งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 651
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฬาภัทร    อกกระโทก
1. นางสาวลลิตพรรณ    วุฒิจรรยารักษ์
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศินี    โพธิ์สุวรรณ
1. นางอุมารินทร์    บุญประมวล
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสวรรณ    ถึงอินทร์
1. นายครรชิต    ไลยนอก
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเอกรัตน์    เรตสันเทียะ
1. นางสาวปรียาภรณ์    ทองสีมะดัน
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศาสตร์ศิลป์    กรีดำรงศักดิ์
1. นางอรทัย    ธนะสัมบัญ
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณธร    สมัยกลาง
1. นายปรีชา    ขอวางกลาง
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดารารัตร    อ้วนสูงเนิน
1. นางสาวกฤตยา    เพ็ชรพิมาย
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิภา    ประภาพิทยาพงษ์
1. นางสาวบุษยา    ปักการะนัง
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวยุวดีพร    โด่งพิมาย
1. นางสาวอุษา    ปิ่นสันเทียะ
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐยา    รวมใหม่
1. นางสาวสุภาวดี    หง่อยกระโทก
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนันทินี    สิงห์นอก
1. นางสาวนภาวรรณ    หวังพันธุ์กลาง
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    เพ็ญวิสาภาพพงษ์
1. นางศลิษา    โสภณ
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพัณณิตา    ขันเงิน
1. นายสุนทร    ชัยโคตร
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิตา    เพ็ชรพรม
1. นางวรรณวไล    จันทาบ
15 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกนก    แว่นกลาง
1. นางเพลินพิศ    ชื่นโพธิ์
16 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษบา    แก้วมีสี
1. นายสิริกร    ประสารวัน
17 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะธิดา    โฉมงาม
1. นางอรุณ    ดวดกระโทก
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอารตี    พิมพ์ภักดี
1. นางรำไพ    วันไธสง
19 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายรติพงษ์    สุพานิช
1. นางสาวณัฐยา    อิทธิจันทร์
20 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวรรณรัตน์    พิระชัย
1. นางสาวนองนิตย์    เตยจอหอ
21 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวบุญรัตน์    เจริญ
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
22 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทกานต์    ขีดดอน
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
23 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพพัตรา    กันหา
1. นางสาวรันดร    ปานกลาง
24 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริรัตน์    ใจดี
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
25 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    จันทวายศ
1. นางสาวปนัดดา    สีคราม
26 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจินตนา    หอมระหัด
1. นางชนิตา    ชาญจะโปะ
27 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเกศรินทร์    วรธงไชย
1. นางญาณันธร    ปัดสาโก
28 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญติยา    สิทธิวงศ์
1. นายศิริชัย    หาคุ้มคลัง
29 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอัจจิมา    แววกระโทก
1. นางณัชธริกา    สรเพชญ์พิสัย
30 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววารี    พรรณอาราม
1. นางเสาวณี    แก้วแจ้ง
31 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภัทรพล    วาปีทำ
1. นางมลิวัลย์    กลิ่นจันทร์
32 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลลักษณ์    นิลมณี
1. นางสัญญาลักษณ์    ลี้เจริญรักษา
33 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายปฏิภาณ    ตุ่นสูงเนิน
1. นางสาวชนม์วิกร    วรรณวิกรม์
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญาลักษณ์    ภักดีวงษา
1. นางสาวกุสุมา    กรกชกร
35 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอรทัย    แสงชมพู
1. นายยงยุทธ์    ทองเจริญ
36 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจวรรณ    กกสูงเนิน
1. นางรุ่งทิภา    เมนะรัตน์
37 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวชญานิน    น้อยปลา
1. นางคำสอน    เขจรลัย
38 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริทิพย์    ลมัยพลกรัง
1. นางสมฤทัย    อรรถธีระพงษ์
39 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววีรยา    ชิขุนทด
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
40 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวทาริกา    แสนโน
1. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
41 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววรรณฤดี    แก้วโพธิ์น้อย
1. นางสาวศิริพร    ศรีใหญ่
42 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรัฐติกาล    เจริญรักษา
1. นางชะเลยรัก    สถิตชัย
43 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวหัทยา    อ้นสูงเนิน
1. นางวิชุตา    ต้นพุดซา
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวน้ำทิพย์    เหล่าประเสริฐ
1. นางสาวศิลป์สุภา    ขอชมกลาง
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจุฑามาศ    หอมขุนทด
1. นางสุภัทรา    วิเศษมงคลชัย
46 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมลิวัลย์    เพชรสุนทร
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
47 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพลอยแพรวา    ฟุ้งสวรรค์
1. นางสาวกาญจนา    มีเสมอ
48 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพรรณภา    แก้วสุโพธิ์
1. นางสุภาพร    มาศงามเมือง
49 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจีรนันท์    ศิริวัฒน์
1. นางสาวลลิตา    ประสานศักดิ์
50 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชาญณรงค์    สายมงคล
1. นางสาวจิรวดี    ชาวดง
51 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพรพิมล    ชาวสวน
1. นายสมพร    กล้าหาญ
52 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจิดาภา    ระกำ
1. นายณัฐวุฒิ    สากล
53 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปณิตา    ราชเจริญ
1. นายดิเรก    ศิริเวชกุลศรี
54 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศศิกาญจน์    เรียนไธสง
1. นางศิริกัลยา    ดาเวียง
55 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศศิกานต์    แก้วกลาง
1. นางสาววรรณิศา    ดีมา
56 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปรียาพร    ปัตฐารัมย์
1. นายสเกณฑ์    จันทร์เพ็ญ
57 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชื่นจิต    เนียมเพราะ
1. นางสาวพัชราภรณ์    อัครเสริญ
58 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพัชราภรณ์    จันทะกล
1. นางศิริวรรณ    ตั้งจิตนฤมาณ
59 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวมณีรัตน์    ชาววาปี
1. นางพีชาวิกา    เพชรเรืองแสงชัย
60 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวรจนา    ชาติพิมาย
1. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
61 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายนาวิน    ทูลแรง
1. นางสาวเบญจพร    สิงห์น้อย
62 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายยุทธนา    รัตนวิชัย
1. นางจินตนา    เผื่อนงูเหลือม
63 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวบัณฑิตา    คุณาจารย์
1. นางสาวชญาดา    ทับภูมี
64 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฎฐยา    ศรีแสง
1. นายธนพล    ถอยกระโทก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................