งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 652
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรวิชญ์    กลิ่นสด
1. นางสาวดาริกา    ชมกลาง
2 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ไกรมณี
1. จ.ส.อ.หญิงวิรังรอง    อสิพงษ์
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยภัสร    ปะจันทร์ดุม
1. นางสมมาตร    ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    พลดอน
1. นางสาวรัชฎาพร    พุทซาคำ
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาดา    จุ้ยใจเหิม
1. นางสาวสมพร    ฤกษ์กลาง
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณภัทร    วรรณภักดิ์
1. นายฐาปนพงศ์    วิเศษชาติ
7 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุตินันท์    สร้างไร่
1. นางอุไร    แพงพงศ์
8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรปัณณ์    ไตรภพกลาง
1. นางพัชร์ฤทัย    ลิมป์สวัสดิ์
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    อู๋สูงเนิน
1. นางสุภาวดี    ลารินทา
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    กฤษกลาง
1. นางบุญส่ง    กันทะเขียว
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรานภา    อาจณรงค์
1. นางสุพรรณี    เรียนกิ่ง
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูริชา    แจ้งกิจจา
1. นางสาวนันทวรัตน์    ช่างเกวียน
13 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เลิศไชยภูมิ
1. นางสาวภัทรารัตน์    ทองเล็ก
14 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เรืองมะเริง
1. นางสาวพัสกร    บุญเพลิง
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    ปิ่นสกุล
1. นางฉวีวรรณ    สงทะเล
16 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลิดา    ทิศกระโทก
1. นายชัยเชฎฐ์    ปานพรมมา
17 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธิษา    ทองแม้น
1. นางจิรัฐิพร    เครือวงษ์
18 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัชชา    บีพิมาย
1. นางสาวกนกวรรณ    แสนยามาศ
19 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายยสินธร    มินไธสง
1. นายณัฐวุฒิ    ทิศกระโทก
20 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชดา    แว่นกลาง
1. นางสาวนพรัตน์    ชลอกลาง
21 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงช่อลดา    พลทะสี
1. นายสิริกร    ประสารวัน
22 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิมาพร    ดอดกระโทก
1. นางพิมพ์พิชชา    พันธ์เลิศ
23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวประกายดาว    เย็นสายธาร
1. นางจิรวรรณ    มั่งประยูร
24 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพะธูกานต์    นิตชานนท์
1. นางสาวอรุณ    ดวดกระโทก
25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสัณหณัช    ดลตรี
1. นายพานเงิน    ศรีสุข
26 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชษิตา    ผาน้อยวงศ์
1. นายพีรณัฐ    ลัญจกรกีรติกุล
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลัดดา    ทิศกระโทก
1. นางนิตยา    สียางนอก
28 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ขอทองหลาง
1. นายสมพรประเสริฐ    พี่พิมาย
29 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    ดีทองหลาง
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
30 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิรัญชนา    เล็กกระโทก
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
31 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลพร    อิ่มเกษม
1. นางสาวชฎาวรรณ์    สำรวมจิตร
32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แววกิ่ง
1. นางสาวภัทราภรณ์    เปรี่ยมรัตนชัย
33 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอนุธิดา    นาพิณ
1. นางโสภา    แปลนดี
34 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนาขวัญ    คบทองหลาง
1. นางสาววาสนา    นาดี
35 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบัญฑิตา    สวัสดี
1. นางจำปา    จินาวัลย์
36 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพจนีย์    วโรพัฒน์
1. นางสมหมาย    นิยมประภาสกุล
37 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเบญญาภา    สุขวารี
1. นางสาวธัญญารัตน์    ไทยเดิม
38 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์    สอนนอก
1. นางสาวพุทธวรรณา    จันทร์นามอม
39 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    บุญมานัน
1. นางสาวศศิพร    สัญญาถนอมรัช
40 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดาราณี    ทอนสูงเนิน
1. นางสาวธนัชพร    เพลิดสระน้อย
41 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    หงษ์ทอง
1. นางสาวจารุวรรณ    หนักแน่น
42 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    แค่มจันทึก
1. นางประวีณ์นุช    ละทัยนิล
43 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ    วงษ์พยัคฆ์
1. นางพรประภา    เกษมทะเล
