางจำปา    จินาวัลย์
31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอยศิริรัตน์    ศรีวงศา
1. นางบุญธรรม    รุ่งเรือง
32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนพัชรพล    ชูทอง
1. นางศรินยา    กายสิทธิ์
33 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเกวลิน    รชตประเสริฐ
1. นางขวัญชนก    เกษไธสง
34 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกอร    ผ่องกระสินธิ์
1. นางประวีณ์นุช    ละทัยนิล
35 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิระประภา    โทฮาด
1. นางสาวเชอรี่    แสงพรม
36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฟ้าธิดา    โพธิ์พยัคฆ์
1. นางสาวจรรยา    ศรีบัวหลวง
37 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชยาภา    วิเศษแสงศรี
1. นางพัชนี    บริบูรณ์
38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณภัทร    เกนขุนทด
1. นางจันทิรา    เยอสูงเนิน
39 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    หูกขุนทด
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
40 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิจฉรา    โพธิ์ศรี
1. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกชกร    นวนสวาย
1. นางสาวปรียา    จันทร์เรือง
42 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐกุล    ประดับ
1. นางสาววิลาสินี    กุมขุนทด
43 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรสินี    เกิดสกุล
1. นางสาวศิราณี    ยิ้มเสงี่ยม
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรัญญา    ทวีจะกิจ
1. นางสาวสุกัญญา    เป้ทรัพย์
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายขวัญชัย    ควงขุนทด
1. นางยุพิน    โด่งพิมาย
46 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปฐมพร    ยิ่งเสมอ
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
47 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธนโชติ    ตาลโตนด
1. นางสาวพรรณิกา    ป้องหานาค
48 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา    สวนหนองปลิง
1. นางสุพรรณี    หมั่นกลาง
49 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปิยะพร    ศูนย์กลาง
1. นางสุภาพร    มาศงามเมือง
50 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนัฐริชา    วอนอก
1. นางศศิธร    มาตทะวงษ์
51 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพรชนก    เดชไธสง
1. นางสาวจารุวรรณ    นรพรม
52 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมุทิตา    ฮุมโฮม
1. นายสมพร    กล้าหาญ
53 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชนิสรา    พรายบัว
1. นางสาวนริศรา    โกสุมศักดิ์
54 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปานรพี    วงมามี
1. นางดวงมาลา    จาริชานนท์
55 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์    เต่าทอง
1. นางสาวสันชรี    ชัยเสริม
56 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิชชา    มะกา
1. นางสาวพนิดา    ชินวงค์
57 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริวิภา    พวงพิมาย
1. นายธวัชชัย    วัชรประทีป
58 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเข็มอัปสร    จันทยาง
1. นางสาวสุกัญญา    ช่างเหล็ก
59 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอภิสรา    มาศไธสง
1. นายวิชิต    จุ้ยพุทธา
60 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภูวดล    มณีเนตร
1. นางนงคราญ    จันทะสาร
61 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แซ่เดียว
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
62 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายคามิน    สว่างจิตร
1. นางจินตนา    เผื่อนงูเหลือม
63 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงแพรวา    แก้วพูน
1. นางสาวราตรี    ทัศน์ไพร
64 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกฤษดา    วิถี
1. นายปรมินทร์    โตน้ำ
65 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อาจหาญ
1. นายสมบัติ    ทองดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................