งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 649
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา    อภินนพงษ์
3. เด็กชายกิติศักดิ์    แก้วพิชัย
4. เด็กชายพีรพัฒน์    เจียมเกาะ
5. เด็กชายธงศักดิ์    เพ็งมะเริง
6. เด็กชายรัฐชนน    สุขวัชรกุล
7. เด็กหญิงอรัญญา    ไชยแสนทา
8. เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ์    ม่วงมิตร
9. เด็กชายปิยนันท์    บุนนาค
10. เด็กชายศุภณัฐ    สงกูล
11. เด็กชายสิทธิกร    กวดพุทรา
12. เด็กชายศุภวิชญ์    มิตรสันเทียะ
1. นายกฤตนันท์    ศักดิ์ศิริ
2. นายกัมปนาท    โพธิ์ชูชัชวาล
3. นายชลิต    สุริยะสกุลวงษ์
4. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมบูรณ์    มหาสุวรรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    เตชะนอก
3. เด็กชายรพีพัฒน์    บุตรพรม
4. เด็กชายธีธัช    พรมทอง
5. เด็กชายกรณพัฒน์    มาตรโคกสูง
6. เด็กหญิงฐิชานันท์    ปุเรนเต
7. เด็กหญิงสุพรรษา    จริงสันเทียะ
8. เด็กหญิงลภัสรฎา    คุณทรัพย์
9. เด็กหญิงโสภิตนภา    จันทรเชย
10. เด็กหญิงณัทอักษร    วิลาลัย
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
2. นายสมกิจ    ผดุงสุนทร
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศพัศ    ปักสำโรง
2. เด็กชายธนกร    สายทอง
3. เด็กชายวัชโรนนท์    พละสุ
4. เด็กชายธัชธรรม์    ทองมา
5. เด็กชายอัครเดช    งดสันเทัยะ
6. เด็กชายธิติวุฒิ    พาดี
7. เด็กชายรัชชานนท์    นอขุนทด
8. เด็กชายจเรวัตร    ดีสูงเนิน
9. เด็กชายวรพงศ์    อู่เสือพะเนา
10. เด็กชายธนภัทร    กัณหา
11. เด็กชายรัชชานนท์    ปุ๊กสันเทียะ
12. เด็กชายเอกดนัย    พูนสูงเนิน
1. นางสาวจริยวรรณ    ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย    กลินทะ
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ศรีเรือง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ยิ่งปัญญาธิคุณ
3. เด็กชายธีรวัฒน์    ชัยบำรุง
4. เด็กชายจิระวุทณ์    ทรัพย์โภคี
5. เด็กหญิงณิชมน    ผิวเมืองปัก
6. เด็กหญิงนันทิชา    ฉากกระโทก
7. เด็กชายภัทรพงษ์    เหล่อกอที
8. เด็กชายธิติวุฒิ    สิทธิวงศ์สกุล
9. เด็กชายธวัชชัย    ทองดี
10. เด็กชายนพรัตน์    ศรีคัทธะนาม
11. เด็กชายวรายุส    สมเพชร
12. เด็กชายปรเมศร์    รักวิเศษ
1. นายวรวิทย์    สุพันธุ์โน
2. นายอดุลย์    มีชำนาญ
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทศพร    เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงชนัญชิตา    ชินาการ
3. เด็กหญิงภัคจิรา    คงคารักษ์
4. เด็กหญิงอัญรินทร์    พรศุภกิจไพศาล
5. เด็กหญิงภควรรณ    บุญเทียม
6. เด็กหญิงสิรีธร    ทิพย์ทำมา
7. เด็กหญิงพรนัชชา    บอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงบุญยวีย์    พงษ์เจริญ
9. เด็กหญิงเวธินี    กาญจนพวงศ์
10. เด็กหญิงบุญยวรีย์    พงษ์เจริญ
11. เด็กหญิงณัฐชยา    วุฒิชัยวิลาศ
12. เด็กหญิงชาลิสา    พงศ์จรัสกวิน
1. นางช่ออัญชัน    เครือศุภมาส
2. นางสาวนาฏอนงค์    ประพิณ
3. นางพรทิพย์    โดมขุนทด
4. นายอภิวุฒิ    มินาลัย
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัทมพร    พันผักแว่น
2. เด็กชายสุรเกียรติ    อุ่นวิเชียร
3. เด็กหญิงกนิษฐา    ขอบเมืองฮาม
4. เด็กชายอนึ่งเพชร    เหล็กอยู่มะดัน
5. เด็กหญิงศศิรสา    วิวัฒนาการ
6. เด็กชายทรงฤทธิ์    ภูคำศักดิ์
