งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา    กันงาม
2. นางสาวสิริกร    แขมโคกกรวด
3. นางสาวสุชัญญานันท์    นนทวงศ์
4. นางสาวศวรรยา    อนุรักษ์ธรรม
5. นางสาวพัชริดา    มาพัฒน์
6. นางสาวธัญญลักษณ์    เพ็งพะเนา
7. นางสาวสุทธิ์กานต์    ฉันทะประเสริฐ
8. เด็กหญิงกนกอร    บุญจอง
9. นางสาวนริศรา    อ่อนสำโรง
10. นางสาวรัชนัน    การค้า
1. นางสาวดวงกมล    คุณสา
2. นางสาวเพ็ญสุดา    ประยูรพิทักษ์
2 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    ปักษ์กลาง
2. นางสาวพรศิริ    นาดี
3. นางสาวเนตรปรียา    คงปาน
4. นายอนุวัฒน์    ยาวิชัย
5. นางสาวศิรินทิพย์    เชยด่านกลาง
6. นางสาวกนิษฐา    ขอแช่มกลาง
7. นางสาวนันทิดา    เดือนกลาง
8. นางสาววรัทยา    มนกลาง
9. นางสาวปิยธิดา    สังข์ทอง
10. นางสาวอทิตยา    เชื่อมจอหอ
1. นางกาญจนา    คล้อยกลาง
2. นายประกอบชัย    สวาสโพธิ์กลาง
3. นางสาวมินตราวดี    เทพสุริยะวงศ์
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธินันท์    จันสีสุก
2. เด็กหญิงณฐพร    สร้อยมาลัย
3. เด็กหญิงพิราอร    แจ้งทองหลาง
4. เด็กหญิงกัลยา    ตลับทอง
5. เด็กหญิงพรพรรณ    รัตนสุข
6. เด็กหญิงปรียากร    สวัสดี
7. นางสาวธัญญภรณ์    ประจันเต
8. นางสาวศิริยากร    สียางนอก
9. นางสาวปพัชญา    พรมมา
10. นางสาวกัลยาณี    ไผ่กลาง
1. นายกริษณุ    ลิ้มศริอังกูร
2. นางศจี    วิเศษ
3. นางสมจิต    สุปัญญเดชา
4 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิมมาราวดี    ชนะเพีย
2. เด็กหญิงทิฆัมพร    พลมาศ
3. เด็กหญิงศิขรินธาร    ยมพิมาย
4. เด็กหญิงนันทวิกา    เสมรัมย์
5. เด็กหญิงจินตพร    ทองกระทุ่ม
6. เด็กหญิงกัณฑิมา    แก้วกลาง
7. เด็กหญิงอรอุมา    วอนทองหลาง
8. เด็กหญิงสุกัญญา    โดดสูงเนิน
9. เด็กหญิงนิจาริรีย์    จันทนะแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐวดี    แก้วไพรดอน
1. นางคนึงนิตย์    ถ้ำเพชร
2. นายณรงค์    สิทธิเวช
3. นางวิชุดา    จงกล
5 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรอนงค์    ทองดี
2. นางสาวฉัตรฑริกา    จันทรเสนา
3. นางสาวสิริมา    ขุนศรีรักษา
4. นางสาวเชิญจุติ    สว่างศรี
5. นายธีร์ธวัช    ศรีโคตรโพธิ์
6. นางสาวอภิญญา    บุญแย้ม
7. นางสาวกุลธิดา    ปักอินทรี
8. นางสาวฟาริดา    โชติชัยอนันต์
9. นางสาวศุภมาส    ตาไธสง
10. นางสาวปณิดา    ชื่นมะเริง
1. นายณัฐวุฒิ    แก้วอาจ
2. นายไพทูรย์    เทือกเถาว์
6 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุจิตรา    พลแสน
2. นายอาทิตย์    วงค์ภาพ
3. นายธนเดช    กวดนอก
4. นางสาวนิตยาภรณ์    สีกระโดน
5. นางสาวพรนิภา    สีโท
6. นางสาววนิชญา    ขุนนอก
7. นางสาวอาทิตยา    สีกระโทก
8. นางสาวสาวิตรี    สุขกระโทก
9. นางสาวกาญจนา    เนินทอง
10. นางสาวธิดารัตน์    ธัญญะชาติ
1. นายจิระศักดิ์    ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส    ลุนนากัน
3. นายสมชาติ    ทิศกระโทก
7 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกานต์ชนก    เยสูงเนิน
2. นางสาวจิรนาฎ    พุทธาวงษ์
3. นางสาวคชาภรณ์    บัญชาเมฆ
4. นางสาวศศิกานต์    เกตจูม
5. นายภูริพัฒน์    ภูวนา
6. นางสาวสุภัสสร    ธิมา
7. นายวัชรพล    พรมบล
8. นายจีรวัฒน์    เหมพรมมา
9. นายธันวา    โกสูงเนิน
10. นายวชิรวิทย์    คบขุนทด
1. นางสาววาสนา    สุทธิโส
8 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐกิตติ์    บุญใหญ่
2. นางสาวณิชกานต์    รวยสูงเนิน
3. นางสาวอารียา    โทสูงเนิน
4. นางสาวพัชริญา    อินทร์เพ็ญ
5. เด็กหญิงวรรณศา    จอมกระโทก
6. เด็กหญิงสุรัสวดี    นางสูงเนิน
