งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 653
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัณยา    มหาสุขบุญวงศ์
1. นางพฤศจิ    วัฒนภูมิชัย
2 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวรวิช    จันทร์แจ่มภพ
1. นางสาวอรไท    ใหญ่แทนคุณ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติรส    ลิ้มมณีโกศล
1. นางอรุณ    สุวรรณราช
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณดี    คร่ำสุข
1. นางอุไร    แพงพงศ์
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุกฤษฎ์    ชูโคกกรวด
1. นางเฉลิมศรี    สืบปรุ
6 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจันจิราภรณ์    สังข์เฟื่อง
1. นายบุญยาธร    ทะยอมใหม่
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรพร    วรสุนทร
1. นางณัฐิกา    ครองบุญ
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธาริณี    เจริญวัชรพาณิชย์
1. นางสิริสกุล    สิริชัยตระกูล
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรารัตน์    คำใสย์
1. นางสุพรรณี    เรียนกิ่ง
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอันนา    หอมหวล
1. นางสาวภาวิดา    พลจันทึก
11 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษบา    สงวน
1. นางสาวสุภาวดี    หง่อยกระโทก
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริกัลยา    ปลั่งกลาง
1. นางพัทธนันท์    กลิ่นศรีสุข
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    นิติเกษตรสุนทร
1. นางฉวีวรรณ    สงทะเล
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    หมั่นกิจ
1. นายสุนทร    ชัยโคตร
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรีรัตน์    พาดทองหลาง
1. นางธนวรรณ    จุโฑปะมา
16 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนิดา    ดงกันจ่า
1. นายณัฐวุฒิ    ทิศกระโทก
17 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธีราพร    เปรี่ยมงูเหลือม
1. นางสาวนพรัตน์    ชลอกลาง
18 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุไรลักษณ์    เพียรชนะ
1. นายสิริกร    ประสารวัน
19 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    พลพันธ์
1. นางพิมพ์พิชชา    พันธ์เลิศ
20 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    เสนโพธิ์กลาง
1. นางสาวประภาภรณ์    จงฤทธิ์
21 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรวัฒน์    ถ่างกระโทก
1. นางสาวจินต์จุฑา    ดีมา
22 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชลดา    ไขอ่อน
1. นายพานเงิน    ศรีสุข
23 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชา    รอดแก้ว
1. นายพีรณัฐ    ลัญจกรกีรติกุล
24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริภรณ์    งบครบุรี
1. นางสาวดวงกมล    พันธ์จังหรีด
25 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดาทิพย์    มีสังเกต
1. นางณัฐธยาน์    ชฎากุล
26 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณิษา    ที่รัก
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
27 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงพร    กุฏสำโรง
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
28 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวพรชิตา    สีหานาม
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
29 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนัฐนิชา    ล้อมฉิมพลี
1. นายวิริยะ    อยู่เย็น
30 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญชนก    สุขโข
1. นางโสภา    แปลนดี
31 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสินินนาถ    พงษ์บรรเทา
1. นางสาวพิมฉวี    บุญมา
32 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิยา    วัดกระโทก
1. นายศิริชัย    หาคุ้มคลัง
33 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววรุศิญา    ธรรมวงษ์
1. นางสมหมาย    นิยมประภาสกุล
34 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวลลนา    ลีบุญญะ
1. นางหทัยรัตน์    บวกโพธิ์
35 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพิสมัย    สวาสดี
1. นางสาวบุญญานี    ใจสูงเนิน
36 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชาณิศา    เนืิอนสกุล
1. นางมลิวัลย์    กลิ่นจันทร์
37 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววรนุช    ชัยเจริญ
1. นางสาวธัญพร    ศรีประทุม
38 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชุลีพร    กากุรุก
1. นางพรประภา    เกษมทะเล
39 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวโสธราวดี    ทวีสิน
1. นางสาวสุวารี    ดอนจังหรีด
40 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุมารินทร์    สิทธิประภา
1. นายเด่นชัย    เมิดจันทึก
41 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวฉัตรนภา    บำรุงตา
1. นางวิลาวัลย์    จุดจันทึก
42 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววลัยพรรณ    ขอนพุดซา
1. นางรุ่งทิภา    เมนะรัตน์
43 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5
44 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอทิตยา    อมฤก
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
45 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสายรุ้ง    ศรีกำปัง
1. นายวัชรวุธ    ศรีภูมิกุล
46 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐิดา    เอมอิ่ม
1. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
47 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญพิชชา    เทียนขุนทด
1. นางสาวเพ็ญนภา    วิถี
48 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐวรรณ    กีบสันเทียะ
1. นางเพ็ญจิต    ผลทิพย์
49 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรทิพย์    พันชนะ
1. นางสาวประภาพร    สิงห์สุพรรณ
50 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววริษฐา    จันทร์สูงเนิน
1. นางบงกช    แซ่เอ็ง
51 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรากร    ยี่สุ่นหอม
1. นางวาสนา    กองอุนนท์
52 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชรวรินทร์    จินกลาง
1. นายธนเดช    มิรินทร์
53 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศิรประภา    หงษ์ทอง
1. นางวิภาริณี    สมบัติสิน
54 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววริศรา    ชินรัมย์
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
55 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชัญญานุช    ศรีวิชา
1. นางสาวเจนจิรา    อินภู่
56 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพิยาดา    ศรีนอก
1. นางสาวสุนีย์    แนวดี
57 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปาริชาติ    อุทัยเรือง
1. นางณัทพัสส์    จิระสวัสดิ์พงศ์
58 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอัจฉราพรณ์    สียางนอก
1. นายสมพร    กล้าหาญ
59 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวโยศิตา    คนตรง
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
60 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธนากร    ใจเที่ยง
1. นายสาธิต    ขอแต้มกลาง
61 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววิลินดา    สุริยะ
1. นางสาวจาริณี    ฤทธิ์พันธ์ม่วง
62 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปริศนา    จิตประโคน
1. นายสเกณฑ์    จันทร์เพ็ญ
63 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสมฤดี    ทรัพย์สูงเนิน
1. นางศิริวรรณ    ตั้งจิตนฤมาณ
64 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววีรพร    เพชรแทน
1. นายสมชัย    ดองโพธิ์
65 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเมธินี    สุดขำ
1. นายวิชิต    จุ้ยพุทธา
66 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอรยา    ควบพิมาย
1. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
67 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเนตรลัดดา    จิตรักญาติ
1. นายนิกรณ์    กองทุ่งมน
68 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุกัญญา    ช่างยา
1. นางศรีนวล    แดงประพันธ์
69 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริประภา    ทองดีนอก
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
70 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวระพีพรรณ    พึ่งน้ำ
1. นางประทีป    เนียนกระโทก
71 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัลยา    คงน้ำ
1. นางลาวัลย์    ดำรงค์ธรรมสกุล
72 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปิยธิดา    สนับกลาง
1. นางพนิดา    อิ่นคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................