งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศภัค    ฤทธิขาบ
2. เด็กชายปณิธิ    เปลี่ยนกระโทก
3. เด็กชายพรรวิชญ์    มีมาก
4. เด็กชายนนทกร    มาตรโคกสูง
5. เด็กชายณัฐวัฒน์    ส่งเสริม
6. เด็กชายธนโชติ    อ่อนทองหลาง
7. เด็กชายณัฐวัฒน์    เงื่อนพิมาย
8. เด็กชายธนวัฒน์    ทิวกลาง
9. เด็กชายเชิดพิพัฒน์    ฉากไธสง
10. เด็กชายอภิชาติ    สบขุนทด
1. นายจตุวงศ์    เจริญสุข
2. นายวิริยะ    กินขุนทด
3. นายสุภาส    ค้าขาย
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญา    ปะวะกา
2. เด็กหญิงสุมิตตรา    กะฉอดนอก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตีบกลาง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สร้อยทองหลาง
5. เด็กหญิงพรลภัส    อาจศึก
6. เด็กหญิงกมลชนก    แผนพิมาย
7. เด็กหญิงอุรัสยา    กระจ่างรัตน์
8. เด็กหญิงนิรมล    มุขพิมาย
9. เด็กหญิงสุทัตตา    ธรรมทศพล
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หมีดงนอก
1. นายปกรณ์วิชญ์    เสนาะ
2. นางผกามาศ    ลิ้มศริอังกูร
3. นายไอศูรย์    อัตตโนคติ
3 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    ก้อนใส
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ก้อนใส
3. เด็กหญิงเขมจิรา    อนันต์เดชธนโชติ
4. เด็กหญิงชารินี    ภิรมรักษ์
5. เด็กหญิงนันทกานต์    โสจันทึก
6. เด็กชายณภัทร    ดีจันทึก
7. เด็กชายธนกฤต    ทองธนะฉาย
8. เด็กชายภูเบศ    ปองใต้
9. เด็กชายชยธร    ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงณัฐรียา    ขุนสูงเนิน
1. นายชัยวัฒน์    พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์    นิชารัมย์
4 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์    ดอนประสิม
2. เด็กชายธนา    ภูวงเดือน
3. เด็กหญิงนีรชา    บุญเหลือ
4. เด็กชายวัฒนชัย    ทองพรม
5. เด็กหญิงศิริยากร    ฮาตบุตร
6. เด็กหญิงกาญจนา    บุพชาติ
7. เด็กหญิงธารทิพย์    เหลืองเจริญ
8. เด็กชายศุทธิกร    วิวาโค
9. เด็กชายเจษฏาภรณ์    ชัยปัญญา
10. เด็กชายศรายุทธ    ปัดถาวัน
1. นายเจษฎา    จิระสวัสดิ์พงศ์
5 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    สีปัตถา
2. เด็กหญิงจิรภัทร    เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงสิริยากร    โชคบัณดิษฐ์
4. เด็กหญิงพิมพกานต์    ลาดนอก
5. เด็กหญิงปารณี    ทอนสูงเนิน
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    สีหาบุตโต
7. เด็กหญิงพัชราพร    เม่ากลาง
8. เด็กหญิงประภาพร    กลิ่นเกษร
9. เด็กหญิงธนพร    ชมภูทิศ
10. เด็กหญิงกานต์กมล    บุตรดี
1. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
2. นายประสาท    วงษ์ชนะสิทธิ์
3. นายสาธิต    ราชการกลาง
6 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสมประสงค์    คนหลัก
2. เด็กชายชวัลภัทร    แจกเกาะ
3. เด็กชายธีรเดช    ศักดารัตน์
4. เด็กชายสุรวิทย์    ชิณวงศ์
5. เด็กชายธราเทพ    โตนน้ำขาว
6. เด็กหญิงภัทรวดี    เพ็งสระเกษ
7. เด็กชายจิรภัทร    เจริญ
8. เด็กหญิงอุดมพร    ศรีม่วงกลาง
9. เด็กหญิงวริศรา    นามวงศ์
10. เด็กหญิงธนภร    รอดวินิจ
1. นางสาวประกายดาว    บุญแย้ม
2. นางสาวมณีนุช    ทำกิน
3. นายไมตรี    วงศ์พัฒนชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................