44 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิดาภา    เฉิดไธสง
1. นางสาวสุวารี    ดอนจังหรีด
45 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกาญจนา    สวัสดี
1. นายเด่นชัย    เมิดจันทึก
46 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงออมทรัพย์    สิทธิเสน
1. นางรุ่งทิภา    เมนะรัตน์
47 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงระวีวรรณ    ฝาดสูงเนิน
1. นางสาวอรัญญา    วิจิตรจันทร์
48 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววิรัชญา    มณฑา
1. นายสามารถ    กบกลางดอน
49 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชิดชนก    เพ็ชรขุนทด
1. นางสาวอัจฉรา    บุกขุนทด
50 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ใจชอบ
1. นางสาวปรัชญาพร    ชู้กระโทก
51 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐชา    จันทน
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
52 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัตนมน    เทียนสันเทียะ
1. นายวัชรวุธ    ศรีภูมิกุล
53 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรรณภา    ไม้โคกสูง
1. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
54 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรัญชนา    ผิวอ่อน
1. นางสาวณิชกมล    เปียสันเทียะ
55 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศาสตร์สูงเนิน
1. นางบงกช    แซ่เอ็ง
56 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภิญญา    มินขุนทด
1. นางสาวศิราณี    ยิ้มเสงี่ยม
57 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกกร    ใต้วารินทร์
1. นางสาวลลิตา    นาคา
58 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชมพูนุท    ชิดขุนทด
1. นางนิภาพร    กระจ่างจิตต์
59 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปภาวริน    เผียนอก
1. นางนิภา    สีหนาท
60 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอารียา    โคตรสมบัติ
1. นางสาวอัจฉรา    ประจง
61 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกันทิมา    เรืองศักดิ์
1. นางเตือนใจ    วรรณปะโค
62 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุชาวลี    สำลีเงิน
1. นางสาวศศิรดา    พงษ์สิทธิศักดิ์
63 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีพลกรัง
1. นายวัฒนา    ม่วงเมืองแสน
64 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    หาญนอก
1. นางสาวสุนีย์    แนวดี
65 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัชญา    จัดนอก
1. นางณัทพัสส์    จิระสวัสดิ์พงศ์
66 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์    บุรีนอก
1. นายสมพร    กล้าหาญ
67 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอารียา    โชคพิมาย
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
68 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรนิชา    มีศิลป์
1. นางศิริมา    กิ่งโพธิ์
69 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรอุมา    ทับสุขา
1. นางดวงมาลา    จาริชานนท์
70 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงบุศรา    คนรู้
1. นางสาวพรนภา    พลเจริญ
71 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภูมิปัญญา    เวชยันต์
1. นางถาวรี    รุณรุทธิ์
72 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงประพรรณี    ทั่งทอง
1. นางสาววรรณมณี    โพธิพันไม้
73 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงยลดา    ชินบุตร
1. นางสาวสุจิตรา    สามารถ
74 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    แสงสุขสว่าง
1. นางสาวปุณยนุช    แก้วสีใส
75 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ฮุยสุสดี
1. นายศราวุฒิ    พุทธบุรี
76 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายยุทธพิชัย    หงษ์สมศรี
1. นางพรรัชดา    พงศ์วรรัศม์
77 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนุชวรา    หมายดี
1. นายวิชิต    จุ้ยพุทธา
78 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชุติมา    มุ่งชิดกลาง
1. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
79 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวรรณการต์    บุญประเสริฐ
1. นางสาวทวีพร    เสนามนตรี
80 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จี่กลาง
1. นางสาวเพ็ญพิชชา    พันธุรา
81 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวีรภัทร    เครือแสง
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
82 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอักษราภัค    ศรล้ำ
1. นางสาวกมลชนก    พูลสง่า
83 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์    โนนนอก
1. นางนารี    แก้วหานาท
84 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนันนภัทร    ส้มสันเทียะ
1. นายทนงศักดิ์    โรจน์บูรณาวงศ์
85 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอัสมา    ศรีสงคราม
1. นายสมบัติ    ทองดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................