งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 650
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรบุษป์    แสงรัมย์
1. นางกชพร    นิคมคาย
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชนก    ขอรวมกลาง
1. นางสมมาตร    ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชามาวีร์    พัดทะเล
1. นางภารทิพย์    บุญพา
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทยิดา    ภูวิศวิชามัย
1. นางสาวปรียาภรณ์    ทองสีมะดัน
5 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เยื่องกลาง
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    รักกุศล
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรขวัญชัย    จุลเกาะ
1. นางสาวสุภลักษณ์    พลเรือง
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ศรีราง
1. นางสาวรัชดาวรรณ    ทอนเกาะ
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญานิช    บุญเพ็ญ
1. นางณวิสาร์    จตุกุลพิพัฒน์
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    โมงขุนทด
1. นางสุกานดา    วิทโยปกรณ์
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลดา    แดนโคกสูง
1. นางสาวภัทรารัตน์    ทองเล็ก
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    คงบรรทัด
1. นางสาวเสาวนิตย์    นาคทะเล
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เลา
1. นางศลิษา    โสภณ
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์    งามลา
1. นางทัศนี    ฆารเจริญ
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพิชชา    แก้วมณีโชติ
1. นางอุบลรัตน์    อินทรวิเชียร
15 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุติตา    เนื้อนา
1. นางสาวกนกวรรณ    แสนยามาศ
16 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพีรียา    หว่ากลาง
1. นางเพลินพิศ    ชื่นโพธิ์
17 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจตสุภา    พิสพล
1. นายสิริกร    ประสารวัน
18 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    อุ่นคงพะเนาว์
1. นางกัญญาภัทร    ตองกระโทก
19 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐกุล    ดีทองพะเนา
1. นางสาวประภาภรณ์    จงฤทธิ์
20 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไพลิน    อินทไข
1. นางจินต์จุฑา    ดีมา
21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิกา    เอี่ยมรัมย์
1. นางบุญส่ง    กลมไธสง
22 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพนิดา    บุญทศ
1. นางสาวณัฐยา    อิทธิจันทร์
23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนรี    แซ่ตัง
1. นางสาวมนัสธิยา    บรรดาศักดิ์
24 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอธิชา    ผู้ดี
1. นางสาวชบาไพร    สุระโคตร
25 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวีรวรรณ    สังข์พิมพ์
1. นางสาววรรณศรี    โอกระโทก
26 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนัชชา    กิตติกริน
1. นางสาวอัญชลี    วรรณโกษิตย์
27 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรอุมา    มั่งสูงเนิน
1. นายจิระนันต์    แสนตะระนะ
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชชาณันธ์    ศรีคำ
1. นายสิทธิเดช    สอนจังหรีด
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    พะคะนิยม
1. นางธันยชนก    แก้ววิเศษ
30 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรปรียา    โสภา
1. นางจำปา    จินาวัลย์
31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรทองธาร    ชิดสระน้อย
1. นางณัชธริกา    สรเพชญ์พิสัย
32 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณชมพู    พลอยชื่น
1. นางสุจรี    วัฒนชนสรณ์
33 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประสิตา    โชติจันทึก
1. นางสาวเดือนฉาย    นาดี
34 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภัคตา    ลือคำหาญ
1. นางสาวธัญพร    ศรีประทุม
35 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัชฎา    กัณหเนตร
1. นางสาวชนม์วิกร    วรรณวิกรม์
36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา    โสมาตร
1. นางสาววรรณวิสา    สวัสดิ์
37 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชฎาพร    หอมฟุ้ง
1. นางรุ่งทิภา    เมนะรัตน์
38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชญานันท์    กูดขุนทด
1. นายเอกพงษ์    ดานขุนทด
39 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลลิตา    ศรีวิชา
1. นางสาวปรียา    แวงวรรณ
40 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเบญจพร    ปิ่นสันเทียะ
1. นางวารุณี    ปิ่นสันเทียะ
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์    ฉอสันเทียะ
1. นางสาวปรียา    จันทร์เรือง
42 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอุษณา    จันทร์แดง
1. นางชะเลยรัก    สถิตชัย
43 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุชานันท์    ขูดสันเทียะ
1. นางวิชุตา    ต้นพุดซา
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิชญา    กลิ่นทอง
1. นางสาวศิลป์สุภา    ชอชมกลาง
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    เตียงพลกรัง
1. นางยุพิน    โด่งพิมาย
46 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพรรณ    ขอต่อกลาง
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
47 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชลิตา    โยนอก
1. นางสาวกาญจนา    มีเสมอ
48 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงธันยชนก    ธงอาจ
1. นางสุทธินีย์    ปองตี
49 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ทองนอก
1. นางสาวลลิตา    ประสานศักดิ์
50 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมุธิตา    แสนทอง
1. นางสาวจิรวดี    ชาวดง
51 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    โจทย์จันทร์
1. นายสมพร    กล้าหาญ
52 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวรัตนากร    หนองสิมมา
1. นางสาวนันทวรรณ    โอดสู
53 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกาญจนา    ปริโพธิ์ตัง
1. นางสาวสันชรี    ชัยเสริม
54 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ใจเย็น
1. นางสาวฟ้าสว่าง    ทรัพย์สมบัติ
55 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงญาณิศา    บางรุ่ง
1. นายเชษฐพงษ์    ผึ้งทอง
56 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เทียมทัน
1. นางสาวสุกัญญา    ช่างเหล็ก
57 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศิริภัทร    ปัจจัยเก
1. นางสาวพัชราภรณ์    อัครเสริญ
58 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกนกพร    ทุมมี
1. นางศิริวรรณ    ตั้งจิตนฤมาณ
59 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    สุขขัง
1. นายอภิเดช    ผึ่งไธสง
60 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนทีกานต์    สรสิทธิ์
1. นางรุ่งนภา    สุวรรณวิโรจน์
61 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงแพรพลอย    นิกล่ำ
1. นางอดิภา    ผลจันทร์
62 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกฤติมา    มะลัยทอง
1. นางจินตนา    เผื่อนงูเหลือม
63 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงมนสิชา    ออนา
1. นางสาวชญาดา    ทับภูมี
64 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์    เจตมาศ
1. นางเรณู    เคล้ากระโทก
65 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    กอกลาง
1. นายสมบัติ    ทองดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................