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ปราบงูเหลือม
8. เด็กหญิงเปรมมิกา    นวลโพธิ์
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โตมะสูงเนิน
10. เด็กหญิงอภิญญา    ตุ๊สูงเนิน
1. นางสาววริศรา    ศรีจักร
2. นางเรณู    หาญสูงเนิน
9 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกพร    โกสุม
2. นางสาวภิรัญญา    มุ่งฝอยกลาง
3. นางสาวสุธิดา    เฉื่อยกลาง
4. นางสาววนิษา    เกลี้ยงค้างพลู
5. นางสาวณัชรีภรณ์    นวลงาม
6. นางสาวพิมพ์มาดา    โพธิ์ขำ
7. นางสาวพิยดา    โพธิ์ขำ
8. นางสาวพัชรินทร์    หวังเสริมกลาง
9. นางสาวกันต์ฤทัย    แก้วตะพาน
10. นางสาวชนิดา    ฝ่ายกลาง
1. นายธวัชชัย    ฉิมกลาง
2. นายสถิต    ทองดี
3. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ    โพธิ์นอก
10 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายเกษม    โคตะรุต
2. นางสาวพรพรรณษา    ดีเทียน
3. นางสาวศศินา    สดศรี
4. นางสาวอุไรวรรณ    พุทธชาติ
5. นางสาวกัณฐิกา    อรชุน
6. นางสาวพรรณพัสสา    ดีเทียน
7. นางสาวดรุณี    พลดงนอก
8. นางสาวปนัดดา    ทูนไธสง
9. นางสาวศศิพิมพ์    ศรีระ
10. นางสาวสุภาพร    แคนเภา
1. นางปาริชาติ    เจริญ
2. นางภัณฑิลา    จันทีนอก
3. นายวิบูลย์    โง้วธนะวัฒน์
11 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปานดวงใจ    ประอันทัง
2. เด็กหญิงประภาสินี    หวังเสียวกลาง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    ตอนนอก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    โม้อ่อน
5. เด็กหญิงณัฐชยา    อุดมนอก
6. นางสาวชนัญชิดา    คำสิงห์นอก
7. นางสาวกัญญารัตน์    หาญณรงค์
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ไทยแท้
9. เด็กชายปฏิภาณ    เหมหงส์
10. เด็กชายธินราช    แท่นนอก
1. นายมนตรี    มาปะเม
2. นายศิริชัย    สิงห์ทอง
3. นายอดิศักดิ์    ประกิคะ
12 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงฐิติมาพร    โอนสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิตติพร    แก้วยงกต
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้วประชา
4. เด็กหญิงชลนิสา    เดขุนทด
5. เด็กหญิงประภาดา    กุนอก
6. เด็กหญิงเพลินเพลงพิณ    สีมา
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เทพนอก
8. เด็กหญิงศศิกานต์    วงษ์ทองหลาง
9. เด็กหญิงสุกัญญา    เผือดนอก
10. เด็กหญิงสุตรีรัตน์    กลับมา
1. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ    กลมกลาง
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐริกา    เนตรวัน
2. นางสาวณัฐชยา    วิเศษพลกรัง
3. นางสาวเปรมประภา    กระจายกลาง
4. นางสาวหัทยา    ส่องแสง
5. นางสาวมลฤดี    โชตินอก
6. นางสาวสุภาพร    หมั่นนอก
7. นางสาวธมนวรรณ    ใกล้กลาง
8. นางสาวประภาสิณี    สารเจริญโภคา
9. เด็กหญิงปทุมวรรณ    อักษรกลาง
10. นางสาวเพ็ญประภา    จินกลาง
1. นายจิรยุทธ    เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล    ปกสุข
14 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรนภา    ทัพพิลา
2. นางสาวจิราภรณ์    สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงนภาพร    นามไพร
4. เด็กหญิงมัทนพร    แก่นสิน
5. เด็กหญิงอมลวรรณ    สุขุน
6. เด็กหญิงชุติมาพร    สุขหนา
7. เด็กหญิงอริศรา    พูลสะดี
8. เด็กหญิงจีรนันท์    มาลีงาม
9. เด็กหญิงณิชมน    ประสงค์ใด
10. เด็กหญิงภัทราพร    เกี้ยวไธสง
1. นางญาฤดี    แจวจันทึก
2. นายนันทิวัฒนะ    พาบุดดา
3. นางสาวปาริฉัตร    เสนาโนฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................