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บังกระโทก
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์    บุญสด
9. เด็กชายธนวัฒน์    ภักดีรัตนโชติ
10. เด็กหญิงอารียา    จัตตุกุล
11. เด็กหญิงธนัญชญา    จองกลาง
12. เด็กชายกฤษฎา    อุ่นดีมะดัน
1. นายชโยดม    ประภาสโนบล
2. นายวันเฉลิม    สุวรรณวงค์
3. นายสุรัตน์    ประคำ
7 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัชพล    พลเดชวิสัย
2. เด็กชายภูวเดช    วงษ์นุช
3. เด็กชายมกรธวัชมิ์    เหลียงบำรุง
4. เด็กชายกิตติทัศน์    คงสมพงษ์
5. เด็กชายมนัสพงษ์    มีสมมนต์
6. เด็กชายภานุวัตร    กุดนอก
7. เด็กชายธันวา    เฉกแสงทอง
8. เด็กชายชนาธิป    ยั่งกลาง
9. เด็กชายวรเชษฐ์    กองสกุล
10. เด็กชายสุรศักดิ์    บุญทุม
11. นายชัยมงคล    ยาสาไชย
12. เด็กชายฐานพัฒน์    ปัญญาวัฒธนากุล
1. นายกายวัฒน์    สมวงษ์
2. นายณันฐสรณ์    บุญวัน
3. นางพูนทรัพย์    สงคราม
8 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายแรบานา    อ้วนโพธิ์กลาง
2. เด็กชายไอดูมิยา    อ้วนโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงมนุชาธิป    เดือยขุนทด
4. เด็กชายกรวิชญ์    สุนทรสกุล
5. เด็กชายภูริทัศน์    นามกิง
6. เด็กหญิงบุญยาพร    รักษ์อยู่
7. เด็กชายณฐกร    อึ่งบำเหน็จ
8. เด็กหญิงคีตภัทร    เกงขุนทด
1. นายกฤษฎา    ชะยมชัย
2. นายขบวน    ใจกันธิยะ
3. นางอรัญ    ปิยปริญญา
4. นายเรวัตร    เหิดขุนทด
9 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์    มุลม่อม
10 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกฤษดา    เลือดไทย
2. เด็กชายเขษมศักดิ์    กว้างนอก
3. เด็กชายเทอดศักดิ์    มาตรนอก
4. เด็กชายอดิศร    สนสังข์
5. เด็กหญิงภัณฑิรา    สุขชาติ
6. เด็กหญิงชมพูนุช    แจ้งไพร
7. เด็กหญิงประภานันท์    สบายใจ
8. เด็กหญิงวราลี    ศรีผาง
9. เด็กชายณรงค์ชัย    โพธิ์นอก
1. นายรัชชานนท์    บุญกลาง
2. นางสาวสุนันทา    ปิติทโน
3. นางสาวสุนิษา    กลิ่นศรีสุข
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสรัลชนา    พงษ์พิมาย
2. เด็กหญิงพิชมญช์    แก้วระวัง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    แก้วระวัง
4. เด็กชายปรัชญากร    ภักคีโพธิ์
5. เด็กชายมั่นคง    พงษ์พิมาย
6. เด็กหญิงมาริณี    สุวรรณ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์    อุดมผล
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์    บุญแต่ง
9. เด็กหญิงคอร์เนเลีย    โบไดท
10. เด็กชายปภังกร    มูลจันทร์
11. เด็กชายธัชนันท์    ชูหนู
12. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขอแจ้งกลาง
1. นายกฤษดา    ราชสีทา
2. นางวิไลพร    จงกล
3. นายสรชัย    จงกล
4. นายเอกรัฐ    ดมใหม่
12 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธัญชนก    ปิดตาสังข์
2. เด็กชายส่งศักดิ์    เคนคำกุล
3. เด็กชายจิรายุ    ศรีจุลลา
4. เด็กชายธีรภัทร    ทองเหล็ก
5. เด็กชายปริวัตร    อัฒจักร
6. เด็กชายณัฐพงษ์    พิมล
7. เด็กชายศุภณัฐ    อุปเถย์
8. เด็กชายปภังกร    มูลจันทร์
9. เด็กชายอธิชา    ปักการะโน
10. เด็กชายณิพิฐพนธ์    บุญชิด
11. เด็กชายภูชิต    สีสม
12. เด็กชายกฤษฎา    ฮุยนอก
1. นายณัฐพล    แสงภารา
2. นายพิเดช    ลาวัลย์
3. นางวัลภา    ธรรมวรางกูร
4. นายสิทธิพล    รักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................