งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเจตริน    ถุงพุดซา
2. เด็กหญิงปิยะเนตร    แช่มพุดซา
3. เด็กชายธวัฒชัย    แนบพุดซา
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ขอสูงเนิน
5. เด็กหญิงพรรณทิวา    กลึงพุดซา
6. นายเจตริน    ุถุงพุดซา
7. เด็กชายภานุพงษ์    เพ็งพุดซา
8. เด็กชายวีรพล    สนหมื่นไวย
9. เด็กชายพรเทพ    หงษ์จันอัด
10. เด็กหญิงอรสา    แนบพุดซา
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นายพีรสิทธิ์    ดวงแก้ว
3. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัศราภา    สุนทรารชุน
2. นางสาวนุชจรินทร์    นวกรกุล
3. นางสาวสุวภัทร    มีใหม่
4. นางสาวเปมิกา    พงศ์พินิจกุล
5. นางสาวดวงหทัย    เพียรไพฑูรย์
6. นางสาววีราวรรณ    สุวรรณชาติ
7. นางสาวพนัดดา    จันต่อกลิ่น
8. นางสาวธฤษวรรณ    คำสิงห์นอก
9. นางสาวปวีณ์ธนา    มาบจะบก
1. นางสาวดวงกมล    คุณสา
2. นายเจษฎา    ปาปะกัง
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    แซ่เตียว
2. เด็กหญิงณัฐพิมล    ทรัพย์นายแสง
3. เด็กหญิงแพรไพลิน    ภูสีน้ำ
4. เด็กหญิงนริศรา    ผันผาย
5. เด็กหญิงพัชญาภา    วรสีหะ
6. เด็กหญิงชุตินันท์    ศิริมังกูลโกมาลย์
7. นางสาวอัจฉราภรณ์    แว่นใส
8. นางสาวกุลณัฐ    ทิศกระโทก
9. นางสาวผุสดี    พุทธจันทร์
1. นายจิตรกร    เด่นกลาง
2. นายธีระกุล    นนกระโทก
3. นายนิติพงษ์    เที่ยงตรง
4 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    อัดจันทึก
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ไชยสนธ์
3. เด็กหญิงจารีย์ยา    สียางนอก
4. เด็กชายทัตธนต์    สีทองขุนทด
5. เด็กชายพิภพ    พุทธแก้ว
6. เด็กชายจิรกิตต์    ผ่องแผ้ว
7. เด็กชายปพนวิต    แก้วไตรรัตน์
8. เด็กหญิงสุชาดา    สะเมนรัมย์
1. นายจิระศักดิ์    ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส    ลุนนากัน
3. นายเลอสรร    พามขุนทด
5 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เพียซ้าย
2. เด็กหญิงเรวดี    พิลาตัน
3. เด็กหญิงกัญญาณี    สิทธิ์สูงเนิน
4. เด็กหญิงวีริยา    โสจันทึก
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ    นพพลกรัง
6. เด็กหญิงบุญสิตา    น้อยจันทึก
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ศิรพงษ์กุลพจน์
8. เด็กหญิงพรหมพร    บางจันทึก
1. นางสาววาสนา    สุทธิโส
6 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    แสนภูมี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ต่ายยิ่ง
3. เด็กหญิงวทันยา    ภูมิขุนทด
4. เด็กหญิงแอริสา    ปุยคำ
5. เด็กหญิงสุทธาทิพย์    พนันชัย
6. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์    รัตนอนันต์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    พุทธชาติ
1. นายกฤษณ์    ทองพันธ์
2. นายพงษ์พันธ์    ศรีสุวรรณ
3. นายเจษฎา    จิระสวัสดิ์พงศ์
7 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา    นานอก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    หิรัญเขว้า
3. เด็กหญิงอรนิช    สุริยะ
4. เด็กหญิงปิยาพัชร    สีมา
5. เด็กหญิงเอมอร    หล่มศักดิ์
6. เด็กหญิงดนุชา    ทับธานี
7. เด็กหญิงจิรประภา    แสงงาม
8. เด็กหญิงนันทิดา    วานนท์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ไป๋สกุล
10. เด็กหญิงอภิลักษณา    สุรัมย์
1. นายพัสนัย    กันงาม
2. นายวัชรพล    อุทัยรัตน์
3. นายเกรียงเดช    จันคำ
8 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปัญญาพร    เจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ    สอนมัง
3. นางสาวจุฑามาศ    เถระปัญญา
4. นางสาวพรรณปพร    มูลจันทร์
5. นางสาวสัจจาริณี    แก้วนาพันธ์
6. นางสาวนาฏยา    มีเที่ยง
7. นางสาวปณิดา    ชัยชนะ
8. นางสาวจันจิรา    จงอ่อนกลาง
9. นางสาวณัฐภัทร    เติมขุนทด
10. นางสาวนพวรรณ    ประกอบธรรม
1. นายจิรยุทธ    เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล    ปกสุข
9 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายเสริมศักดิ์    ลีสระบุตร
2. เด็กชายธนภัทร    เสาร์พิมาย
3. เด็กชายธนาดุล    อุดมพันธ์
4. เด็กชายนันทกร    ทองเขียว
5. นางสาวณิชกานต์    คนหลัก
6. นางสาวกัญญารัตน์    ศรีวิชา
7. เด็กชายชิณวัตร    เพ็งสระเกษ
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เกษเกษร
9. เด็กหญิงมุฑิตา    สมมิตร
10. เด็กชายวยุนันท์    อินทร์นอก
1. นางสาวมณีนุช    ทำกิน
2. นายเบ็ญกาย    ต่วนไธสง
3. นางสาวโสรยา    พอกพูน
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพินิจ    นามรักษา
2. เด็กชายกิตติทัต    มาสืบชาติ
3. นายชวลิต    เกษศรี
4. นายณัฐวุฒิ    ศรฤทธิ์
5. เด็กหญิงศุภนุช    แย้มศรี
6. เด็กชายอภิวัฒน์    วงศ์งาม
7. เด็กชายวัชร    พาลี
8. เด็กหญิงนริศรา    สนธิสัมพันธ์
9. เด็กหญิงปภาวี    แย้มศรี
10. เด็กหญิงนิดานุช    ศรฤทธิ์
1. นายประกาศิต    บุญที
2. นางสาววริษฐา    อดีตรัมย์
3. นายสมพร    ประกอบเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................